• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hur ser världsmarknaden ut för kronor och broar?

X Ca 110 miljoner tänder per år förses med kronor och broarX 80% metallegeringarX 20% helkeramiska material

Hur är tillväxten?

X Helkeramiska marknadssegmentet uppskattas växa med 30 % per årX Metallsegmentet uppskattas växa med 1-2 % per år

Vad är keramer?

X Ordet keram kommer från det grekiska ordet "keramos" som betyder "bränd lera"X Oorganiska, icke-metalliska materialX Resultaten av en högtemperaturreaktion


Vad är dentalt keram?

Samlingsnamn för flera olika typer av keramiska material och processtekniker

Vad är dentalt porslin?

Klassisk sintringsteknik dvs där porslinsmassor blandas, läggs upp, formas och bränns i porslinsugn.

Historisk återblick:

X 1774


– Duchateau porslinsprotesX 1900-talets början


– jacketkronanX 1960-talets början


– mk-porslinX 1970-talet


– aluminiumoxidförstärkta kronorX 1980-talet


– glasinfiltrerad aluminiumoxidX 1990-talet


– Leucigörstärkta pressgjutna glaskeramer


– Tätsintrad aluminiumoxidX 2000-talet


– zirkoniumdioxidkeramerX 2010-talet


– nanoteknologi

Hur ser elasticitetsmodulen ut för oxidkeramer?

De klarar av hög böjspänning. Upptill 400 MPa.Brottöjning är bara 0,1% vilket innebär hög risk för katastrofbrott. Keramer är mkt spröda vilket gör att de går sönder likt en polkagrisstång som bryts av.

Hur skiljer sig böjhållfastheten och fraktursegheten inom gruppen dentala keramer?

Från högst till lägst:


1. Zirkoniumoxidkeramer2. Tätsintrad aluminiumoxidkeramer3. Glasinfiltrerad aluminiumoxid och zirkoniumoxidkeramer4. Glaskeramer5. Sintrade glaskeramer

Vilka tre huvudgrupper av dentala keramer finns?

1. Porslin2. Glaskeram3. Oxidkeram, tätsintrad

Hur kan man dela upp keramerna efter kemisk sammansättning?

1. Silikatbaserade dentala keramer (med glasfas)


- Porslin (Fältspat K2O Al2O3 6SiO2)


– Dentala glaskeram


– Dentala glas2. Oxidkeramer (försumbar glasfas)

Man kan också dela upp det efter glasfasen de innehåller:

1. Glasmaterial2. Partikelfyllda glas


– Porslin (Fältspat K2O Al2O3 6SiO2)


– Dentala glaskeram (leucit, liOumdisilicat)


– Aluminiumoxid keramer (40-85%)3. Polykristallina keramer (försumbar glasfas)


– ”Ren” Aluminiumoxid och zirkoniumoxid

Varför förstärker man materialen med kristaller?

Leucit är ett exempel på typ av kristall. Dessa kristaller finns i varierande mängd och storlek.

Kristallstrukturen ökar hållfastheten då det krävs mer energi för en spricka att förstoras (måste ta sig förbi alla kristaller för att bre ut sig)Zirkoniumoxid är bättre än aluminiumoxid på att hejda sprickor då zirkoniumoxiden har en fasomvandling som orsakar tryckspänningar MOT sprickan och som då hämmar utbredningen.

Varför tätsintrar man oxidkeramerna?

X Bättre translucens

X Mindre kornstorlek
- < 1 mikrometer

X Bättre mekaniska egenskaper

X Full densitet (6,1gcm3)
- Optimal täthet

X Mer resistent mot fasförändringar mellan tetragonal och monoklin fas.

Varför lägger man i yttrium i zirkonia?

Yttriumoxid (Y2O3) kontrollerar materialets fasomvandlingar.Tetragonal fas omvandlas till monoklin fas vid spänningspåfrestningar eller vid uppvärmning/nedkylning. Spänningar kan orsakas av tex slipning, blästring eller tex fukt och vatten.

Som monoklin fas har materialet upptill 4% större volym. Detta gör att tex kompressioner och tillväxt av sprickor kan hämmas eftersom de omvandlas till monoklin fas och med sin större volym fyller ut sprickorna.

Då ett material vandrar mellan faser kallas det för aging och själva materialet benämns som metastabilt.

Vilka egenskaper hos oxidkeramerna kan försvåra produktionen?

X Mkt hög bränntemperatur


– >2000ºCX Stor volymskontraktion under bränning


– 15-30%X Stor hårdhet


– > 1200 Vickershårdhet

Hur kan man förstärka konstruktionens inneryta?

– Metall– Etsning & bondingteknik– Polykristallina keramer– Monolitisk zirkoniumdioxid- Om det är en porslin/metall-konstruktion är kompressionsspänning bra.


(Metallen under keramen har mer termisk krympning än vad keramen har. Detta skapar spänningar i keramen som går in mot mitten av materialet från sidorna vilket gör keramen mer tålig för dragspänningar som går i motsatt riktning från kompressionsspänningarna.Dessutom ger spänningarna ett tryck som gör att metallen och keramen pressas mot varandra och håller ihop.)


Vad är viktigt för hållbarheten i en helkeramisk bro?

X Fogytan ska vara bredare än 3 mm (Skarven mellan tänder i en bro)

X Stödtänder ska ej vara för mobila

X Stödtänder ska ej ha för kraftig lutning
- Keramer står emot bra för tryckkrafter men mkt sämre för dragkrafter vilket är det som uppkommer vid kraftig lutning av stödtänder.

X Ponticen ska ej vara bredare än stödtänderna

X Temporär bro är nödvändig efter prep. medan man väntar på att få den helkeramiska bron från tandteknikern

X Kerambroar ska ej temporärcementeras

X Kerambroar ska ej slipas
- ffa inte i fogarna
- Slipar man på en glansbränd yta för man in defekter i materialet. Tex zirkonium får fasomvandling osv.I föreläsningen har även radien på fogen betydelse samt om tänderna har kvar periodontalligamenten eller inte. Tydligen större spänningar i bron om ligamenten är kvar.

Hur är spänningarna i en krökt bro jämfört med i en rak?

X 50% ökning av spänningen i zonerna 3 och 4


(Undersidan av distala fogen)X 20% ökning i zon 5 i jämförelse med rak bro.Fraktur i fogen mellan stödtand (distalt) och pontic. Underdimensionerade fogar vanligaste orsaken. Posteriora broar har en högre misslyckandefrekvens än anteriora ersättningar.

Lista på hårdhet hos olika material:

X Akrylat 20 kg/mm2X Cement 27X Guld 69X Emalj 391X Co-Cr 391X Porslin 591X Oxidkeramer 1200

Vilka ytegenskaper är viktiga för grad av abrasion?

X FriktionsmotståndX FrakturseghetX Ytans släthet

Vad är effekten av avverkning med roterande instrument och putsning av keramiska material?

X Det kan ge sprickor i olika riktningar.


- Tex radialsprickor, mediansprickor och lateralsprickor. Kan även ge plastiskt deformation, ytligt eller djupare.X Polering ger högre temperaturer i materialet än vid avverkningX Keramiska materialen leder värme mycket dåligt.X Sprickorna kan utvecklas eller tillväxa genom termiska spänningar.

Vad är viktigt om man vill undvika sprickor o dyl. ?

Vattenkylning och välcentrerade, fina diamanter.

Vad använder man för cementering för keramer?

(Sintrade silikatbaserade keramer, Glaskeramer, Oxidkeramer)Fastsättningen är adhesiv med kompositcement som antingen är ljus-, dual- eller kemiskt härdande.


Hur är etsbarheten hos de olika materialen?

X Fältspat med kristaller - BraX Finkristallina porslin - AcceptabelX Glaskeramer - BegränsadX Porslin med hög Al-halt - RingaX Kärnmaterial av ren Al - IngenX Zirkoniumoxid - IngenVilka ytbehandlingar kan användas för oxidkeramer?

X Blästring = ta bort


– 50-110 μm aluminiumoxidpulver (OBS! mikrosprickor)X Blästring kombinerad med annan ytbehandling = lägga till


- Silicoatng (Si-C-skikt, förglasning + silanisering)


– Rocatec (Si-C-skikt)


- Cojet (blästring med glasklädda


aluminiumoxidpartiklar)


– Sintra ett skikt uppslammade zirkoniumpartiklarX Priming – Fosfatgruppsinnehållande primer och cement (MDP 10- methacrylyloxydecyl dihydrogen-phosphate)


– Varierande bindningsstyrka 7-42 MPa

När kan man välja kompositcement?

Då konstruktionerna är:


- Kondenserade och sintrade


– Al2O3-förstärkt


– Leucinförstärkt


– Glaskeramer


– Oxidkeramer (mekanisk retention)

När kan man välja zinkfosfatcement eller glasjonomercement?

Då konstruktionen är:


– Försintrade och glasinfiltrerade keramkärnor


– Tätsintrade keramkärnor

Vilka faktorer är viktigt för bindningsstyrkan oavsett vilket cement vi väljer?

Termocykling och vattenlagring.

På vilka olika sätt kan man framställa keramer?

X SintringX HorisontalgjutningX PressgjutningX KopierfräsningX CAD/CAM

Vad är möjliga orsaker till problem som uppstår vid CAD/CAM-framställd konstruktioner?

X MaterialvalX Framställningsprocessen


Abrasiv avverkning som kan ge tex plastisk deformation, frakturanvisningar och värmeutveckling


Mikrosprickor: 40-60 μm i porslin och i glaskeramer. 15 μm i Y-TZP.


Dålig temperaturavledningX Efterbehandlingsskador


På laboratoriet: vid blästring av innerytan


– Opaka kärnan omöjliggör ktrl av skador


- Kliniken: Slipning utsida och insida


– Cyklisk belastning:1500 cykler/dag,100-700 N


– Fuktig miljö


– Tandstödet: tunn dentinpelare, pulparum


– Cement: viscoplastisk deformation hos adhesiva material vid cyklisk belastningX Påverkan relaterade till den estetiska utformningen

Vad är viktigt att tänka på då vi göra kliniska studier?

X InklusionskriterierX Vad ska utvärderasX Vem ska utvärderaX Hur stora materialX Hur ofta & hur längeX UtvärderingskriterierX Kriterier för misslyckandenX KontrollerSAMT att man alltid är beredd att omvärdera!!

Hur hög bevisnivå anser man att olika sorters studier har?

I fallande ordning:1. Review av väl designade kliniska prospektiva studier (RCT)2. Väl designade kliniska prospektiva studier3. Väl designade kliniska retrospektiva studier4. Väl designade experimentella studier från mer än en forskargrupp5. Slutsatser från consensuskonferenser, review-artiklar, riktlinjer från auktoriteter inom området

Hur ser än så länge de kliniska studierna på dentala keramer ut överlag?

X Små materialX ”Inga inklusionskriterier”X ”Korta tider”X Ej randomiserade mtrlX Inga kontrollgrupperX Odefinierade kriterier för misslyckanden

Vad är Mcleans kliniska utvärdering angående åldring bland dentala keramer?

5 år = 5% eller mindre mikrosprickor/spricktillväxt.10 år = 10% eller mindre mikrosprickor/spricktillväxt


Vilken misslyckandefrekvens har inlays över tid för olika material?

X Fältspatsporslin - 48% frakturer efter 2-6år


(Mirage, Optec)X Mica-förstärkt keramik - 8-13% frakturer efter 5-11år


(Dicor)X Leucitförstärkt keramik - 0-20% frakturer efter 2-14 årX Maskinframställd fältspatsporslin - 0-11% frakturer och lossnade konstruktioner efter 5-10 år


(Cerec)

Vad säger resultaten angående hållbarheten i en 14 år lång klinisk utvärdering av tre olika sorters inlay?

X Overall success rate


– Gold and ceramic inlays 75%X Survival rate


– Gold inlays 85%


– Ceramic inlays 72.7 %X Mean survival time


– Gold inlays 163.5 months (13.6 years)


- Ceramic inlays 148.9 months (12.4 years)

Hur framställer man skalfasader? (eng. Porcelain laminate veneers)

X SintringX PressgjutningX CAD/CAM

Hur tjock gör man skalfasader?

0,2-1,0mm

Hur cementeras skalfasader?

Med adhesiv teknik

Hur ser statistiken ut för skalfasader och vilka är riskerna?

X Överlevnaden 10 år = 95%X De som inte "överlevt" har fått porslinsfraktur eller lossnatX Dålig kantanslutning som kan ge mikroläckage in till dentinet kan leda till sekundärkaries.X De skalfasader där incisala skären också täcks med porslin har högre överlevnad än de utan.

Hur kan man reducera frakturrisken?

X Jämntjock preparationX Kapa incisala skäretX Minimal tjocklek av cement (1:3 av keramen)X Ktr antagonerande kontakt, ingen kontakt i övergången mellan fasad/tand

Vad orsakas misslyckandena av?

X Frakturer i porslinetX RetentionsförlustX Frakturerat skelett (kärna)X Frakturerad stödtandX Endodontisk komplikationX Sekundärkaries

Vad är rapporterade misslyckandefrekvensen för olika sorters keramiska kronor?

X Sintrade fältspat (Optec HSP)


- 20% misslyckanden pga kärnan efter 5 årX Gjutna glaskeramer (Dicor)


- 16-30% frakturer efter 4-7årX Pressgjutna glaskeramer


- IPS Empress = 3-12% frakturer efter 3-11år


- ISP e.max Press = 3,3% frakturer efter 3årX Kärnförstärkta (In-Ceram)


- 0-3% frakturer efter 3-6årX Maskinframställda (AllCeram)


- 5% frakturer efter 5-10 år

Vad är rapporterade misslyckandefrekvensen för olika zirkoniumoxidbaserade kronor?

X Cercon Base (15 kronor)


- 7% fraktur av kärnan och 0% av porslinet efter 2 år.X Nobel Procera (204 kronor)


- 0% fraktur av kärna och 2% fraktur av ytporslinet efter 3år.X ZirCad (68 kronor)


- 2% fraktur av kärna och 7% fraktur av ytporslinet efter 3 år.

Vad kom man i stora drag framtill efter en systemisk översikt över studier om kronfrakturer relaterat till lokalisation på kronan?

X Kronorna hade ungefär 4,4% frakturer efter 5 år oavsett material.X Frakturfrekvensen på olika platser i munnen:


- Molarer 8.1%


- Premolarer 3.0%


- Posteriort 5.4%


- Anteriort 3.0%

Frakturfrekvenstatistik för IPS Empress all-ceramic crowns: (enligt EN översiktstudie)

X 3.8% frakturerade kronorX 62% frakturerade mellan 3-6 år5 av 1.000 incisiver


7 av 1.000 premolarer


12 av 1.000 caniner


16 av 1.000 molarer

Överlevnadsstatistik för Zirconia-Based Crowns:


(enligt EN översiktstudie)

X Kumulativa 5-års överlevnad


– 95.9% tandstödd


– 97.1% implantatstöddX Technical failures


– Veneer fractures (t/I)


– Loss of retention (t)X Biological failures


– Endodontic (t)


– Pri-implantitis (i)

Clinical outcomes of lithium disilicate single crowns and partial fixed dental prostheses: A systematic review:

X Kumulativa överlevnaden kronor


– 2 år= 100%


- 5 år = 97.8%X Kumulativa överlevnaden broar


– 2 år = 83.3%


- 5 år = 78.1%X Kumulativ överlevnad 10 år (1 studie)


- Kronor = 96.7%


- Broar = 70,9%X Slutsats- kortsiktigt bra men långsiktigt begränsade data för kronor och icke acceptabla data för broar.

Statistik för zirkonia- singelkronor efter ca 7år:

X 53 (16.5%) totala misslyckandenX Signifikant mer misslyckande för tandstödda kronorX Signifikant fler misslyckande för kronor på molarer

Vad är adhesivt resp. kohesivt brott?

Vid adhesivt brott sker brottet i gränsytan mellan cementet och adherenten.Kohesivt brott är det då det går sönder i själva föremålets material antingen strax vid sidan av fogen eller på ett helt annat ställe.

Produktnamn på helkeramiska broar:

X InCeramX IPS Empress IIX IPS e.maxX ProceraX CerconX Precident DC-ZirkonX LavaX DenzirX BruxirX Lava plus

Hur ser statistiken ut för tandstödd resp. implantatstödd zikronia-konstruktion?

X Kumulativa överlevnaden 5 år


– 93.5% tandstödd


- 100% implantatstöddX Komplikation


– 27.6% tandstödd och 30.5% implantatstödd


– Fraktur av ytporslin, fraktur kärnan • SlutsatsX 5-års resultaten är excellent för implantatstödda och acceptabel för tandstödda.X MEN – Begränsad uppföljning, mkt få studier på implantatstödd protetik vilket gör att man inte kan bygga alltför mkt på dessa resultat.

Vad ska man tänka på då man utformar en bro?

X Optimera broskelettet


- Fogen mellan ponticarna och stödtänderna ska vara minst 4x4 mm när långa ponticspan föreliggerX Gingivala kurvaturen på fogen


- Öka radien från 0.25 mm till 0.90 mm ökade frakturhållfastheten med 140%X Undvik raka "balkar" mellan tänderna.X Storlek på konstruktionX Design – stödtänderna tillåter tillräcklig foghöjd och fogbreddX Stödtänderna ej har för kraftig lutningX Stödens placering i bågenX PonticbreddX Hur ser det ut i motstående käke?

Vad ska man tänka på då man fått den färdiga bron?

X Den keramiska bron ska föregås av en temporär broX Ej forceras på platsX Ej cementeras temporärtX Ej beslipas i fogarna efter glansbränning

Vilka andra egenskaper påverkar klinisk överlevnad?

X MaterialX Cement/cementeringsteknikX Befintliga sprickor i materialetX Befintligt underlag


- Tandens konditionX Design av konstruktion


– Dimension: ocklusalt, axialt, radie, ytaX BitkrafterX Oral miljöX Processteknik

Vad beror ofta tidiga misslyckanden på i samband med helkeramiska konstruktioner?

X Felaktig indikationX Behandlingsmisstag

Vad beror ofta sena misslyckanden på i samband med helkeramiska konstruktioner?

X Materialets frakturseghetX SpricktillväxtX PatientfaktorerPå vilket sätt kan patienten påverka överlevnaden?

X RevisionsfrekvensX MunmiljönX MunhygienX ParafunktionerX Placering i bettet??

På vilket sätt kan tandläkaren påverka överlevnaden?

X Korrekt indikationX PreparationsdesignX Hantering av konstruktionenX Erfarenhet

På vilket sätt kan tandteknikern påverka överlevnaden?

X Hantering av materialetX Design av konstruktionenX Erfarenhet

På vilket sätt kan materialet påverka överlevnaden?

X StyrkaX ÅldereffekterX NötningsresistensX BiokompatibilitetX Teknikkänslighet