Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Prosocijalno ponašanje

Svako djelo učinjeno s ciljem ostvarenja dobrobiti za drugi osobu

Socijalna razmjena

Altruizam ne postoji, činimo sve da povećano svoje dobitke i smanjilo gubitke, pomaganje= ulaganje u budućnost, pratimo + i -, može smanjiti nelagodu, povećava vlastitu vrijednost

Hipoteza empatija-altruizam

Batson, čisti altruizam, prepoznavanje? Visoka i niska nelagoda_carol marcey, automobili-invalid

Prosoc. Pon. Raspoloženje?

Osjećam se dobro činim dobro(poz strane, produljenje poz. Raspoloženja, povecava svijest o sebi) i osjećam se loše činim dobro (osjecaj vlastite vrijednosti, dobro brise lose)

Situacijske odrednice prosoc. Pon.

Hipoteza urbane prenapucenosti, efekt broja promatrača, e! Epileptican napad

5 koraka do pomaganja

1. Primjecivanje dogadaja 2. Tumačenje događaja kao nesretnog 3. Preuzimanje odgovornosti 4. Znanje i pružanju pomoći 5. Odluka i pružanju pomoci

Informacijski soc. Utjecaj

Koristimo druge za definiranje stvarnosti, kako drugi reagiraju?

Efekt suvišnog opravdavanja

Podcjenjivanje intrinzicne motivacije

Kako potaknuti pomaganje?

Prihvaćanje pomoći, svjest i preprekama, poticanje volontiranja

5 strategija prekida (cody)

Pozitivan ton, negativno usmjeravanje odnosa, opravdavanja, verbalno i ponašamo udaljavanje

Agresivno ponasanje

Namjerno ponašanje kojem je cilj nanošenje psihičke ili fizicke bilo.


Instrumentalna vs neprijateljska agresija

Agresija urodena ili naucena?

Hobbes, freud(hidraulicka teorija) , rouseau


E! Mačka i stakor odgojeni skupa...bff

Situacijski uzroci agresije

Bol i neugoda, nasilje u medijima, agresivni predmeti (e!) i socijalne situacije (frustracijska teorija, relativna deprivacija, izravna provokacija) i nasilna pornografija (e!)

Kako izloženost nasilju utječe?

1. Oponasanje, soc. Učenje


2. Dezinhibitor prijašnjih suzdržavanja


3. Osvjescivanje vlastite ljutnje i agresije


4. Smanjuje doživljaj


5. Spremniji na neprijateljstvo

Smanjivanje agresije

-Konzistentna, brzoprateca kazna


-Prijetnja blagom kaznom!


-izvjesna i dosljedna


-aktivno dopustiti da se ljut ja istrosi


-nenasilno, jasno i jednostavno rješavanje


-preuzimanje odgovornosti


-uvođenje medijatora...


-izazivanje empatije


Kemijski utjecaj na agresiju

Amigdala serotonin i testosteron.