Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abroad
(in het) buitenland
adapt to
(je) aanpassen aan
customs
gebruiken, gewoontes
a fortnight
twee weken
host
gastheer, gastvrouw
investigate
onderzoeken
knowledge
kennis
participate in
meedoen aan
tribe
stam
adhesive tape
plakband
avoid
vermijden
branch
filiaal
cash dispenser
pinautomaat
enable
mogelijk maken, in staat stellen
inventor
uitvinder
minor
klein
ready-made
kant-en-klaar
toss
gooien
twice
twee keer
appreciate
waarderen
braces
beugel
common
veelvoorkomende, gewone
chore
klusje
crush
(geheime) liefde
definitely
zeker
disrespect
geen respect tonen
explore
verkennen
funeral
begrafenis
outgoing
spontaan
notice
opmerken
discovery
ontdekking
exist
bestaan
ignore
negeren
prove
bewijzen
remain
blijven
saying
gezegde
behaviour
gedrag
describe
beschrijven
desire
wens, verlangen
development
ontwikkeling
encourage
aanmoedigen
importance
belang
influence
invloed
instead of
in plaats van
object to
bezwaar hebben tegen
quite
nogal
refuse
weigeren
spot
ontdekken
achieve
bereiken
challenge
uitdaging
exchange
uitwisselen
have in common
gemeen hebben
opportunities
mogelijkheden
play truant
spijbelen
prejudice
vooroordeel
unusual
ongewone
anxious
gespannen, opgewonden
customs
douane
feel ashamed about
zich schamen voor
furious
woedend
guilty
schuldig
preparation
voorbereiding
resident
inwoner
unfortunately
helaas
weird
raar, vreemd