• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är parodontit?
Det är en opportunistisk infektion associerad med biofilmsbildning på tand och rotytor.

Faktorer som bakteriespecificitet och patogenicitet samt värdfaktorer påverkar uppkomst, progression och klinisk karaktär.

Cytokiner såsom IL-1beta och TNF-alfa medverkar i inflammationsprocessen som uppkommer som svar på infektionen.
Hur är förloppet vid parodontal behandling? 7steg
1. Anamnes och parodontal status

2. Diagnos och bedömning
- Diagnos = Klassifikation av ”Parodontala tanddiagnoser”
- Bedömning = Beskriv patientens parodontala status, riskfaktorer och progressionshastighet

3. Terapiplan och prognos
- Terapiplan =Systemisk fas, kausalfas. Korrektiv fas, Stödbehandling
- Prognos = Kan vara tex god, osäker, dålig
(Bona, Inserta, Dubia, Pessima)

4. Orsaksinriktad parodontal behandling

5. Reexamination + utvärdering av resultaten

6. EV. remiss till parodontolog som utför parodontal kirurgi

7. Efter remissen eller efter reexaminationen påbörjar man parodontal stödbehandling
Vilka punkter finns under anamnes? 12st
x Remiss
x Förväntningar
x Aktuella besvär
x Hereditet
x Arbets- och hemförhållanden
x Tidigare och nuvarande sjukdomar
x Graviditet
x Medicinering
x Tidigare tandvård
x Munhygienvanor
x Kostvanor
x Bruk av tobak
Vad undersöker man på parodontal status? 8st
x Yttre undersökning
x Lymfkörtlar
x Ocklusion
x Munslemhinna
x Gingiva
x Tänder
x Saliv
x Karies
När kan det vara ovärt att göra en parodontal behandling? 4st huvudgrupper (dentalt, funktionellt, parodontalt 3st, endodontiskt 2st)
Dentalt:
- Då tanden har en vertikal rotfraktur eller då det finns karies i rotkanalen

Funktionellt:
- Då en molar har en furkationsinvolvering av 2-3:e grad och dessutom inte har någon motstående molar i andra käken.

Parodontalt:
- Vid upprepade abscesser
- Vid endo-parod-kommunikation
- Då det är fästeförlust vid apex

Endodontiskt:
- Vid rotperforation, rotsprickor, pariapikal patologi
- Ofullständiga fyllningar
Vilka är de parodontala behandlingsmålen?
X Infektionskontroll genom fickreduktion

X Frånvaro av smärta

X Individuell tillfredställelse gällande estetik och funktion

X Eliminering eller reduktion av gingivit

X Reducerat fickdjup. Ej mer än 4 mm

X Inflammationsfritt parodontium
Hur ser en typisk terapiplan ut?
X Patientinfo
- Status, etiologi, riskfaktorer
- Preliminär behandl.plan + mål
- Terapidiskussion och preliminärt kostnadsföslag

X Systemisk fas
- Allmänmedicinska tillstånd eller medicinering som påverkar?
- Tobaksanvändning?

X Kausalfas
- Akutbehandling
- Beteendeinriktad behandling (Motivation och rådgivning)
- Sanering och symptomatisk behandling
- värdering/reexamination av den kausala behandlingen

X Korrektiv fas
Tex;
- Ocklusionskorrigering
- Kirurgisk behandling (exning, implantat osv)
- Ortodontisk behandling
- Protetisk behandling

- Utvärdering av fasen

X Stödehandling
- Individanpassat innehåll och intervall
Vilken sanering och symptombehandling görs under kausalfasen?
Kan vara tex:
X Läkemedelsbehandling

X Instrumentering
- Depuration
- Fyllningsterapi
- Endodontisk behandling

X Extraktioner

X Avlastning/stabilisering/smärtlindring
Vad gör man i epikrisen?
Vetenskapligt utlåtande om ett sjukdomsfall med avseende på dess uppkomst, utveckling, förlopp och behandling.