• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Biologiskt kön = ?

Könet vi fysiskt föds med

Sociala könet = ?

Hur andra ser på vårt kön

Juridiska könet = ?

Folkbokföring

Psykologiska könet = ?

Det vi känner oss som

Vad betyder RFSL?

Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter

Vad betyder HBT?

Homosexuella, Bisexuella och transpersoner

Vad betyder det att någon är en Transperson?

Osäker kring något av könen

Vad betyder det att någon är en Transvestit?

Klär sig och/eller uttrycker sig annorlunda än sitt biologiska kön

Vad betyder det när någon är Transexuell?

Man känner sig tillhöra ett annat kön. Inte sitt biologiska.

Vad betyder Intersexuell?

En person som ej går att könsbestämma

Vad är hormoner?

Signalämne som transporteras med blodet. Långsamma signaler mellan olika delar i kroppen

Testosteron = ?

Manliga könshormoner. Produceras i testiklarna.


Östrogen = ?

Kvinnliga könshormoner. Produceras i äggstockarna.

Hur lång är en standard menscykel?

Ca 28 dagar

Dag 1-5 (menstruationscykeln)

Livmoderslemhinnan lossnar och skapar en blödning

Dag 5-13 (menstruationscykeln)

Livmoderslemhinnan växer och gör sig redo för att ta emot ett befruktat ägg. Ett ägg mognar i en av äggstockarna

Dag 14 (menstruationscykeln)

Ett ägg lossnar från en av äggstockarna

Dag 15-28 (menstruationscykeln)

Ägget färdas via äggledaren till livmorden (1 cm/dygn) om ingen befruktning sker börjar cykeln om igen

Hur länge är man gravid?

9 Månader eller ca 40 veckor

Hur och var sker en befruktning?

Sker i äggledaren. En spermie och en äggcell smälter samman. Sker via samlag, insemination eller provrörsbefruktning.

Vad är ett Embryo?

V. 1-10


Den befruktade äggcellen delar sig till 2, 4, 8 celler osv. Förs till livmodern och växer in i livmoderslemhinnan. Anlag till alla organ utvecklas.

Vad är ett Foster?

V. 11-40


Mognad och tillväxt

Vad betyder Abort?

Avbryter graviditeten.

Vad är medicinsk abort?

Piller som framkallar ett missfall

Vad är kirurgisk abort?

Skrapar eller suger ut embryot.


Eget beslut fram till v. 18


V.18-22 i samråd med socialstyrelsen.

Vad är en Könssjukdom?

En sjukdom som sprids via könen .(oftast vid samlag men även vid födsel)

Smittskyddslagen = ?

Lag som säger att du är skyldig att uppsöka läkare om du tror att du är smittad av en könssjukdom.

Vilka olika preventivmedel finns det?

P-piller (minipiller), kondom, spiral (kopparspiral hormonspiral), P-spruta, P-stav, pessar, (akut p-piller inte ett preventivmedel men förhindrar graviditet efter samlag)

Vilka könssjukdomar sprids genom virus?

Herpes, kondylom och HIV/aids

Vilka könssjukdomar sprids som bakterie?

Klamydia och gonorré

Vilken könssjukdom sprids via blod?

HIV

I samband med dessa könssjukdomar kan man bli steril, vilka är de?

Klamydia och Gonorré