• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/102

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

102 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Gern geschehen

nemáš zač

Bis morgen

uvidíme se zítra

das Blatt

list

erleben

zažít

die Ehrfrucht

úcta

gekonnter

mistrovský

die Freude

radost

die Wandlung

změna

der Schmöker

kniha

ungewiss

nejistý

kaum

sotva

der Widerstand

odpor, odboj

erfolgreich

úspěšný

die Verhinderung

bránění

der Flüchtling

běženec

zahlen sich aus

vyplatit se

wahr/nemen

vnímat

das Ergebnis

výsledek

fort|gehen

pokračovat

beeilen

spěchat

demnächst

brzy

der Gewalt

násilí

kreisen

kroužit kolem (tématu)

verlangen

žádat

das Jahrzent

desetiletí

wegen

pro, kvůli, skrz

die Abweichung

odchylka

beruflich

profesionální

währenddessen

mezitím

besichtigen

navštívit

der Verkehr

doprava

der Vorgang

děj, průběh

der Zustand

situace, podmínky

der Gegenwart

přítomnost

schildern

popsat

die Absicht

úmysl

die Vermutung

doměnka

die Beziehung

vztah

Stau

zácpa, dopravní

verwenden, nutzen

používat

der Bericht

zpráva

das Ereignis

událost

allgemeingültiger

univerzální

abhängiger

závislý

Der Abstand

vzdálenost

beschäftigt

zaneprázdněný

mähen

sekat

vereinbaren

souhlasit, ujednat

empfinden

cítit

beeinflussen

ovlivnit

Kräuter

byliny

das Vordergrund

popředí

rücken

stěhovat

nun

nyní

der Gesellschaft, der Unternehmen

společnost

der Auszug

výpis, výňatek

das Blatt

list

der Hinweis

upozornění

der Sachverhalt

záležitost

die Einlage

vklad

der Richtlinie

direktiva

das Gesetzt

zákon

die Kraft

síla, moc, platnost

in Kraft getreten

vstoupit v platnost

verpflichtet

zavázaný (právně)

bereit

připravený

bestehen

existovat

vyhnout se

vermieden

die Entschädigung

odškodnění, náhrada

somit

tak, tedy, proto, tudíž

die Beziehung

vztah

dauerhaft

odolný, trvalý, stálý

fortfahren

pokračovat

allgemein

obecný

der Bedingung

podmínka

die Wirkung

platnost, činnost, působení

berücksichtigen

brát v potaz, zvážit

das Gehalt

plat

erleichtern

usnadnit

der Aussprache

výslovnost

gelten

platit, vztahovat se

die Vermittlung

zprostředkování

der Inhalt

obsah

der Unterricht

výuka

der Stau

dopravní zácpa

die Bestimmung

určování

das Ungeziefer

hmyz

ungeheuer

náramný, nesmírný, obrovský

heben

zdvihnout

schlagartig

náhle

der Geruch

čich, zápach, vůně

Um ehrlich zu sein

Abych byl upřímný

knacken

rozlousknout, lupnout, prasknout

der Umweg

zajížďka, objížďka

unbekannt

neznámý

verbringen

strávit

wirken

působit

außerdem

mimo to

klauen

krást

der Hocker

stolička

der Streit

spor

die Rettung

zachrana