• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Dahilan kung bakit pinili ni Rizal na tumira sa London.(May 1888-March 1889)

1. Madagdagan ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles.


2. Mapag-aralan at mabigyan ng anotasyon ang "Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga.


3. Isang ligtas na lugar upang makipaglaban sa malulupit na espanyol. .

Petsa kung saan narating ni Rizal ang Liverpool,Inglatera

May 24,1888

Hotel kung saan tumuloy ng isang araw si Rizal sa Liverpool.

Otel Delphi

Dito si Rizal tumuloy bilang panauhin.

Dr. Antonio Ma. Regidor

Desterado ng 1872 at abogado sa London.

Dr. Antonio Ma. Regidor.

Nahanap na paupahang lugar ni Rizal magtapos ang mayo.

Blg. 37 Chalcot Crescent,Primrose Hill.

Organista sa simbahan ng St. Paul.

Gng. Beckett

Palayaw ni Gertrude

Gettie oTottie

Bibliotekaryo ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas at Awtoridad sa mga wika at kaugaliang Malayo.

Dr. Reinhold Rost.

Tinawag ni Rizal kay Dr. Rost.

Una perla de hombre.

Mga di magandang nabalitaan ni Rizal habang sya'y nasa London.

1. Pag-uusig sa mga taong lumagda sa "Petisyong 1888 Laban sa MBA Prayle.


2. Pag-uusig sa mga kasama sa Calamba.


3. Panunuligsa nina Salamanca at Vida sa Cortes at ang sina Retana at Feced sa mga pahayagang Espanyol.


4. Di-makatwirang pagpapatapon ni Gob.Hen. Weyler kay Manuel T. Hidalgo sa Bohol.


5. Pagdakip at pagkulong kay Laureano Viado.

Nagtanggol sa Noli na ibinalita ni Ponce kay Rizal.

Rev. Vicente Garcia

Luling ang palayaw ,anak ni Luna at Paz

Andres.