• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

vad?

cómo?

den heter

se llama

huvudstaden

la capital

av

de

spaniens huvudstad

la capital de espańa

var?

dónde?

är, ligger

está

kusten

la costa

hur är det?

qué tal?mycket

muy

bra

bien

du

tack

gracias