• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad står begreppet ”företag”, ”ekonomi” respektive ”företagsekonomi” för?

Företag: Den vardagliga innebörden är oftastexempel på affärsdrivande verksamheter i bolagsform. Det finns skillnadermellan detta och den företagsekonomiska teorins innebörd av begreppet dvs. ensammanslutning av personer som i någon form bedriver ett medvetet arbete föratt uppnå ett eller flera mål.


Ekonomi: Detta brukar definieras somhushållning/förvaltning av begränsade/knappa resurser.
Företagsekonomi: Läran om företagsförvaltning avbegränsade resurser. Stort ämne och delas in i mindre grupper, t. exmarknadsföring, finansiering, redovisning etc.

Vad står begreppet ”ekonomistyrning”för?

Ekonomistyrninghandlar om att främja en verksamhet genom att uppfylla finansiella mål(resultat, lönsamhet, kassaflöde etc.) samt icke-finansiella mål (nöjda kunder,nöjda medarbetare, förbättrad produktkvalitet etc.)

Vilka brukar ekonomistyrningens uppgifter vara?

· Planera, genomföra, följa upp och anpassaverksamheten i förhållande till planer och mål.· Förse beslutfattare med underlag och följaupp fattade beslut.


· Fördela och utkräva ansvar.


· Samla in, tolka, sammanställa, rapporteraoch kommunicera ekonomisk information.


· Analysera orsaker till avvikelser frånplaner och föreslå åtgärder.


· Genomföra specialutredningar.


· Analysera hur verksamhetens processer ochaktiviteter kan förbättras.


· Verka som rådgivare/samtalspartner iföretag i ekonomiska frågor.


· Utveckla och uppdatera styr- ochekonomisystem.


· Utbilda medarbetarna i ekonomiska frågor.· Bidra till förutsättningar för en lärandeorganisation.


· Bidra till en positiv företagskultur

Vad menas med ett företags vision?Hur skulle ett företags vision kunna lyda?

Visionen anger enöverskådlig inblick om vad ett företag har för grundläggande funktion och ivilken riktning de vill utvecklas. Det beskriver ett önskvärt framtidatillstånd och vart företaget är påväg och vad det ska uppnå.
Legitimerande
Ambition och fokus
Identifikationoch motivation

Vad menas med ett företags affärsidé?Vad kan framgå av ett företags affärsidé?

Affärsidéns syfteär att visa hur ett företag avser att utvecklas i förhållande till dess vision.Den klargör också hur ett företag skiljer sig från andra.
Genom attutveckla en affärsidé så vill man bilda en djupare förståelse för syftet medorganisationen och sedan utveckla konkreta mål utifrån det. Man vill ocksåförenkla förvandlingen av mål till strategier genom en bra affärsidé.
En affärsidé harflera funktioner i ett företag, bl. a att etablera en ton och affärsklimat ochprecis som visionen skapa ett underlag för motivation.

Vad menas med ett företags strategi?Vad kan framgå av ett företags strategi?

En strategi visarhur man ska arbeta för att uppnå målen/affärsidén. Strategin är med andra orden sammansättning av olika planer för att uppfylla långsiktiga mål och hållbarhet.
Det finns ingenstandardmall då de kan variera från företag till företag men det finns inslagsom vanligtvis ingår i strategier:
· Vilket slag av organisationskulturföretaget ska arbeta med.


· Vilka resurser som krävs.


· Hur verksamheten ska finansieras.


· Företagets styrkor och svagheter samtmöjligheter och hot i omvärlden (SWOT-analys).· Vilka kundkategorier företag vänder sigtill och hur de ska bearbetas.


· Hur hot från konkurrenter ska mötas.


· Vilka svagheter hos konkurrenter som gåratt exploatera.

Vilken är kopplingen mellan ett företags strategi och dess ekonomistyrning?

Verksamhetsplaneringanses vara kopplingen mellan ett företags strategi och dess ekonomistyrning.Verksamhetsplaner börjar man utveckla först när självaste strategin harformulerats, för att bryta upp företagets huvudmål till mindre delmål. Delmålenväljs och formuleras med utgångspunkt i att uppfyllandet av dem leder till attde övergripande strategiska målen uppfylls. Dessa mål kan som tidigare nämntsvara finansiella (t. ex räntabilitet, försäljning, kostnader etc.) såväl somicke-finansiella (t. ex kvalitet kundtillfredsställande, marknadsandel etc.).

Varför är det problematiskt att inom företagsekonomin ge ett entydigt svarpå frågan vilket eller vilka mål företag har?

Det finns inte enteori eller en modell som ger något entydigt svar. Det finns ett flertalteorier och modeller angående företags mål pga. olika variabler som t. ex perspektiv,sammanhang, tidsaspekt och vems mål som avses.


§ Olika sammanhang kräver olika teorier ochmodeller.


§ Företag och dess omgivning förändraskontinuerligt.


§ Mål skiljer sig åt mellan och inomföretag.


§ Det finns olika uppfattningar om ochsynsätt på mål och företagande inom företagsekonomi som t. ex politiska,moraliska, ideologiska etc.

Vilka är huvuddragen de olika modellerna (teorier) om företag och mål?

Vinstmaximeringsmodellen
Företagsledarmodellen
Satisfieringsmodellen
Intressentmodellen
Kassaflödesmodellen

Kan individer och grupper av individer ha andra mål änföretaget?

Ja. Sannolikhetenatt det inte finns ”privata” mål inom företag är obefintlig, då det går motmänniskans natur. Detta innebär att de mål som eftersträvas av verksamhetengenerellt inte är desamma som företagets uttalade mål. De kan t.om strida motföretagets mål i vissa fall.

Vad menas med att företag kan ha symboliskamål?

Att skapa en bildsom man vill att omgivningen ska ha av företaget. De används som ett verktygför att i många fall få legitimitet genom att t. ex arbeta med miljömål.Symboliska mål kan också användas för att avleda uppmärksamhet från vissafrågor eller för att dölja verkliga planer.

Lönsamhet är det högst rankade företagsmålet i praktiken. Vad beror det på?

Det beror på attett företags verksamhet på sikt är avhängigt en viss lönsamhet. Det är en avämnets grundprinciper. Det är även det mål kring vilket det finns störstenighet bland företagets intressenter.

Vilka andra mål än lönsamhet kan finnas i praktiken?

Andra mål utgöroftast delmål eller restriktioner. Sådana kan vara i antingen finansiella-(företagets likviditet, soliditet, kapitalbildning etc.) eller icke-finansiella(nöjda kunder, stärka marknadsposition, skapa förutsättningar för en långsiktigtillfredsställande lönsamhet etc.).

Vilka skillnader kan finnas mellan storaoch små företag när det gäller mål för verksamheten?

Små företag äroftast familjeägda och oftast har mål som skiljer sig från de dominerandefinansiella målen. Existentiella mål är ett exempel. Det betyder dock inte attde inte har lönsamhetsmål då det är i grunden vad som avgör överlevnaden, ävenför små företag.

Vilket eller vilka slag av mål kan finnas i offentliga organisationer?

Många ekonomerhävdar att skillnaderna mellan affärsdrivande och offentliga verksamhetsmålinte bör överdrivas då ekonomiska principer är oftast är av väsentlighet för båda.

Vad menas med uttrycket ”värde förpengarna” i samband med att mål i offentliga organisationer diskuteras?

Värde förpengarna är ett uttryck som används för att markera att resurser ska utnyttjasså att de skapar så stor nytta som möjligt som t. ex utförda prestationer ochmedborgarnas subjektiva uppfattningar om erhållen service.

Hur kan strategisk ekonomistyrningdefinieras?

§ ”Framtagandeoch analys av ekonomistyrningsdata om ett företag och dess konkurrenter som skaanvändas i syfte att utveckla och fokusera företagets strategi.”
§ ”Användningav kostnadsinformation i ett eller fler av de fyra stegen: strategiformulering,strategisk kommunikation, strategiimplementering och strategisk styrning.”
§ ”Framtagandeoch analys av finansiell information relaterade till de marknader företagagerar på och konkurrenters kostnader och kostnadsstrukturer samt fokusering påföretagets och konkurrenters strategier på dessa marknader över ett antaltidsperioder.”