Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pulpa salutaris

Miazga zdrowa

Pulpopathiae reversibles

Pulpopatia odwracalna

Denudatio pulpae accidentalis

Przypadkowe obniżenie miazgi

Vulneratio pulpae accidentialis

Przypadkowe zranienie miazgi

Denudatio pulpae cariosa

Próchnicowe obniżenie miazgi

Pulpopathiae irreversilbles

Pulpopatia nieodwracalna

Necrosis pulpae

Martwica miazgi

Gangraena pulpae

Zgorzelec miazgi

Gangraena pulpae sine symptomatibus periodontalibus

Zgorzelec bez objawów klinicznych

Abscessus periapocalis

Ropień okolowierzcholowy

Abscessus subperiostalis

Ropien podokostnowy

Abscessus submucosus

Ropień podsluzowkowy

Periodontitis acuta purulenta

Ostre ropne zapalenie tkanek okolowierzcholowych

Periodontotis acuta serosa

Ostre surowicze zapalenie okolowierzcholowych

Periodontotis periapicalis chronica

Przewlekle zapalenie tk okolowierzcholowych

Periodontotis periapicalis chronica fibrosa

Przewlekle włókniste zap tk

Dilatatio spatii periodontotii

Poszerzenie szpary ozebnej

Periodontotis periapicalis chronica granulosa

Przewlekle ziarniniakowe zap tk

Granuloma

Ziarniniak

Cystis periapicalis / radicularis

Torbiel okolowierzcholowa /korzeniowa

Periodontotis apicalis chronica purulenta

Przewlekle ropne zapalenie okolowierzcholowe

Cementoma

Kostniwiak