• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

yemeniler ve sebükteginler olarak da anılan türk devleti

gazneliler


gaznelilerin kurucusu

alp tigin

gaznelilere en parlak dönemini yaşatan hükümdar

gazneli mahmut

gaznelilerin yıkılma sürecine girdiği savaş

1040 dandanakan

gaznelilere bağımsızlığını kazandıran devlet

sebük tigin

abbasi halifesinin gazneli mahmuta verdiği ünvan

sultan

sultan ünvanını ilk kullanan

gazneli mahmut

gazneli mahmutun islamiyeti yaymak için hindistana yaptığı seferlerden en önemlisi

samnat seferi

iranlı firdevsinin şehname adlı eserini sunduğu türk hükümdarı gazneli mahmut

gazneli mahmut

selçuklulara karşı tarihi maveraünnehir konuşmalarını yapan hükümdarlar

yusuf kadir han-gazneli mahmut

gazneli mahmudun hindistanın kalincar kalesine hapsettiği selçuklu hükümdarı

arslan yabgu

selçuklu-gazneliler arasındaki savaşlar

nesa-serahs-dandanakan

gaznelilere son veren afgan yerlilerinin adı

gurlular