• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Förklara vad som kännetecknar Nyhetsmodeller och vilka 3 som ingår?

En sluss som avgör vilken information som ska spridas vidare.

- Gatekeeper-modellen: (HUR) Kontroll av hur information förs vidare.
- Agendasettingmodellen: (VAD) Vad som blir viktigt.
- Agendabuildning/Agendashaping: (VARFÖR) Dagens medier är styrda.
Vilka är de 4 PR-modellerna?
(Europeisk PR-modell)
- Informationsmodellen
- Påverkansmodellen
- Relationsmodellen
- Dialogmodellen
Förklara de 4 PR-modellerna?
- Informationsmodellen: I huvudsak ensidig envägskontakt, sändarstyrd spridning av en organisations tappning.
- Påverkansmodellen: Övertalning, med utnyttjande av retorisk & socialpsykologisk färdighet. Målgruppen accepterar organisationens synsätt.
- Relationsmodellen: Skapa + upprätthålla goda relationer med omvärlden.
- Dialogmodellen: Ingående interaktion (samtal) & ett ömsesidigt meningsskapande & lärande.
Förklara begreppet Processkolan?
(Kommunikationsteori)
Processkolan innebär överföringen av meddelanden från SÄNDARE till MOTTAGARE.
Dvs kommunikationshandlingar.
Förklara begreppet Semiotik?
(Mottagaren är mer aktiv)
Semiotik innebär skapande & utbyte av betydelse.
Handlar om kommunikationens funktioner - texters & teckens roll i vår kultur.
Beskriv 2 typer av organiserad kommunikativ verksamhet inom organisationer?
- Marknadskommunikation: Den som riktar sig till kunderna & marknaden.

- Informationsverksamhet (eller) Public Relations: Den som svarar för det övriga informationsarbetet.
Vad är relationsmarknadsföring & vad vill man ta reda på?
En affärsprocess som omfattar; kundservice & kvalitet som helhet.

- Vad kan/vill man sälja/erbjuda?
- Vem kan/vill köpa/behöver detta?
- Bästa sättet att kommunicera.
Förklara kring risk, katastrof & krishantering?
4 viktigaste "steg"
- Kommunikation
- Förbereda, inövade planer
- Inga kriser liknar varandra, flexibel
- Kriser kräver snabb & tidig information
Beskriv relationernas (relationsmarknadsföringens) 4 huvudområden?
De klassiska marknadsrelationerna:
- Relationer mellan leverantör & kund

De speciella marknadsrelationerna:
- Relationer mellan 2 eller flera företag

Megarelationer: Relationer riktade mot en nivå ovanför företaget & marknaden

Nanorelationer: Relationer internt i företagets organisation, system & processer
Motivera varför man ska använda sig av relationsmodellen?
- lönsamhet genom stamkunder, långsiktiga kundrelationer = lönsamt
- Effektivitet - effektivt att begränsa sig till en specifik leverantör eller kund
Tid och kostnadsförslag - man ingår allianser med kunder, konkurrenter, återförsäljare
Legitimitet - relationer "ovanför" företaget, skapar förutsättningar för att få vara på marknaden.
Förklara vad som menas med mottagarmodeller och vilka 2 modeller som ingår?
- Användarmodellen
- Receptionsanalysen
Receptionsanalysen: den sociala kontexten är betydelsefull för att kommunikationen ska accepteras.
Utgår ifrån att människor har ett behov som tillfredställs genom bestämda medier. Användaren är aktiv och värderar budskapet efter hur användbar infon är (allocentriska turister)
Förklara vad som kännetecknar interaktions och nätverksmodeller och vilka 3 modeller som ingår?
(Människor samverkar socialt för att nå så djupt som möjligt i sin kommunikation)
- Relationsmodellen: Inriktad på deltagarnas strävan att nå ömsesidig förståelse
- Samverkansspiralen: Att ingå i nätverk underlättar för svagare, att förbättra sin situation, genom gemenskap, kunskap och identitet.
- Balansmodellen: olika uppfattningar kan jämkas samman genom kommunikation.
Beskriv skillnaden mellan relationsmodellen och relationsmarknadsföring?
Relationsmarknadsföring är ett alternativ till traditionell marknadsföring, sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum

I interaktions- och nätverksmodeller ingår i en relationsmodell som inriktar sig på deltagarnas strävan att uppnå gemensam förståelse.
Även 1 av de 4 PR-modellerna heter relationsmodellen, den vill skapa och upprätthålla goda relationer till omvärlden.
Vad är AIDA?
"Attention, interest, desire, action"
Uppmärksamhet, intresse, önskan, handling

En formel över hur människor påverkas av kommunikation. Bygger på tanken om följd, verkan mellan kunskap - attityd - beteende.
Förklara inifrånstrategi vs utifrånstrategi?
Inifrån strategier - kommunikationen initieras av organisationen, gynna sändaren och dess behov. Envägsformer (påverkan och övertalning) tvåvägsformer (även tillgodose mottagarens behov)

Utifrån strategier - Strategier som ser till att mottagaren krävs att initiativet finns hos dom. Mottagare -> deltagare i processen
Beskriv intern + extern kommunikation och informell och formell kommunikation?
Formell / intern: Mål och policy, regler och riktlinjer, producerad info
Formell / extern: Producerad info, relationsaktiviteter/kontakt, interorganisatorisk , press kontakter
Informell / intern: Samtal & diskussion, spontana gruppmöten, berättelser, rykten etc
Informell / extern: Informella avtalm underhandskontakter, spontana möten externt, informella mediakontakter
Beskriv föranalysens delar?
* samhälls och miljöfrågor
* ev problem med org produkter, tjänster lr ideer
* relationen med omvärlden allmänt + grupper
* image och anseende
* etiska aspekter
* juridiska aspekter tex lagstiftning
* det interna tillståndet
* organisationens kompetens
* erfarenheter och analysen av tidigare akt
* krisrisker och hantering av kriser
Vad innebär
vision?
affärside?
mål?
strategi?
Vision - Den föreställning och förväntan organisationen har om var man ska befinna sig i fram tiden.
Affärside - Den ide man vill förverkliga utifrån sina möjligheter och konkurrensfördelar
Mål - De prestationer man vill uppnå ekonomiskt, kvantitativt och kvalitativt.
Strategi - De grundläggande metoderna för att realisera iden och nå målen (hur ska vi nå dit vi vill nå?)
Vad innebär positionering och policy?
Positionering - inriktning på att fastställa organisationen plats i människors föreställningsvärld i förhållande till andra organisationer.
Policy - Handlingsnormer, samlade riktlinjer för hur kommunikationen ska bedrivas i organisationen.
Vad innebär
profil?
image?
identitet?
Profil - Den bild organisationen vill förmedla av sig själv till publik / omvärlden
Imagen - Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen.
Identitet - Den helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar av sig själva i relation till omvärldens föreställning

Vad är aktörer?

Aktörer är de inblandade parterna i affärsprocessen tex resebyrån som levererar tjänsten, företaget som köper tjänsten och resenären.
Inom turistisk marknadsföring lägger man till ytterligare 4 P, vilka?
* Packaging
* Programming
* People
* Partnership
Vilka är transaktionsmarknadsföringens 4 P?
* Produkt
* Pris
* Påverkan
* Plats
Vad innebär intergrerad kommunikation och turism?
"Målet är att samordna en verksamhets alla olika delar"
Att samordna arbetet med intern och extern kommunikation i hela det komplexa turismsystemet
Beskriv de olika delarna i basmodellen?
* Bakgrundsfaktorer (sändaren) - självuppfattning
* Sändaren - kan vara en organisation
* Kodning - mening som sändaren lägger in i budskapet
* Budskap
* Medium - vilken media som används
* Brus - kommunikationen s effekt
* Avkodning - den meningen som mottagaren läser ut av budskapet
* Feedback - från mottagaren tillbaka till sändaren
* Effekt - av kommunikationer
* Individuella faktorer - kommunikationen påverkar mottagaren
Vilka är relationernas 4 huvudområden?
* De klassiska marknadsrelationerna: relationer mellan leverantör och kund
* De speciella marknadsrelationerna: relationer mellan 2 eller flera företag
* Megarelationer: relationer riktade mot en nivå ovanför företaget och marknaden
Nanorelationerna: relationer internt i företagets organisation, system och processer.
Vad omfattar servicekvalitet och vad är teknisk kvalité vs funktionell kvalitet?
* Servicekvalité - material, fördelar, personal, processen
* Teknisk kvalitet - Vad kunden verkligen får
(står i prislista, katalog, etc)
* Funktionell kvalitet - Sättet kunden får varan / tjänsten på
Vad är en relationsportfölj och vad ska en sådan innehålla?
En relationsportfölj är aktörerna man samspelar med samt vilka resurser som behövs (tid, kunskap, information, personal, etc)
Förklara vad som menas med Intern kommunikation vs extern kommunikation?
Intern kommunikation: (Offentlig och privat sektor)
Kommunikation med
- ledning, styrelse etc
- personal
- berörda grupper (fackliga organ)
- allierade grupper (konsulter)

Extern kommunikation: (Offentlig sektor)
- medborgarkommunikation
- brukarkommunikation
- kommunikation med andra organisationer
- kommunikation med förtroendemän
Förklara vad som kännetecknar spridningsmodeller och vilka 3 modeller som ingår?
(Informations sprids i flera steg)

- Tvåstegshypotesen: informationen går via opinionsledare till målgruppen

Spridningsteorin: vidareutveckling som betonar att påverkan tar tid

- Yale-skolan: utgår från att beteenden ändras som en följd av kunskapsinlärning
Vad är verbal vs ickeverbal kommunikation?
Verbal kommunikation: Är sådant som sägs eller skrivs - kräver användning av språk

Icke-verbal kommunikation: Det som sker utan ord, allt annat. (Fysisk bild, kläder, frisyr, hur man sköter sin omgivning)

Förklara vad som menas med opinionsledare?
(opinionsbildning)

Opinionsbildning är en insats för påverkan i samhället

När organisationer genom medier försöker skapa en opinion hos medborgarna, vilken i sin tur förväntas påverka beslutsfattarna (politikerna)
Vad är transaktionsmarknadsföring?
Har som mål att;
- göra försäljning på kort sikt
- Tävlingsmentalitet
- Kunden spelar mindre roll
- Produktens egenskaper är i centrum
Vad innebär retorikperspektivet?
Huvudsakligen den språkliga dimensionen av kommunikation.
Organisationer & individer förhandlar idag sin relation genom retorik
Beskriv vad som innebär Integrerad kommunikation?
- Interna (egna personalen) & externa (turism i största allmänhet) intressenter
- Genomsyrar hela verksamheten, alla måste delta
- Långvarighet
- Ledningens initiativ & engagemang
- Tydliga riktlinjer, mål, strategier, planering & ansvar
Beskriv planeringens 4 huvudfaser/steg?
(Åtgärdsprocessen)
- Mål & analys
- Planering & strategi
- Genomförande
- Uppföljning & utvärdering
Beskriv PR vs Marknadskommunikation vs Marknadsföring?
PR: Har som mål att "sälja" hela företaget, dess mission & handlingar

Marknadskommunikation: En organisations insatser för att föra ut en produkt eller tjänst på en marknad

Marknadsföring: 4p (Pris Produkt Plats Påverkan) planering & genomförande för att förse olika köpargrupper med varor eller tjänster

(Skillnaden på att sälja och skapa relationer)