• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka gaser finns i atmosfären?

Metan, ädelgaser, svaveldioxid, kvävgas, koldioxid och kväveoxider.


Hur förklarar man att det kan bildas bergskedjor och vulkaner?

Jordskorpan består av kontinentalplattor, och när det skapas radioaktivt sönderfall i jordens kärna så omvandlas värmeenergi till rörelseenergi och på så sätt får vi t.ex. bergskedjor och vulkaner då plattorna trycks ihop.

Vad menas med erosion?

T.ex. vågor och regn på berg som gör att jordskorpan får nya lager och ändras.

Hur kan jorden inte värmas upp till en så hög temperatur så den blir obeboelig?

På natten är jordytan varmare än rymden eftersom den har värmts upp under dagen av solens strålningsenergi då strålar jorden ut värme i atmosfären. Och på så sätt kyls jordytan av.

Vad är ozon för slags ämne?

Ozon är ett ämne i gasform bestående av tre syreatomer (O3).

Varför är ozon både skadligt och livsnödvändigt?

Ozon är skadligt när det är på för låg höjd eftersom det retar t.ex. upp människor slemhinna och är jobbigt att andas in. Men det är livsnödvändigt eftersom det skyddar jordens liv från UV-strålning.

Vad menas med växthusgaser?

Växthusgaser är gaser som bidrar till växthuseffekten.

Vad menas med växthuseffekten?

Solen värmer upp jorden genom strålningsenergi men åker också tillbaka till atmosfären i form av värmeenergi och då värms atmosfären upp och strålar tillbaka värme till jorden och det är detta som är växthuseffekten. Som ett växthus.

Vad menas med begreppet biom?

Ett område som har speciellt typ av klimat och speciellt djur-växt liv kallas biom.

Vad menas med begreppet hydrosfären?

Allt vatten på jorden kallas hydrosfären.

Beskriv vattnes kretslopp?

Solen värmer upp marken och vattnet avdunstar till moln och sedan kyls vattenångan av uppe i lufthavet och då regnar det ner till marken.

Var får jorden energi ifrån?

Mestadels solen men också radioaktivt sönderfall inuti jorden.

Vad är skillnaden på klimat och väder?

Väder är just nu och klimat är hur vädret brukar vara.

Hur skapas vindar?

Genom solenergi.

Vad strålar solen ut?

Elektromagnetisk strålning.

Vad är lufthavet?

Atmosfären.

Hur bildas ozon?

Ozon bildas när en syremolekyl (O2) splittras av UV-strålningen på höga höjder så att de ensamma atomerna kan slå sig samman med hela syremolekyler och bilda ozon (O3).

Vad kallas allt levande på jorden?

Biosfären.

Vad kallas allt levande i ett område?

Ekosystem.

Vad kallas organismer som kan bygga upp sig själva genom vatten, koldioxid(CO2) och vatten?

Autotrofer.

Vad kallas människor och djur som är beroende av organismer som kan bygga upp sig själva?

Heterotrofer.

Vad är autotrofer laddade med?

Kemisk energi.

Vad händer när man eldar ved?

Strålningsenergi omvandlas till värmeenergi och vatten och koldioxid bildas då man förbrännar lagrad kemisk energi.


Vad är det som avgör om en art trivs i en viss miljö?

Miljöfaktorer.

Vilka två typer finns det av miljöfaktorer?

Icke-levande miljöfaktorer som t.ex. vattentillgång och levande miljöfaktorer som t.ex. konkurrenter om maten.

Vad kallas alla djur av en art inom ett område?

Populationen.

Vad är miljöns bärförmåga?

Hur många exemplar av en art miljön klarar för att alla dessa organismer ska överleva.

Vad är ett organismsamhälle?

En zon där många arter lever tillsammans t.ex. blåbärgranskog där t.ex. gran, blåbär, mossa, älg, rådjur och björnar lever tillsammans.

Vad kallas ett samarbete mellan olika organismer där båda gynnas?

Mutualism.

Varför är autotrofer viktiga? och vad kallas dessa med ett annat namn?

Utan autotrofer kan inget överleva.


Det kallas även för producenter.


Vad kallas de djur och människor som äter producenter?

Konsumenter.

Vad kallas bakterier och svampar?

Nedbrytare.

Vad händer med energin i ett ekosystem?

Energin flödar genom ett ekosystem och energin avtar för varje steg.Sol - avger strålningsenergi -->


växter - avger kemisk energi -->


djur - avger värmeenergi.

Vad är levande organismer uppbyggda av?

Väte, kol och syre.

Vad i växten fångar in strålningsenergi från solen?

I växtens celler finns kloroplasten och i kloroplasten finns klorofyll som fångar in solens strålningsenergi.

Förklara syrets kretslopp?

Växten tar upp koldioxid och vatten genom fotosyntesen och avger syrgas och bildar kolhydrater. Djuren tar i sin tur upp kolhydrater genom föda och syrgas krävs för cellandningen.

Hur delar man in kolets kretslopp?

Det snabba kretsloppet och det långsamma kretsloppet.


Förklara kolets snabba kretslopp?

Växten tar upp koldioxid (CO2) och bildar kolhydrater, djuren äter i sin tur kolhydraterna och koldioxid bildas.

Förklara kolets långsamma kretslopp?

Växter som inte äts av växtätare lagras i jorden och efter 100 miljoner år bildas stenkol och olja som vi använder till förbränninar i kraftverk t.ex. olja.

Vad leder förbränning av fossila bränslen till?

Mer koldioxid i luften.

Vad leder med koldioxid i luften till?

Förstärkt växthuseffekt.

Hur kan man minska förstärkt växthuseffekt?

Plantera mer växter då de tar upp koldioxid.

Var finns kväve?

Luften består till 78% av kvävgas men många organismer kan inte ta upp kväve i denna form.

Förklara kvävets kretslopp?

En del bakterier kan bygga in kvävgas från luften i biologiska molekyler och denna process kallas Biologisk kvävefixering.

Hur kan växter ta upp kväve?

För att växter ska kunna ta upp kväve så måste det vara i form av nitratjoner eller ammoniumjoner.

Hur bilas kväveoxider?

Vid förbränning i en motor eller skogsbrand så blir det så varmt att kväve och syre ifrån luften regerar och bildar kväveoxider.

Hur bildas nitratjoner?

Kväve och vatten reagerar och bildar nitratjoner.

Hur tar växterna upp nitratjoner?

Nitratjonerna löser sig med vatten och sedan tar växterna upp jonerna ifrån markvattnet.

Hur bildas ammoniumjoner?

När växter och djur dör så tar nedbrytarna hand om dem och bildar ammoniumjoner.

Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänst är de som sker i ett ekosystem som vi människor behöver t.ex. polluneringen.

Vad hände med växt-djurlivet efter en skogsbrand?

Olika växter och djurarter vandrar in och avlöser varandra.

Vad är de tre tumreglerna för att ett ekosystem ska klara sig efter störningar?

*Lagom stor mångfald av arter.


*Arternas beroende kan inte vara för stora.


*Nyckelarter måste kunna överleva störningarna.

Varför behövs biologisk mångfald?

*Alla arter är beroende av andra arter.


*Människan är beroende av mat och pollution.


*Ekoturism = bevara orörd natur för turister.


*Har vi människor rätt att förstöra miljön?


*Landet = människors arv.


Ge exempel på hur man bevarar biologisk mångfald?

Fångstkvot där man bestämmer hur mycket av en viss art som man får fiska upp under en viss period.

Hur bevarar man en art?

Genom genbanker där man sparar frön eller klonarkiv som t.ex. växthus.

Vad är ekologism?

Vetenskapen om hur organismer samspelar i naturen.


Vilka två typer av organismer brukar man nämna som de viktigaste nedbrytarna i flertalet ekosystem?

Svampar och bakterier.

i vilken form finns grundämnet kol i luften?

Koldioxid.


Vad menas med en nyckelart?

En art som måste existera i ett ekosystem för att andra organismer ska kunna överleva.

Vad är ett ekologiskt fotavtryck?

Det beskriver människans resursanvändning.


Alltså hur stort markområde var och en behöver efter vår standard.

Vad är det ekologiska fotavtrycks genomsnittet?

2,5 hektar.

Hur många hektar kan vi använda för att jorden ska klara det?

1,8 hektar per person.

Nämn tre problem som leder till ekologisk ohållbarhet.

*Belastning på ekosystemet.


*Övernyttjande av resurser.


*Spridning av främmande ämnen i miljön.

Vilka miljögifter orsakar mest skada?

De miljögifter som inte utsöndras och därför blir kvar i organismerna.

Vad betyder det att miljögifter anrikas i organismer?

Miljögifter är oftast fettlösliga och inte vattenlösliga vilket gör att de samlas uppåt i näringskedjan.

Berättar hur miljögifter kommer ut i naturen?

*Bekämpningsmedel.


*Rengöringsprodukter som hamnar i avloppet.


*Flamskyddsmedel i ett mobilbatteri.

Hur kan man minska att miljögifter kommer ut i naturen?

Via sophantering.


Vilka tre grundämnen betraktas som miljögifter?

BKK. Bly, kvicksilver och kadmium.

Hur kan lågenergilampor med kvicksilver i sig vara bra?

Eftersom kvicksilverutsläppet minskar genom att vi sparar energi, eftersom vi använder inte lika mycket el som tidigare i koleldade kraftverk.

Men giftiga grundämnen har väl alltid funnits på jorden?

Ja, men organismer har inte varit lika utsatta för dem som nu.

Vad innehåller organiska ämnen?

De innehåller alltid kol och väte och oftast syre och kväve.

Vad är skillnaden på organiska ämnen och konstgjorda organiska ämnen?

i konstgjorda organiska ämnen byter man oftast ut väteatomerna till t.ex. klor och då får ämnet en annan egenskap som oftast är dåligt för miljön.

Varför är konstgjorda ämnen farligt för miljön?

Ämnen som inte tidigare funnits i miljön har inte heller djuren utvecklat ett skyddssystem mot + att bakterier vet inte hur de ska bryta ner dessa ämnen.

Vilka två stabila ämnen finns det som betraktas som farliga miljögifter?

DDT och PCB.

Vilka är mest drabbade av miljögifter?

Djur som befinner sig högt upp i näringskedjan eftersom gifter anrikas.

Vilka andra problem finns med miljögifter?

Bakterier blir resistanta.

Vad är luften?

En gasblandning.

Vad händer i luften?

Gasers molekyler blandar sig med varandra.

Varför är miljögifter ett internationellt problem?

Eftersom vindar kan ta DDT från Afrika till t.ex. södra Sverige

Vad heter de ämnen som är mycket stabila och klarar värme och kyla?

Klorflourkarboner.

Vad används klorflourkarboner till?

Drivgas i sprayburkar och kylkraft i kylskåp.

Vad är negativt med klorflourkarboner?

De förstör ozonskiktet och det tar lång tid innan ozonskiktet återhämtar sig eftersom klorflourkarboner är stabila.

Hur kan klimatet ha blivit varmare?

Genom en ökad koncentration av växthusgaser i atmosfären.

Vilka växthusgaser brukar man snacka om?

Koldioxid, metan och lustgas.

Varför har vi en högre koncentration i atmosfären av växthusgaser?

På grund av ökad förbränning av fossila bränslen som kol och olja.

Vad har den globala uppvärmningen lett till?

*Glaciärer smälter vilket resulterar i att vattenytan stiger.


*Klimatzoner förskjuts mot polerna och allting blir varmare.


*Mat försvinner p.g.a. torkan som uppkommer.

Hur kan man minska den globala uppvärmningen?

*Växthusgaser måste minska i atmosfären.


*Minska förbränningen av fossila bränslen.


*Minska användningen av kol,olja och naturgaser.


*Förkningen måste komma ikapp för att tillverka nya bränslen i samma mängd som de vi nyttjar idag.

Vad hände 1997?

Det var ett klimatmöte i Kyoto.

Vad händer vid en försurning?

När surt regn faller påverkas sjön och marken intill och det sura regner för så att de bra metallerna sköljs ner i marken.

Vad har ökad koldioxidhalt i luften resulterat i när man pratar om hav?

Det har blivit mer kolsyra i vattnet vilket löser upp kalk och t.ex. krabbor skadas.

Hur kan man åtgärda försurning?

Rökgasrening, katalysatorer och kalka sjöar.

Miljögifter hör främst till två huvudgrupper av kemiska ämnen vilka?

Naturliga miljögifter som BKK.


Konstgjorda miljögifter som DDT.


Hur kan man se på en sjö att den håller på att bli försurad?

Det blir klarare vatten då pH-nivån sjunker.