• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad menas med tredjepartsfinansiering?
Tredjepartsfinansiering innebär att sjukvården inte betalas av de två parter som tillsammans är
inblandade i behandlingen, dvs patient och läkare utan av en tredje part, t ex försäkringsbolag.
->patient<- erbjuder vård -> utförare <- budget betalning -> finansiär <- skatt ->
Vad kännetecknar en profession?
Personalen måste ha en legitimation för att utöva sitt yrke.
Varför blir det svårt att styra en professionell organisation?
Den som ska styra hälso- och sjukvårdsorganisationer är beroende av vissa yrkesgrupper, och av specialistkompetenser, som kan vara svåra att ersätta. Det gör att yrkesgrupperna får makt och inflytande och att arbetsgivaren är villig att tillmötesgå dem i högre utsträckning än om situationen varit en annan.
Vilka domäner består hälso- och sjukvården?

Varför uppstår det ibland konflikter mellan dessa domäner?
- Sjuksköterskor
- Läkare
- Politiker
- Administratörer

Att det skapas motsättningar beror på det som kallas "Rushmore-effekten", som innebär att personer som tillhör de olika domänerna tenderar att tolka saker på olika sätt - en effekt av yrkestillhörighet och bakgrund.
Var finns sjuksköterskorna i det här sammanhanget?(domäner, konflikt)
Exempelvis finns upprepade intressemotsättningar mellan den administrativa och den professionella(ssk och läk).
Vilka modeller för organisering av hälso- och sjukvård/sjukhus känner du till?
.
Vem ansvarar för att erbjuda god vård?
Landstinget har ansvaret att ge god vård till de som är bosatta i det. Kommunen sköter viss vård som äldreboende, hemtjänst etc.
Varifrån kommer pengarna till hälso- och sjukvården i Sverige?
- skatteintäkter och statbidrag
- patientavgifter
- försäljning av hälso- och sjukvård
- landstinget/regionen
Vad är offentligt respektive privat i vården?
Vården kan antingen vara:
- offentligt finansierad och offentligt producerad
- offentligt finansierad och privat producerad(många vårdcentraler har det så. Landstinget ger bidrag och man följer då landstingets regler och lagar, även vissa sjukhus)
- privat finansierad och privat producerad(försäkringar som täcker dessa tex kosmetisk op)
- privat finansierad och offentligt producerad (mycket liten del, typ analyser och blodprov)
Vad innebär agent-principalteorin i stora drag?
Principal-agentteorin innebär att principalen, alltså ägarna, anlitar agenten, dvs ledningen, för att förvalta ett företag. Dock kommer agenten inte att arbeta helt i principalens intresse om ledningen likt ägarna vill maxa sin egen nytta.
Vilka grundantaganden finns för agent-prinicial
Bla att det säkert kommer uppstå asymmetrisk information där ena parten har tillgång till relevant information som de andra parten inte har.
Vad menas med prestation?
.
Vad innebär ett beteendekontrakt?
.