Essay on Pm Ledarskap

9524 Words Dec 29th, 2012 39 Pages
Lärande och ledarskap

Tariq Kermoury
Farzan Lashanizand
Annahita Mojarrad
Josef Touma
Abstract
Gruppens uppgift har varit att uppnå en större förståelse för vilka metoder lärare använder sig av till att hantera kunskapsöverföring och hur de definierar sitt ledarskap. Följande frågeställning användes för att fastställa ett resultat: * Hur lärare i universitet hanterar kunskapsöverföring. * Hur lärare definierar sitt ledarskap.
Svaren som framgick var att kunskapsöverföringen skedde genom fyra steg för kunskapsöverföring samt att tyst och explicit kunskap hade olika framgångar beroende på delkursen som studerades. Ledarskapsdefinitioner blev klargjorda genom att vardera respondenten hade olika ledarstilar beroende på
…show more content…
Människor får ofta ta del av kunskapsöverföring på ett eller annat sätt och det sker inte enbart inom skolområden utan är en viktig del av en människas liv. Även människor som inte är lärare kan ses som undervisare på deltid då de på ett eller annat sätt sprider kunskap under sin livstid. Fokus ligger däremot nu på lärarnas verksamhet och deras ansvarsområden. Genom en kvalitativ undersökning vill vi undersöka specifika undervisningsmetoder hos lärare vid Örebro universitet.
1.1 problemformulering
Enligt pedagogen Gunilla Wahlström är ledarskapsrollen under undervisningstillfällen som svårast idag. Detta eftersom att respekt som man förr naturligt fick genom sin auktoritet i sin yrkesroll måste nu i större utsträckning förtjänas. Då dagens människa i högre grad ifrågasätter och reflekterar själv. Synen på lärares ledarskap har därmed ändrats med tiden.
Denna syn på ledarskap är då dynamisk och detta innebär att studenternas syn på läraren skiljer sig beroende på tid och plats, vilket i sin tur ställer högre krav på lärarens flexibilitet. Det vill säga, det går inte för en lärare att använda sig av samma stil och samma metoder av kunskapsöverföring om världen runt om ändras, utan läraren måste anpassa de metoder av kunskapsöverföring som används med deras egen, och omvärldens syn på deras ledarskap.
Då lärarnas ledarskapsstil påverkar metoden av kunskapsöverföring är det viktigt att ha god förståelse av båda dessa sidor. En ledarskapsstil som

Related Documents