• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

סימני B

הזעות לילה


ירידה במשקל


חום

היפרלוקוציטוזיס מה הנוזלים שנותנים

סיילין היפרטוני?

מה הסרטן הנפוץ ביותר

T all ?

Gvhd

עד 100 ימים

סימני TLS

היפרקלמיה


היפרפוספוטמיה והיפוקלצמיה


חומצה אורית גבוהה

ברקיט לימפומה מה בודקים לפני הכנסת נקז

תפקודי קרישה, טסיות והמוגלבין

טיפול בtls

הידרציה אגרסיבית- הרבה נוזלים לשטיפת הכליות, משתנים, נאביק,


הבססת שתן להורדת אוריה(דימוקס, אלופרינילול, רזבוריקז)רזבריקז מאוד טובה- יש לבדוק לפני רגישות ל g6pd. קונטראינדקציה

ילד עם גוש במדאסטינום. בבדיקות קרטנין מוגבר, פוספור גבוה, קלציום נמוך, קליום גבוה, ldh גבוה עם חומצה אורית גבוהה. לפני טיפול כימותרפיה. מה סביר שיש לו?

Tumor lysis.


אחאי סטרואידים לא בהכרח כימותרפיה