• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Annat namn för endokrina organ?

Inre sekretoriska körtlar

Vad är hormoner?

Signalsubstanser (kemiska budbärare) som styr och påverkar processer i kroppen genom att stimulera eller hämma arbetet hos bestämda målorgan eller målceller.

Vilka är de endokrina organen?

- Tallkottkörteln (epifysen)


- Hypofysen


- Sköldkörteln (thyreoidea)


- Bisköldkörtlarna (para thyreoidea)


- Binjurarna (glandula suprarenalis)


- Bukspottkörteln (pancreas)


- Äggstockarna (ovarier)


- Testiklarna (testis)

Exokrin körtel?

Körtel som tömmer sitt sekret via en utförsgång. Ex. bukspott till tolvfingertarmen.

Endokrin körtel?

Körtel som bildar hormoner som töms direkt i blodbanan. Ex. insulin och glucagon.

Vilken funktion har hypofysen?

Hypofysen styr de andra körtlarna och talar om hur de ska arbeta. Den får sin information från hypothalamus.

Målcell/målorgan?

Cell/organ som ska utföra ett visst arbete.

Var finns hypofysen?

I en grop i skallbenet (hypofysgropen) under hjärnan.

Hur ser hypofysen ut?

Stor som en ärta och delad i fram- och baklob. En svans leder till hypothalamus.

Vilka hormoner produceras i hypofysens baklob?

- Vasopressin (antidiuretiskt hormon ADH):


hjälper njurarna med urinmängdskontroll
- Oxytocin: hjälper livmodern att dra ihop sig efter förlossning samt stimulerar mjölkproduktion vid amning.

Vilka hormoner produceras i hypofysens framlob?

- Tillväxthormonet STH samt ett antal hormoner som styr produktionen i de andra körtlarna

Vad kan ske vid skador på, eller sjukdomar i hypofysen?

Svår avmagring. Tillbakabildning av inre organ. Rubbad ämnesomsättning, temperatur, blodtryck och könshormoner. Abnorm tillväxt av perifera kroppsdelar och inre organ. Dvärgväxt samt diabetes insipidus.

Hur yttrar sig en hypofunktion i hypofysen?

Vid underfunktion i hypofysen rubbas nästan alla kroppsfunktioner: avmagring, tillbakabildning av inre organ, rubbad ämnesomsättning, temperatur, blodtryck och könsfunktioner.


Diabetes insipidus. Dvärgväxt (hos barn).

Hur yttrar sig en hyperfunktion i hypofysen?

Akromegali (abnorm tillväxt av perifera organ) + inre organ. Gigantism (hos barn).

Annat namn för sköldkörteln?

Thyreoidea

Beskriv thyreoideas läge och funktion

Ligger vid struphuvudet på halsens framsida. Den tillverkar hormoner och är depå för kroppens jod. Styrs av hypofysens TSH.

PKU-prov?

Blodprov som tas på nyfödda för att se om de har hypofunktion i sköldkörteln, rubbningar i binjurebarken eller de ärftliga ämnesomsättningssjukdomarna: fenylketonuri eller galaktosemi.

Hur visar sig en underfunktion i sköldkörteln?

Underfunktionen gör så att kroppen går på sparlåga, långsamma kroppsfunktioner. Hos barn kan kretinism uppstå (hämmad psykisk och fysisk utveckling) med resultatet dvärgväxt och utvecklingsstörning.

Vad gör tallkottkörteln? + med. namn

Epifysen bildar hormonet melatonin som talar om för oss att vi behöver sova.

Vad är struma? + med.namn

Vid jodbrist sänks hormonproduktionen i thyreoidea. Den försöker då kompensera genom att växa. Förstorad sköldkörtel = struma.


Vid överproduktion uppstår giftstruma (thyreotoxicos). Behöver ej bli förstorad.

Insipidus?

Ingen smak

Mellitus?

Honungssöt

Scintigram?

Radioaktivt ämne tillförs i blodet. Visar hur sköldkörteln ser ut.

Finnålspunktion?

Vävnadsprov tas med en mycket tunn nål och undersöks i mikroskop.

Thyreostatika?

Hämmar bildningen av sköldkörtelhormon

Radiojodbehandling?

En strålbehandling av sköldkörteln där en lösning med radiojod tillförs. Avger strålning i sköldkörteln.

Annat namn för bisköldkörtlarna?

Glandula parathyreoidea

Beskriv bisköldkörtlarnas läge och funktion?

4 st små bildningar på sköldkörtelns baksida som producerar parathormon vilket tillsammans med D-vitamin och kalcitonin reglerar calcium, magnesium och fosfor i kroppen. Calcium är viktigt för att nervernas och muskulaturens retbarhet ska fungera.

Hur yttrar sig en hypofunktion i bisköldkörtlarna?

Låg parathormonproduktion leder till minskad omsättning av calcium och fosfat. Symtom: myrkrypningar, muskelkramper, förvirring.

Hur yttrar sig en hyperfunktion i bisköldkörtlarna?

Hög parathormonproduktion drar calcium ur skelettet. Konsekvens: osteoporos. Risk för njursten. Trötthet, magbesvär, muskelsvaghet.

Glandula?

Körtel

Myrkrypning?

Känns som om myror kryper på eller under huden.

Annat namn för bukspottkörteln?

Pancreas

Beskriv bukspottkörtelns läge och funktion?

Den är stor och ligger bakom magsäcken uppe till vänster mellan tolvfingertarmen och mjälten. Den producerar insulin och glucagon samt bukspott till tolvfingertarmen.

Varför beskrivs pancreas som ett dubbelorgan?

För att den har både endogen och exokrin funktion. Insulin och glucagon insöndras endokrint men bukspottet utsöndras exokrint.


Endokrint -> blodbanan


Exokrint via utförsgångHur yttrar sig en hypofunktion i pancreas?

Insulinbrist -> hyperglukemi -> diabetes mellitus

Hur yttrar sig en hyperfunktion i pancreas?

Tumör i bukspottkörteln men vanligasre är att diabetiker överdoserat insulin. Symtom: hunger, svettning, darrning, omtöcknad.

Vad är insulin?

Ett hormon. Låser upp cellen för glukos och sänker alltså blodsockret.

Vad är glucagon?

Ett hormon som höjer blodsockerhalten genom att stimulera leverns omvandling av glykogen till glukos.

Annat namn för binjurarna?

Glandula suprarenalis

Beskriv binjurarnas läge och funktion?

2 små körtlar, ligger som mössor på njurarna. Består av bark och märg och producerar olika hormoner.

Vilka hormoner produceras i binjurebarken, funktion?

Aldosteron: betydelse för salt- och vätskebalansen
Kortisol: avsvällande vid inflammationer
Insöndrar också manliga och kvinnliga könshormoner.


Styrs av hypofysens ACTH

Vilka hormoner produceras i binjuremärgen, funktion?

Adrenalin och noradrenalin. Transmittorsubstanser i det autonoma nervsystemet.


Låg produktion i vila - hög vid stress.

Hur yttrar sig en hypofunktion i binjurarna?

Sänkt salt- och vätskebalans. blodtrycksfall, sänkt glukoshalt i blodet. Kan leda till Morbus AddisonHur yttrar sig en hyperfunktion i binjurarna?

Kan finnas vid tumör i binjuren. Högt blodtryck, högt blodsocker. Kan leda till Cushings syndrom.

Morbus Addison?

Symtom: blodbrist, lågt blodtryck, muskelsvaghet, trötthet, viktförlust, störning i mag- tarmkanalen samt brunpigmentering av huden.

Cushings syndrom?

Symtom: bukfetma, fullmåneansikte, ansiktsrodnad, blåröda hudstrimmor, skeletturkalkning och smala ben.


Samma symtom kan finnas vid långvarig kortisonbehandling.

Annat namn för könskörtlarna?

Gonaderna

Vilka är mannens könskörtlar?

Testiklarna

Vilka är kvinnans könskörtlar?

Äggstockarna

Vilka är mannens könshormoner?

Testosteron

Vilka är kvinnans könshormoner?

Östrogen och progesteronAnabola steroider?

Framställs syntetiskt. Liknar testosteron. Missbruk kan leda till ökad aggressivitet, åderförkalkning, sterilitet och allvarliga personlighetsförändringar.


Hos kvinnor: menstruationsrubbningar och mer manligt utseende.

Vad är glukos?

En enkel sockerart

Vad betyder diabetes mellitus?

Honungssött som rinner igenom

Hur kom namnet diabetes mellitus till?

Härstammar från tiden då smaken användes som diagnostiskt hjälpmedel.

Skillnader mellan typ-1 och typ-2 diabetes + insjuknandet?

Typ-1: Måste tillföra insulin. Drabbas före 30 års ålder. Tidiga (snabba) symtom.
Typ-2: Insulinresistens (kroppen kan inte utnyttja det insulin den producerar). Drabbar efter 30 års ålder. Långsamma symtom.

Målet med behandling av diabetes mellitus?

- Förhindra både akuta och långsamma komplikationer.
- Normalisera ämnesomsättningen.
- Behålla hög livskvalitet.

Hur kan man kolla att behandlingen vid diabetes mellitus är rätt inställd?

Mäta blodsockernivån med blodsockermätare och stickor eller med den nya mätaren som fästs vid axeln.

Övriga typer av diabetes? (3 st)

- Graviditetsdiabetes


- MODY (maturity onset diabetes of the young)


- LADA (latent onset diabetes in adults)

Varför kan man inte ge insulin i tablettform?

Därför att det är uppbyggt av protein som bryts ner av enzymer i magsaften.

Hur verkar perorala diabetesmedel?

Läkemedel som ges vid övervikt stimulerar upptagning av glukos i cellerna. Om det inte räcker så kombinerar man med läkemedel som stimulerar de insulinproducerande cellerna att öka sin aktivitet.


Vid normalvikt ges läkemedel som frisätter insulin och kombineras ibland med de läkemedel som stimulerar de insulinproducerande cellerna.

Några huvudpunkter i diabetesbehandlingen?


(5 st)

5 Hörnstenar:


- Information och patientutbildning


- Kostreglering


- Fysisk aktivitet


- Insulin-/tablettbehandling


- Kontroller

Metabola syndromet?

Störning i sockeromsättningen +


- övervikt,


- högt blodtryck,


- höga blodfetter,


- lite äggvita i urinen


Ökad risk för diabetes mellitus samt hjärt-kärlsjukdomar.

Hyperglukemi?

För högt blodsocker: för lite insulin kombinerat med högt energiintag. Kan leda till ketoacidos (diabeteskoma)


Symtom: flåsande andning, ökad urinmängd, törst, trötthet, illamående, buksmärtor, muskelkramper.

Hypoglukemi?

För lågt blodsocker: för mycket insulin kombinerat med lågt energiintag. "Insulinkänning" -> insulinkoma.


Symtom: hunger, ångest, oro, matthet, trötthet, skakningar, blek och kallsvettig hud, förvirring, hjärtklappning.

Hur ställs diagnos + vanliga symtom vid diabetes mellitus?

Diagnos ställs om blodsockernivån ligger på 7,0 mmol/l eller högre efter 8h fastande.


Ligger det mellan 6-7 mmol/l görs vidare utredning med glukosbelastning.


Vanliga symtom: stora urinmängder, ökad törst, trötthet, klåda i underlivet.

Vad gör du om vt får insulinkänningar?

Ger vt något att äta eller dricka: druvsocker, sockerbitar, mjölk.

Ex. på senkomplikationer vid långvarig diabetesdiagnos?

- Skador i ögon, njurar, ben och fötter


- Smärtor och domningar i ben och fötter


- Nedsatt cirkulation kan leda till svårläkta sår


- Ökad risk för hjärtinfarkt och högt blodtryck