Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(to) continue
doorgaan
(to) install
installeren
(to) link up
koppelen aan
(to) manage
aankunnen
(to) mate
paren
(to) spy on
bespioneren
tray
schuiflade
(to) add
toevoegen
(to) attach to
bijvoegen
device
apparaat
guide
gids, gebruiksaanwijzing
instructions
instructie
manual
handleiding
(to) plug in
aansluiten
protective
beschermend(e)
reply
antwoord
spoonful
theelepel (vol)
subsequently
vervolgens, daarna
(to) switch on
aandoen
taste
smaak
(to) add to
bijdragen aan
covered
bedekt
dizzy
duizelig
(to) hurtle
kletteren
(to) splatter
spetteren
tame
mak
weightless
gewichtloos
at the back
achterin, achterop
complicated
ingewikkeld
kit
(stereo)set
properly
goed, naar behoren
(to) push
(in)drukken
(to) return
terugbrengen
sound
geluid
suitable
geschikt
confusing
verwarrend
measurements
maten, afmetingen
yard
90 cm
free of charge
gratis
furnace
(stook-, smelt)oven
insurance
verzekering
loo
toilet
manual labour
handenarbeid
(to) mould
vormen
order form
bestelformulier
regular
regelmatig(e)
shape
vorm
stroll
wandeling
in trouble
in moeilijkheden
(to) skip
overslaan
slightly
iets, een beetje
notes
aantekeningen
(to) owe
verschuldigd zijn
(to) take place
plaatsvinden (took - taken)
within
binnen
decade
decennium (tien jaar)
(to) keep clear
uit de weg blijven
(to) mind
oppassen
(to) publish
uitgeven, publiceren
(to) predict
voorspellen
socket
stopcontact