• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Batas Cooper o (Philippine Organic Act of 1902)

Pinakamahalagang batas na ipinatupad ng Pamahalaang Amerikano2 Probisyon


1. Pagpapatupad ng Tala ng mga Karapatan para sa mga Pilipino


2. Pagtatatag mg Mababang Kapulungan

Asemblea ng Pilipinas

Hindi bababa sa 50 ngunit hindi hihigit sa 100 na mga Pilipino

Sergio Osmeña

Nahalal na ispiker ng Asemblea

Manuel L. Quezon

Naging Lider ng Mayorya

Asemblea ng Pilipinas: Mababang Kapulungan


Komisyon ng Pilipinas:______________________

Mataas na Kapulungan

Batas Jones (Batas Awtonomiya) 1916

-William Jones


-Ipagkakaloob ang kalayaan ng Pilipinas kapag nagkaroon na ng matatag na pamahalaan

Gabinete

Lupong Tagapayo sa Gobernador-Heneral

Misyong Os-Rox

OSmeña+ROXasNagbunga ito ng Batas Hare-Hawes Cutting

Batas Hare-Hawes-Cutting

Unang KONKRETONG batas na nagtakda ng kalayaan ng Pilipinas

Batas Tydings-McDuffie (Pilippine Independence Act of 1934)

Halos magkapareho ang mga probisyon nito at ng Batas Hare-Hawes-Cutting

Kumbensyong Konstitusyonal

Claro M. Recto amg Pangulo

September 17, 1935

Naganap ang unang pambansang halalan para sa pinuno ng Komonwelt