Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
posądzony
accused
urządzić
arrange
obszarnik
landowner
Do obszarnika należały wszystkie [grunty] w okolicy.
land
Możesz dosięgnąć [wiosłem] gruntu?
wiosło: paddle
nieruchomość
real estate
pochwa
vagina, sheath
prześcieradło
bedsheet
[zbiórka] pieniędzy na jakiś cel
collection
składka
collection of money for some purpose (church collection),
kasy
checkout, where u pay
Przepraszam, zepsuła mi się [kasa], nie mogę wydać panu reszty.
cash register
odprowadził damy do połowy cmentarza, potem wrócił na swoje [stanowisko]
position
stanowisko
point of view
stanowisko
position (job)
To [złożony] problem, nie mogę ci tego wyjaśnić w jednym zdaniu.
complicated, complex
Trudno tak jednoznacznie ocenić jego postępowanie, on jest bardziej [złożony] niż myślisz.
hard to understand, complicated
złożony
assembled
arkusz papieru odpowiednio [złożony] na przewidziany format
put together
obwódka
rim
ustąpić
to yield
ściętego
truncated
rozpatrzył
considered
tętnica
artery
tętnić
pulsate, make noise hitting something
rozlegnąć się
dać się słyszeć
podnieconym
excited
zamieść
remove with a broom, blow away by wind, haul on ground
Słońce zakryły [tumany] piasku.
clouds
[obłok] czegoś sypkiego
cloud
tuman
cloud
[Tumanie], mogłeś sprawdzić w Wikisłowniku.
dumbass;slow
plakaty
posters
letnisko
summer vacation or destination
Dzisiejszym przedmiotem naszych badań są [motyle].
butterflies
włókno
fiber
rozciąganie
stretching
sprawdzony, [niezawodny] sposób na coś»
reliable
[pisemne] zlecenie lekarskie
written
zlecić
powierzyć komuś wykonanie jakiejś pracy»
powierzyć
entrust
wyznać coś komuś [poufnie]
confidentially
[powierzam] ciebie z przechowaniem mojego majątku.
entrust
wyznać
to confess
wyznawać
to profess
fizyki [jądrowej]
nuclear
obleśna
slimy
zapalenie
inflamation
spinka
clip
Czemu masz taką [strapioną] minę
distressed
polszczyzna
polish language
herb
crest, coat of arms
ściągnij
download
czcionka
font
ściągnij sobie polską [czcionkę]
font
o ile jej już nie masz
if you already don't have it
[Co do] tej twojej klapy
as to/for