• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Abroad
yurt dışı
Achievement
başarı
Againist
-e karşı
Alone
yalnız
Ambitious
hırslı
At least
en azından
Award
ödül
Become
olmak
Biography
biyografi(yaşam öyküsü)
Birth
doğum
Born
doğmak
Both
her ikisi (de)
Brief
özet
Brilliant
parlak zekalı
Cancer
kanser
Chemist
kimyager
Concert
konser
Description
tarif, tasvir
Detailed
ayrıntılı
Diary
günlük
Discover
keşfetmek
Eager
istekli
Education
eğitim
Entitled
başlıklı, başlığı altında
Event
aktivite,olay
Extraordinary
sıradışı
Family time
aile zamanı
Fan
hayran
Find happiness
mutluluğu bulmak
Genre
tür
Get dressed
giyinmek
Get engaged
nişanlanmak
Get married
evlenmek
Get up
uyanmak
Goblet
kadeh
Graduate
mezun olmak
Grow up
büyümek
Immediately
hemen
Important
önemli
Information(info)
bilgi
Intestine
bağırsak
Invitation
davetiye
Language
dil
Leave
ayrılmak, terketmek
Life
yaşam
Make millions
milyonlar kazanmak
Make mistake
hata yapmak
Marry
evlenmek
Mechanical engineering
makine mühendisliği
Meet
buluşmak, tanışmak
Move
taşınmak
Musician
müzisyen
Need
ihtiyaç, ihtiyaç duymak
Nobel Prize
Nobel Ödülü
Occupation
meslek
Ordinary
sıradan
Period
dönem
Person
insan, kişi
Physical activity
fiziksel aktivite
Physicist
fizik uzmanı
Physics
fizik
Polish
Polonyalı
Polonium
polonyum
Poor
fakir
Print
basmak(kitap,dergi,vb)
Quotation
alıntı
R & B
bir müzik türü
Radiation
radyasyon
Radium
radyum
Raise children
çocuk yetiştirmek
Real
gerçek
Remember
hatırlamak
Research
araştırma
Say goodbye
vedalaşmak
Shower
duş
Sold
satılmış
Song writer
şarkı yazarı
Spend
harcamak
Spouse
Stay
kalmak
Strange
garip
Struggle
çabalamak
Studio work
stüdyo çalışması
Study
öğrenim görmek, ders çalışmak
Succesful
başarılı
Success
başarı
Suddenly
aniden
Suppression
bastırma
Take a taxi
taksi tutmak
Telephone booth
telefon kulübesi
Unique
tek, benzersiz
What a pity!
Ne yazık!
What does it mean?
Bu ne demek?
Win
kazanmak
Wizard
büyücü
Wonderful
harika
x-ray
röntgen ışını