Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är krav?

Ett krav är ett påstående/yttrande som syftar på en viss produkt och specificerar vad den ska göra och hur den ska fungera. Syftet med krav aktiviteten är att göra kravet så specifikt, tydligt och klart som möjligt.

Vad står RRR för?

Volere-processen är ett ramverk (RRR – regler, riktlinjer och rekommendationer) för att fastställa krav.

Vilka olika typer av krav finns det? Ge exempel

- Funktionella:


Vad produkten, designen, systemet ska göra. Ex: Ett funktionellt krav för ett smart kylskåp kan vara att det skall ge användaren information när mjölkpaketet är halvtomt.- Icke funktionella: Vilka begränsningar det finns för systemet, produkten och dess utveckling.

Vad finns det för icke funktionella krav?

- Data:


Vilken data ska hanteras? Storlek, typ, hur länge ska den finnas?


- Miljö/kontext:


Sociala(samarbete, delad data), tekniska(el, kompatibilitet), fysiska(ljud, damm), organisatoriska(hur bra support finns det)


- Användarkrav:


Identifiera egenskaper hos den avsedda användargruppen, användarprofil(ny, expert, tillfällig eller ofta), nationalitet, ålder, fysiska, mentala fel.


- Användbarheten:


Effektivt, roligt, enkla, lättlärda, lätt att komma ihåg, även njutbara, motiverande.

Hur ska man göra för att hitta olika krav hos användarna genom datainsamling?

Huvudsyftet med datainsamling under kravaktiviteten är att samla ihop tillräcklig, relevant och lämplig data för att ett antal krav ska kunna fastställas.
Viktigt att tänka på målet med insamlingen – det påverkar val av metod. Även tid, pengar, kunskap, vad man får ut för data, rimligheten i att utföra det.

Vilka olika tekniker finns det för att samla ihop data för krav? (Tre huvudtekniker och några andra)

Intervju:


Det är viktigt för utvecklingsteamet att träffa ”stakeholders” och få användare att känna sig involverade. Detta för sig själv är tillräcklig motivation för att arrangera en intervju.


Fokusgrupper – visar en specifik del av ett problem eller område.


Enkät:


Kan användas som en första teknik för att sedan välja ut vissa för intervjuer.Ger feedback av användares intryck och åsikter om ev. ett visst påstående.


Observation:


- Direkt observation – för att först deltagarnas omgivning och vilka uppgifter de har.


- Indirekt observation – Dagböcker och interaktionsloggar används mindre underkravspecifikationen.


Studera dokumentation:


Manualer och annan dokumentation. Bra för att förstå lagstiftning och få en viss bakgrundsinformation av arbetet.


Undersöka konkurrerande produkter:


Olika sätt att samla data är: Anteckningar, ljud, video, fotografier, kombinationer avdem.

Vad menas med en contextual inquiry, vilka principer har den?

Kontextuell intervju är en kombination av observation, diskussion och rekonstruktion(återbyggelse) av passerade händelser.
Fyra principer:


- Kontext:


Viktigt att gå till arbetsplatsen och se vad som händer


- Relation mellan deltagarna och utvecklarna:


Viktigt att både deltagarna och utvecklarna förstår arbetet. (informerat samtycke,tydliggöra vad som gäller, hur data hanteras, frivillig medverkan) Att göra användaren delaktig hjälper till att hantera förväntningar, inbjuda till ägandeskap.


- Tolkning:


Observationerna måste tolkas för att kunna användas i designen och det ska göras i samverkan mellan utvecklare och användare.


- Fokus:


Datainsamlingen måste fokuseras efter våra mål.

Vilka fyra olika riktlinjer finns det när det gäller datainsamling av krav?

Fokusera på att identifiera stakeholders behov:


Detta kan uppnås genom att studera deras nuvarande beteende och hjälpverktyg eller att kolla på andra produkter som t.ex. konkurrerande produkter eller en tidigare release av din produkt under utveckling.


Involvera alla grupper av stakeholders:


Det är viktigt att du får sidor av alla olika människor som ska interagera med systemet.


Att involvera bara en representant från varje stakeholder–grupp är för lite,speciellt inte om gruppen är stor:


Alla som involveras i datainsamlingen har sitt egna perspektiv på situationen,uppgiften, jobbet och hur de interagerar med den. Om du bara involverar en så får du en begränsad vy.


Stöd datainsamlingen med passande stöd:


T.ex. uppgiftsbeskrivning, prototyper.

Nämn två viktiga saker att tänka på när det gäller brainstorming.

- Deltagarna bör vara medvetna om vad användarnas mål är med produkten och vad denska stödja.


- Inga idéer ska bli kritiserade eller diskuterade.

Nämn tre olika tekniker som kan användas för att beskriva ”uppgiften”.

- Scenarios: Berättelse


- Use cases: Punktad berättelse fokus på användaren


- Essential use cases: Blandning av use case och scenario, består av: namn som uttrycker uppgiftens syfte, en stegvis förklaring av användarens val och systemets ansvar

Vad är HTA(Hierarchal Task Analysis)?

HTA(Hierarchal Task Analysis):


- Den involverar att bryta ner en uppgift i delar och sen bryta ner delarna i ytterligare delar osv.


- De är grupperade tillsammans som ”plan”, vilket specificerar hur uppgifterna fungerar i en verklig situation.