• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Principe van Bateman

Het voortplantingssucces bij vrouwtjes wordt gelimiteerd door het aantal eieren dat het wijfje kan produceren, terwijl het voortplantingssucces van mannetjes enkel beperkt wordt door het beschikbare aantal wijfjes of eieren, omdat de productie van zaadcellen hen vrijwel niets kost.

Rollenpatroonomkering

De wijfjes concurreren onderling voor de mannetjes en de mannetjes zijn kieskeuriger

Polygynie

Een paarsysteem waarbij één mannetje paart met meerdere wijfjes

Monogamie

Één mannetje met één wijfje

Seksueel conflict

Oorlog tussen de twee geslachten om het maximale genetische voordeel

Persistentie

Ontwikkelen van eigenschappen die er alles aan doen om zoveel mogelijk te paren en de concurrentie van andere mannetjes uit te schakelen.

Resistentie

Tegengaan van de vermindering van hun fitness door de mannelijke persistentie.

Sekseallocatie

Deze dieren kunnen gemakkelijk de geïnvesteerde energie in het ene of andere geslacht wijzigen naargelang de omgevingscondities.

Hypodermale inseminatie

De spermadonor doorboort de huid van zijn partner met een vlijmscherpe penis en geeft zijn zaadcellen vrij in diens bloed.