• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/103

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

103 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

spouse

همسر

thrust

push


force


push


force


مچاله کردن


ضربه / ضربه زدن

appointed time

زمان مقرر

murn

grieve


weep


wail

عزاداری کردن

slay

kill


murder


butcher


massacre


slaughter

ذبح کردنPP:


slain

assemblegather جمع کردن


bring together


collect


come together


کنار هم قرار دادن

appoint

...

incident

happening


event


occasion

skeptical

questioning


cynical

appeal

peal: ask, request۱. plead


۲. attract , allure , tempt , entice1. در خواست کردن


2. جذب کردنapplealing: charming

annoy

irritate


vex


pester


bother


اذیت کردن

colleague

همکار

rigid

strict


inflexible


rigorous


adhere

adherence

ad+ strick


bond


attachment

adhere

attach


stick


cling


چسبیدن (به معنای پایبندی به یک کار= چسبیدن به یک کار)


وفاکردن

adhesive

چسب

adhesion

چسبندگی

coherent

چسبیده


مربوط


انسجام دار


ارتباط منطقی بین جملات در یک متن

cohesion

پیوستگی


چسبندگی


مثل: پیوستگی اجتماعی


inherent

ذاتی


اصلی

her , hes (root)

stick= چسبیدنمنظور چسب نیستااااا

flee

run away


escape

فرار کردنگذشته:


fled

imposed war

جنگ تحمیلی

nimble

agile


swift


dectrous


quick

تیز و فرز


a nimble climber: کوهنورد فرز


a nimble brain: ذهن تیز

pioneer

leader


innovator


founder

پیشگامpioneer in the field of ....


پیشگام در فلان کار ...

pedestrian

walker


foot-walker

ped: foot


پیاده

hesitate

stuck

تامل کردن


مردد بودنdrench

wet (خیس شدن)


soak


saturate

drenching rain:


باران خیلی شدید را میگویند

garden

باغچه

saturate

۱. خیس شدن


۲. اشباع شدن

stationary

motionless


static


unmoving


ساکن


بی حرکت

swerve

deviate


diverge

منحرف شدن

stationery

نوشت افزار

crush

compress


overcome


humiliate


له کردن / شدن


فشردن

ignite

catch fire


burn


burst into flame (یهو آتش گرفتن)

آتش گرفتن

ignition

احتراق


اشتعال


(داخل ماشین رو هم میگن)

opt

opt: select


opt for / opt to do sthopt out of= اجتناب کردن

neglect

disregard


ignore


forget


overlook

نادیده گرفتن

duty

وظیفه


تکلیف


کار

volunteer

داوطلب شدن

voluntary

داوطلبانه

volition

خواستن

benevolent

good+ wish+ entkind


benign


caring


charitable


philanthtopic

کریم


خیراندیش

malevolent

wish+ badmalign


vengeful


vindictive


malicious


ill-natured

بدخواه

dismal

bad+daydepressing


dark


drab


gloomy


پریشان کننده


دلتنگ کننده

so far

تاکنون


تا اینجا

unfernourished

nour: تغذیهmalnourished

کسی که دچار سوء تغدیه است

malnutrition (n)

سوء تغدیه

philanthropic

= love + human (بشر) + ic(صفت)kind-hearted

بشر دوست

anthropology

انسان شناسی


مردم شناسی

anthropophagy

= eat + human

آدم خواری

portray

shoe


illustrate


exhibit


depict

تصویر کشیدن


توصیف کردن

bibliophile

biblio= book


دوستار کتاب

bibliography

توضیحاتی در مورد کتاب را میگویند

erratic

unpredictable


unreliable


unstable


نامنظم


دمدمی مزاج

outlandish

unusual


freakish


weird

عجیب و غریب

scowl

frown

اخم کردن


ترشروییto scowl at s.o

abysmal

terrible


awful


bad


dreadful

وحشتناکabysmal condition


شرایط داغون

hinder

stop


hamper


obstruct


impede


ممانعت کردن

bulky

حجیم


بزرگ

perish

die


pass away


rot


vanish

۱. مردن


۲. زنگ زدن - گندیدن

rescue

نجات

operation

عملیات

finally

در نهایت

army

ارتش

authorize

permit


warrant


give authority

به کسی اختیارات دادن


اجازه دادن

authority

power


command


control


government

اختیار، اجازه


قدرت


صلاحیت

declare

اعلام کردن

surplus

= over +extra


excess

اضافه (اضافی)


مازادn , adj

weapon

اسلحه

surrender

sur+ renderپس گرفتن و تبدیل کردن


صرفه نظر کردن


واگذار کردن

controversial

contro + ver(turn)جدلی


جدل آمیز

controversy

argument


debate


quarrel


dispute


بحث


مجادله

mindset


outlook


viewpoint


prospect

چشم انداز

haphazard

aimless


disorganized


acvidental


اتفاقی

scald

burn


scorch


ignite

با آب گرم سوزاندن

heed

pay attention


care


notice

توجه


مراعات

scorch

سوزاندن


به طور سطحی سوختن


(بو دادن)

survive

= over + lifelive on


remain alive


جان بدر بردن


زنده ماندن


نجات پیدا کردن

survival

بقاء

sole survivor of ...

تنها نجات یافته ی ...

surpass

excel


outdo


beat


پیش افتادن از


بهتر بودن از

surmount

۱. overcome


conquer


stand۲‌.to be placed on top

1. غلبه کردن بر


برطرف کردن


از میان برداشتن2. بالا قرار گرفتن

surmountable

فائق آمدنی

mount

mount

1. بر پا کردن


2. نصب کردنmount an attack on Tehran


برپا کردن (پایه ریزی کردن) تهاجم به تهران


mount a compaign


بر پا کردن یک کمپینThe painting is mounted on the wall


نصب شدن

underestimate

stimate: تخمین زدنunderrate


belittle


minimize


miscalculate


undervalue

تخمین کم


ناچیز شمردن


دست کم گرفتن

talented

باهوش

overestimate

دست بالا گرفتن


زیاد برآورد کردن


غلو کردن

cannot be overestimated

is extermely important

خیلی مهمه ، خیلی تاثیرگذاره


نمیشه آن را دست کم گرفت

rival

opponent


adversary


contestant


رقیب


حریف

advantage

benefit


merit


superiority

فایده


صرفه

merit

شایستگی (داشتن)


لیاقتv , n

adverse

toward + turnopposing

مخالف


مغایر


ناسازگار


مضر

attract

toward+ pull

جذب کردن

accelerate

toward+ speedexpedite


hasten


quicken

سرعت دادن


شتاب دادن

inflation

تورم

gravity

جاذبه زمین

grave

1. قبر


۲. سنگین، جدی، موقر

aggravate

exacerbate


worsen

۱. بدتر کردن


۲. خشمگین کردن


assimilate

toward + simile (شباهت)adapt


mingle


incorp...

همانند ساختن

refugees

پناهنده ها

allocate

assign


allot

اختصاص دادن

allocation

اختصاص


تخصیص