Essay on The Iliad

1416 Words Sep 25th, 2015 6 Pages
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
The
Iliad Iliad

HOMER

-------------------------------------------------
KALIGIRANG KASAYSAYAN
Ang Iliad o Iliada sa wikang Filipino ay isang epikong patula at sinasabing pinakamaaga at pinakatanyag na literatura mula sa Gresya. Nababasa natin ito ngayon dahil kay Homer na siya ring nagsulat ng Odisea o Odyssey. Ang Iliada ay nagbigay ng malaking impluwensya sa kaisipan ng mga Griyego at naging sanggunian na din dahil sa mga tema nito. Sa sobrang laki ng impluwensya nito, tinaguriang itong ‘Bibliya’ ng mga Griyego. Naka-sentro ang kuwento ng Iliada sa malagim, madugo at mahabang ‘Trojan War’. Nagtagal ang digmaan ng
…show more content…
Nagdulot ang diyos ng mga salot sa kampo ng mga Griyego. Una sa kanilang mga inaangking hayop at ‘di naglaon naapektuhan na din ang mga tao sa salot na nagtagal ng sampung araw. Ang mga Griyego kasama ang bayani nilang si Achilles ay pinilit si Agamemnon na ibalik si Chryseis para humupa ang galit ni Apollo sa kanila. Nag-aatubili na pumayag si Agamemnon ngunit kapalit nito ay ibibigay sa kanya ni Achilles si Briseis ang babaing bihag ni Achilles. Nabastos sa kawalang-hiyan ni Agamemnon, hindi lumaban si Achilles at ang kanyang mga kawal sa digmaan. Samantala, habang wala si Achilles, nagkaroon ng pagkakasundo si Paris, ang prinsipe ng Troy at si Menelaus, ang asawa ni Helen na magtuos. Kung sino ang magwawagi sa kanya mapupunta si Helen. Sa kabila ng pakikiaalam ni Aphrodite, nagwagi pa rin si Menelaus. Matatapos n asana ang digmaan kung hindi lamang ibinunsod ni Athena na sirain ang kasunduan. Muling nagsimula ang digmaan. Nangmakapasok ang mga Trohano sa kampo ng mga Griyego nagmakaawa ang lahat kay Achilles na lumaban ulit ngunit hindi pumayag si Achilles. Naguguluhan kung lalaban muli, nagmakaawa ang kanyang kaibigan at kasintahan na si Patroclus na si Patroclus na lang ang magsusuot ng kanyang armas at mamuno sa kanyang kawal. Pinagsabihan siya ni Achilles na mamuno ngunit kapag naglalaban na ay umalis na siya. Sa

Related Documents