Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Angiv respirationssystemets funktioner.
-Transport af gasser; oxygen ind og co2 ud.
-Hindrer partikler i luftvejene
-Regulerer kropstemperatur og luftens vandindhold og blodets pH
-Hjælper med at producere stemme
-Deltager i lugtesansen
Hvad er respiration?
Gasudveksling mellem atmosfæren og cellerne.
(Det' gas!)
Hvilke organer indgår i respirationssystemet?
Øvre respirationskanal: næse, næsehule, bihuler (4) og pharynx (svælg)
Nedre: Larynx (strubehoved), trachea, bronchial tree og lungerne.
Hvilken funktion har den mukøse (slimede) membran, som beklæder næsehulens indre side?
-Fanger støv og andre små partikler
-Fugter indgående luft
-Tempererer indgående luft.
Hvor er de fire bihuler lokaliseret?
Luftrum i knogler:
-Maxilla
-Frontalbenet
-Ethmoidal
-Sphenoidal
Og hvad er deres funktion?
Reducerer hovedet vægt.
Har en effekt på stemmekvaliteten.
Beskriv strukturen af larynx
Består af muskler og brusk bundet af elastisk væv.
Indeholder to sæt horisontale stemmelæberhenholdsvis falske stemmelæber og ægte stemmelæber.
Brusk inddeles i
-Thyroid (Adamsæble)
-Cricoid
-Epiglottic brusk
Hvordan producerer stemmelæberne lyd?
De falske stemmelæber lukker for luftvejen under synkning.
De ægte stemmelæber skaber lyd gennem vibrationer, som fremkommer når luft tvinges igennem dem.
(ved øget spænding øges tonehøjde)
Hvad er funktionen af glottis og epiglottis?
Glottis (lydapparatet): Åbning mellem ægte st. læber. Lukke af falske st.læber ved synkning.
Epiglottis (strubelåget): Tillader luftpassage. Forhindrer mad i luftveje.
Hvad er funktionen af de 20 C-formede hyalinbrusk i trachea?
Forebygger at trachea kollapser og blokerer luftvejen.
Beskriv bronchial tree.
Primær bronkie - sekundær bronkie - tertiær bronkie - bronkioler - terminal bronkiole - respiratorisk bronkiole - alveolegang - alveolesæk - alveole.
Beskriv gastransport i alveoler og alveole kapillærer.
Alveoler: oxygen ud i blodet co2 ind i alveole.
Alveole kapillær: oxygen ind, co2 ud.
Hvor er lungerne lokaliseret?
Lungerne er afgrænset af diaphragma og cavum thoracis.
Mediastinum deler lungerne medialt i højre og venstre.
Hvad er funktionen af den serøse væske i pleurahulen?
Den serøse væske smører pleurale overflader (reducerer friktion)
Hjælper med at holde de to pleurale lag (visceral + parietal) sammen.
Hvilke strukturer udgør lungerne?
Lungerne indeholder luftveje, alveoler, blodårer, bindevæv, lympekar og nerver.
Beskrev inspiration (indånding).
Diaphragma kontraherer og trækkes ned.
Externeal intercostales presser ribben ud og op.
--> Brysthulen udvides, hvorved trykket falder og luft "suges" ind.
Beskrev ekspiration (udånding).
Ekspiration er en passiv process.
Abdominale organer "recoil" (farer tilbage) og presser diaphragma op.
Lungerne "recoil" (elastisk væv)
--> luften presses ud af lungerne.