• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är Moores lag ?


Antalettransistorer på ett chip växer exponentiellt, dubblas var 24:e månad

Vem är Von Neuman?


Hanskapade Von Neuman Arkitetkturen


Vad gör en kompilator ?

Kompilatornöversätter ett program skrivet i högnivåspråk till maskinspråk så att en datorkan exekvera det

Ge exempel på högnivåspråk

C++,Java

Vad skiljer ett högnivåspråk från ettmaskinspråk?

Etthögnivåspråk är en slags förenkling av maskinspråk. Ett kommando i högnivåspråkmotsvarar oftast en samling av kommandon i maskinspråk.


Görs alla beräkningar (+,-, …, AND, OR) i ALU:n?

Nej, inte desom involverar flyttal

Ge exempel på indata och utdata till enkontrollenhet

Indatakan vara en instruktions kod och utdata styrsignaler för tex alu att genomförasagd instruktion


Ge exempel på fördela med att använda registerför att lagra data

Data i register tar mindre tid att hämta än data it.ex. CPU cache, RAM-minne eller från disk. Det går även snabbare att sparatill register. I en pipelinearkitektur så kan dessutom register användas avflera instruktioner samtidigt, vilket inte är möjligt med t.ex. primärminne.


Om en processor gör ”Fetch” och ”Execute”, vadgörs under ”Execute”? Är det som görs under ”Fetch” samma för allainstruktioner ?

Fetch(Samma sak oberoende av vilken instruktionen är):


1.Ta värdet i programpekaren och läser in datan den pekar på


2. räknar upp programpekaren


3. lagrar inläst intstruktion för avkodning i instruktionsregistret


Execute:
Exekverarsjälva instruktionen och lägger resultatet i nya register

Var kan man hitta processorer?

Idatorer av olika slag

Vad kännetecknar ett minne som är "Volatile"?

Datasom är lagrad på minnet försvinner om minnet tappar strömförsörjning(Stängs av)

Ge exempel på minnen som är ”volatile”

DRAM( Dynamic Random Access Memory)

Vad kännetecknar ett minne som är”non-volatile”?

Datasom är lagrad på minnet finns kvar om minnet tappar strömförsörjning(Stängs av)

Ge exempel på minnen som är ”non-volatile”-

Hard Disks

Vad ärIC tillverkning? Vad gör en dicer ?

Integrated Circuts (IC) tillverkars på rundasilikonskivor(wafers). På en wafer skrivs ett rutnät av IC:s. Dicern skär utdessa rutor(dies). Sedan testas de och de defekta kastas.

Vem Grundade Intel?

GordonE. Moore( Moores lag snubben)

Vad består en Von Neuman arkitektur av ?

1.I/O-devices


2.Memory Unit(RAM i moderna datorer)


3.CPU


CPU:nbestår i sin tur av


1.Control Unit


2.ALU


Vad används en kompilator till?

Attgenerera maskinkod från ett program skrivet i ett högnivåspråk

Vad händer under ”fetch”-fasen?

1. Nästainstruktion hämtas till CPU


2. Instruktionen avkodas och en miljö sätts upp för instruktionen att exekveras i

Vad är en ALU ?

”ArithmeticLogic Unit” gör olika beräkningar av indata och genererar ett resultat.Beräkningar som OR och addition

Varför finns registren i en processor ?

Försnabb read och write av olika data som behövs vid olika kommandon

Nämn olika typer av register

Volatileoch Non-Volatile, Massa olika enligt naming conventions

Hurmånga flanker finns det i en klockcykel?

2 (positiv och negativ)

Hur många bitar behövs för att lagra ett tal somhar värden mellan 0 och 255

8

Hurmånga bitar behövs för att lagra en så kallad ”unsigned char”?

8(1 byte) Fel i föreläsningarna ????

Vilkavärden kan en unsigned char ha?

0-255

Hur fungerar två-komplement?

2-komplement är ett sätt att representera negativa siffror. Den första biten avgör om talet är negativt eller positivt

2-komplement är ett sätt att representera negativa siffror. Den första biten avgör om talet är negativt eller positivt

Vad är Little Endian?

Ettsätt att bestämma byteordning på ett tal. I little Endian är första biten minst(längst till vänster)"

Vad gör en kontrollenhet i en processor?

Kontrollenhetensköter interaktion mellan I/O-devices, memory ocvh ALU. Det är kontrollenheten som ser till att rätt saker görs för en viss instruktion.

Hurlång är en klockperiod i en processor som har en frekvens på 1 GH?

10^8 instruktioner

Hur kan val av algoritm påverka hur snabbt ettprogram exekveras?

Vissaalgoritmer leder till att färre instruktioner behöver exekveras. VILKEN JÄVLA ALGORITM ? I PROCESSORN? PROGRAMMET ?


Hur påverkar läsning och skrivning till minnetprestandan hos en processor?


(osäker vad de syftar på) Skrivning till och läsning från minnet påverkas såklart av hastigheten på minnet som ska skrivas till men det är relativt långsamt jämfört med att läsa datan direkt från ett register.

Vilka olika typer av adressering finns och vad är skillnaden mellan dom

Direktadressering:


I direktadressering så pekar operanden ut en adress i minnet
Omedelbaraddressering:


I omedelbaradressering ligger operanden i instruktionen
Minnesindirektadressering :


I minnesinderektadressering ligger operanden i en adress sompekas ut av den adress som finns i instruktionen
Registeradressering:


I registeradressering ligger operanden i det register som pekasut i instruktionen.
Register indirektadressering:


I registeradressering pekas ett register ut i instruktionen. Detregistret innehåller en adress i minnet där operanden ligger. .