• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Prêt (e)

Klaar

Chercher

Zoeken

La rencontre

De ontmoeting

Le membre

Het lid

La chaîne

De tv-zender

Également

Ook

A sorti

Heeft uitgebracht

Envoyer

Sturen

Surtout

Vooral

Bref

Kortom

En plus

Bovendien

De acteur, de actrice

L'acteur, l'actrice

Rap

Le rap

Devenir

Worden

Comprendre

Begrijpen

Aider

Helpen

La plupart

De meeste

L'avis

De mening

Proposer

Voorstellen

Réfléchir

Nadenken

Moi non plus

Ik ook niet

Assez

Tamelijk, nogal

Tu veux dire

Jij bedoeld

Ouvert (e)

Open

Worden

Devenir

Nadenken

Réfléchir

Begrijpen

Comprendre

Helpen

Aider

De mening

L'avis

Het geld

L'argent

Jij bedoeld

Tu veux dire

Open

Ouvert (e)