• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back

achievement

başarı

award

ödül , ödüllendirmekbe born

doğmak

become

olmak

begin

başlamak

biography

özgecmiş


chemist

kimyager

die

ölmek

discover

keşfetmek

graduate

mezun olmak

grow up

büyümek

information

bilgi

leave

ayrılmak

live

yaşamak

marry

evlenmek

medal

madalya

move

taşınmak

occupation

meslek

scientist

bilim insanı

successful

başarılı

travel

seyahat etmek

twice

iki kez

win

kazanmak

alone

yalnız

find

bulmak

free

serbest , ücretsiz

hometown

memleket

important

önemli

job

meslek,iş

kid

küçük çocuk

language

dil

learn

öğrenmek

need

ihtiyacı olmak

Nobel Prize

Nobel Ödülü

only

sadece

pocket money

cep harçlığı

poet

şair

radiation

radyasyon

radium

radyum

ready

hazır

say

söylemek

sell

satmak

stay

kalmak

story

hikaye

take

almak

teach

öğretmek

write

yazmak

spend

harcamak

sleep

uyumak

buy

satın almak

cut

kesmek

watch

izlemek

do / make

yapmak

have

sahip olmak

come
gelmek

drink

içmek

drive

araç sürmek

eat

yemek

feel

hissetmek

forget

unutmak

give

vermek

know

bilmek

lose

kaybetmek

meet

tanışmak , karşılaşmak

pay

ödemek

ride

binmek, ( at,bisiklet,vs.) binmek

read

okumak

run

koşmak

send

göndermek

show

göstermek

shut

kapatmak

sit

oturmak

speak

konuşmak

stand

ayakta durmak

swim

yüzmek

think

düşünmek

throw

atmak , fırlatmak

understand

anlamak

wake

uyanmak

wear

giymek

work

iş , çalışmak