• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. Maling Pagtatapon ng basura

2. Ilegal na pagputol ng puno

3. Polusyon sa hangin, tubig at lupa

4. Pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman

5. Malabis at mapanirang pangingisda

6. Pangco-convert ng mga lupang sakan, ilegal na pagmimina at quarrying

7. Global Warming at Climate Change

8. Komersyalismo at Urbanisasyon