• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back

anatomie

leer van de onderdelen van het lichaam

fysiologie

wetenschap die zich bezighoudt met de normale levensprocessen van mensen, dieren en planten

erythrocyten

rode bloedcellen

leukocyten

witte bloedcellen

trombocyten

bloedplaatjes

centraal zenuwstelsel

deel van het zenuwstelsel dat centraal gelegen is. Het bestaat uit: de hersenen en het ruggenmerg.

perifere zenuwstelsel

vormt de verbinding tussen het centraal zenuwstelsel en de spieren en zintuigen

somatisch of het willekeurig zenuwstelsel

dat instaat voor het relatieleven (bewuste bewegingen, gevoel, ...)

autonome of het onwillekeurig stelsel

deel van het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen

craniosynostose

het te vroeg dichtgroeien van de hersenen

pathologie

bestuderen de oorzaken van de ziektes en hoe het lichaam erop reageert

platvoetwanneer de overlangse voetboog
onvoldoende hoog is of helemaal ontbreekt

wanneer de voetboog ontbreekt of niet hoog genoeg is

holvoetwanneer de overlangse voetboog
te hoog is

wanneer de voetboog te hoog is

Lordose

is een voorwaartse kromming van de wervelzuil

is een voorwaartse kromming van de wervelzuil

Kyfoseis een achterwaartse kromming van de wervelzuil

is een achterwaartse kromming van de wervelzuil

Scolioseis een zijwaartse kromming van de wervelzuil

is een zijwaartse kromming van de wervelzuil

ideopathisch

dat men de oorzaak niet kent

eksterogen

knobbeltje van eelt dat pijn doet

artritis

gewrichtsontsteking

artrose

een aandoening van de gewrichten

osteoporose

botontkalking

chronisch

de hele tijd

diagnosticeren

een diagnose stellen, de oorzaak van een probleem achterhalen.

osteopenie

verminderde botmassa

syncope

flauwvallen

epilepsie

afwijking in de hersenen waardoor je soms even je bewustzijn verliest, vallende ziekte

gegeneraliseerd

de hele hersenen/lichaam zijn betrokken

partieel

Slechts een deel van het lichaam/ de hersenen zijn betrokken

absence

afwezigheid

apathie

Dit is een toestand van onverschilligheid, lusteloosheid waardoor het gevaar bestaat zich volledig af te sluiten van de buitenwereld.

convulsies of koortsstuipen

Dit zijn ongecontroleerde samentrekkingen van de spieren die optreden bij een zeer snelle stijging van de lichaamstemperatuur

houding

de manier waarop het lichaam of een lichaamsdeel zich houdt.

preventief

voorkomen

zijsponden

onrusthekken

onrusthekken

ziekentillerBestaat uit een stalen buis met ketting en handvat

Bestaat uit een stalen buis met ketting en handvat

dekenboogVerhindert druk van de bovenlaag op pijnlijke lichaamsdelen.

Verhindert druk van de bovenlaag op pijnlijke lichaamsdelen.

hemiplegie

halfzijdige verlamming.

psychopathisch

geestesziek, krankzinnig, zielsziek

manie

ziekelijke neiging

schizofrenie

een ernstige geestesziekte gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid

hallucinatie

waarneming van iets wat er niet is

paranoïde

gezegd van iemand die lijdt aan de geestelijke stoornis paranoia en die zich dingen inbeeldt, bijvoorbeeld dat hij in de gaten wordt gehouden

bronchitis

ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm

hartdecompensatie

Hartzwakte of onvoldoende werkingvan het hart

Semi-Fowlerhouding

Ontwrichting of luxatie

Dit is het scheuren van de gewrichtsbanden of verplaatsen van degewrichtsuiteinden.