Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
accomplish
bereiken
attic
zolder
follow your dreams
je dromen najagen
outstanding
bijzonder, voortreffelijk
proper
fatsoenlijk(e)
succeed in
erin slagen
bad luck
pech, ongeluk
discriminate against
discrimineren
express
zich uitdrukken
left-handed
linkshandig(e)
right-handed
rechtshandig(e)
logic
logica
society
samenleving
tin-opener
blikopener
ability
vermogen
annually
jaarlijks
barefoot
op blote voeten
briefly
voor korte tijd
fix
repareren
groceries
boodschappen
handle
afhandelen
impatient
ongeduldig
messy
slordig
practical
praktisch
properly
naar behoren
provide
zorgen voor / leveren
sociable
gezellig
infection
infectie
pastime
tijdverdrijf
shape
vormen
syllable
lettergreep
beauty salon
schoonheidssalon
business plan
ondernemingsplan
carpenter
timmerman
decorate
schilderen en behangen
figure out
er achter komen, uitzoeken
mechanics
werktuigkunde
Personal and Social Education
verzorging
pretend
doen alsof
retired
met pensioen
school counselor
studieadviseur
attentive
attent
consider
beschouwen
demand
vraag
dignity
waardigheid
double
verdubbelen
envy
benijden
equal
gelijkwaardig
gender
geslacht
healthcare
gezondheidszorg
impact
invloed
minority
minderheid
nursing
de zorg, verpleegkunde
opportunity
mogelijkheid
profits
winst, omzet
respond
antwoorden
tense
gespannen
according to
in overeenstemming met
apply
solliciteren
certificate
diploma
elderly
ouderen
enclosed
bijgevoegd
first aid
eerste hulp
independent
zelfstandig
lifeguard
strandwacht
offer
aanbieden
respond to
reageren op