• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definer Bruttonationalprodukt

BNP er værditilvæksten i et land på et år målt i markedspriser.
Et mål for, hvordan lande udvikler sig økonomisk.


Y = C + I + G + (X-M)

Definer inflation

Inflationer den procentvise ændring i prisniveauet over en bestemt periode (typisk etår)

Hvilke antagelser kan man tage ved 45-graders-modellen?

- Kort sigt


- Ingen inflation


- Faste priser


- Konstant renteniveau


- Intet udland


- Uendelig mængde arbejdskraft


- Konstante investeringer


- Det offentlige forbrug er konstant


- Y = AD

Redegør for kort sigt

- 1-2 år


- Prisen er konstant


- Renten er konstant


- Ingen inflation


- Intet udland


- Der kan ske overudnyttelse af produktionsfaktorer (kapital + arbejdskraft)


- Fast pris, varierende output

Redegør for mellemfristede/langt sigt

- Omkring 10 år


- Inflation, priserne kan ændres


- Lønstigninger


- Output er konstant, mens priserne varierer


- Produktionsfaktorer er fuldt udnyttet


- Kapacitetsgrænsen kan ændre sig


- Kan ansætte og fyre arbejdere

Redegør for meget langt sigt

- Flere årtier


- Alt er en variabel


- Også kaldet vækstteori


- styreformer kan ændre sig, der inddrages Rule of Law og teknologi


- BNÅ vil være nogenlunde stabil - stigning på 2-3%

Hvilke 3 måder kan man opgøre BNP på?

1. Værditilvækst - Produktionsværdi minus råvare


2. Indkomst fra produktion - Alle aflønninger til produktionsfaktorer lagt sammen - Ansattes lønninger og gager plus selvstændiges indkomster + overskud før renter i selvskaber + overskud før renter i de offentlige virksomheder + lejeindtægter


3. Aggregeret efterspørgsel - Forbrug + privatinvesteringer + offentligforbrug + eksport - import (Y = C + I + G + (X - M) )

Hvad indgår ikke i BNP?

- Husarbejder, som udføres af hjemmegående


- Sort arbejde


- Indkomstoverførelse / Transferinger, som SU, dagpenge og efterløn - her flytter man penge fra en pung til en anden.


- Husholdningsøkonomi - når man producerer noget man kun selv bruger


- Råvare


- Kvalitetsforbedringer


- Import


- Bytteøkonomi

Hvordan går man fra Bruttonationalprodukt til Nettonationalprodukt?

Ved at trække afskrivninger fra - dvs. man tager højde fra apparaters slid og at de mister værdi, når man bruger dem.

Hvordan går man fra markedspriser (BNP) til faktorpriser (BFI)?

Her trækker man produktionsskatter og produktskatter fra, de har ingen egentlig værdi for vækst - dvs fedtafgift f.eks.


- Eksklusiv indirekteskatter og subsidier

Fordele og ulemper ved BNP

Fordele:


- Objektivt mål


- Kan sammenligne lande også over tid


Ulemper:
- Tager ikke højde for ulighed i samfundet


- Måler ikke kvalitet


- Måler ikke miljø


- Måler ikke kriminalitet


- Måler ikke leveforhold


- Måler ikke sort- og husarbejder


- Tager ikke højde for at priserne er forskellige mellem lande