• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
饺子
jiao zi
dumplings
炒面
chao mian
fried noodles
炒菜
chao cai
包子
bao zi
steamed dumpling, pao
春卷
chun juan
zhou
porridge
吃饭
chi fan
eat
中餐
zhong can
Chinese food
西餐
xi can
Western food
快餐
kuai can
fast food
早饭
zao fan
breakfast
午饭
wu fan
lunch
晚饭
wan fan
dinner
热狗
re gou
hot dog
汉堡包
han bao bao
hamburger
比萨饼
bi sa bing
pizza
薯条
shu tiao
potato chips
苹果派
ping guo pai
apple pie
沙拉
sha la
salad
面条
mian tiao
noodles
米饭
mi fan
rice
馄饨
hun tun
won ton dumplings
饭店
fan dian
restaurant
he
drink
饮料
yin liao
drinks
汽水
qi shui
fizzy drinks
豆浆
dou jiang
soya milk
咖啡
ka fei
coffee
还是
hai shi
or (in a question)
或者
huo zhe
or (in a statement)
一般
yi ban
usually
cha
tea
kuai
dollar
mao
10cents
fen
cent
多少钱?
duo shao qian?
how much is it?
一斤
yi jin
half a kilo
一公斤
yi gong jin
a kilo
苹果多少钱?
ping guo duo shao qian?
一共多少钱?
yi gong duo shao qian?
all together how much is it?
蔬菜
vegetables
shu cai
生菜
lettuce
sheng cai
黄瓜
cucumber
huang gua
菜花儿
cauliflower
cai hua er
绿采花
brocoli
lu cai hua
土豆
potato
tu dou
西红柿
tomato
xi hong shi
冬瓜
winter melon
dong gua
苹果
apple
ping guo
香蕉
banana
xiang jiao
橘子
mandarin
ju zi
西瓜
watermelon
xi gua
pear
li
葡萄
grape
pu tao
李子
plum
li zi
桃子
peach
tao zi
草莓
strawberry
cao mei
应该
should/ought to
ying gai
可是
but
ke shi
most
zui
四季豆
french beans
si ji dou
南瓜
pumpkin
nan gua
青菜
green vegetables
qing cai
市场
market
shi chang
food
cai
很多
very many
hen duo
first
xian
猪肉
pork meat
zhu rou
特别
especially
te bie
便宜
cheap
pian yi
spend
hua
昨天
yesterday
zuo tian
今天
today
jin tian
明天
tomorrow
ming tian
上个星期
last week
shang ge xing qi
这个星期
this week
zhe ge xing qi
下个星期
next week
xia ge xing qi
上个月
last month
shang ge yue
这个月
this month
zhe ge yue
下个月
next month
xia ge yue
去年
last year
qu nian
今年
this year
jin nian
明年
next year
ming nian
一些
some
yi xie
buy
mai
最后
finally
zui hou
again
you
from
li
near
jin
走路
walk
zou lu
回家
return home
hui jia
上个周末
last weekend
shang ge zhou mo
这个周末
this weekend
下个周末
next weekend
xia ge zhou mo
饭店
fan dian
restaurant
特别
te bie
especially
太贵了
tai gui le
too expensive
shuo
say
应该
ying gai
should
经常
jing chang
often