• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Accountant

Muhasebeci

Architect

Mimar

Build

İnşa etmek

Career

Kariyer

Customer

Müşteri

Design

Tasarlamak

Dye

Boyamak

Electrical devices

Elektrikli cihazlar

Engineer

Mühendis

Fabric

Kumaş

Hairdesser

Kuaför

Job

İş

Journalist

Gazeteci

Lawyer

Avukat

Look after

- ile ilgilenmek

Manager

Yönetici

Mechanic

Tamirci

Mend

Onarmak

My dream job

Hayalimdeki iş

Occupation / Profession

Meslek

Operate on

Ameliyat etmek

Prescription

Reçete

Programmer

Programcı

Pepair / Fix

Tamir etmek

Scientist

Bilim Adamı

Sew

Dikmek

Style

Şekillendirmek

Tailor

Terzi

Technician

Teknisyen

Anybody

Hiç kimse

Apron

Önlük

Army

Ordu

Artist

Ressam

Anywhere

Hiçbir yer(de)

Brief

Kısa

Building

Bina

Catch

Yakalamak

Charity fair

Bağış fuarı

Check

Kontrol etmek

Company

Şirket

Construction

Bina

Craft

El sanatları

Crew

Mürettebat

Defend

Savunmak

Description

Tanım, tarif

Dish

Yemek

Do experiment

Deney yapmak

Driver

Şoför

Duty

Görev

Economics

Ekonomi

Economist

İktisatçı

Examine

Muayene etmek

Example

Örnek

Fashion designer

Moda tasarımcısı

Figure

Şekil

Flight

Uçuş

Floor

Kat, yer

Free time

Boş zaman

Frequently

Sıklıkla

ill

Hasta

Illumination

Aydınlatma

I mean

Demek istiyorum ki

Inside

İçerisinde

Interested in

İlgi duymak

Interview

Röportaj

I see

Anladım

Know

Bilmek

Lab

Laboratuar

Lamp

Lamba

Letter

Mektup

Logical

Mantıklı

Location

Konum

Magazine

Dergi

Meeting

Toplantı

Opinion

Düşünce

Organize

Düzenlemek

Physiologist

Fizyolog

Plane

Uçak

Poet

Şair

Presentation

Sunum

Projector

Projektör

Put on

Giymek

Put out

Söndürmek

Reader's corner

Okuyucu köşesi

Sales person

Satış elemanı

Search

Araştırmak

Secretary

Sekreter

Sensitive

Hassas

Sky

Gökyüzü

Social

Sosyal

Spaceship

Uzay gemisi

Stewardess

Bayan kabin görevlisi

Teach

Öğretmek

Translator

Tercüman

Trade

Ticaret

Trial

Duruşma

Typical

Tipik, normal

Writer

Yazar

You're welcome

Rica ederim

The Best Gavurca Teacher

Mustafa MUTLU