• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Varför är det vikigt att känna till politik och förvaltning på nationell och EU-nivå?

Viktigt att känna till de institutioner som är involverade i initiativ till och beslut om ny eller förändrad lagstiftning

Vilka är det fyra grundlagarna?

Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen

Vad krävs för att ändra en grundlag?

Krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten
Det är också möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga

Ge exempel på ändringar i grundlagen

1921 – kvinnlig rösträtt införs
1921 – dödsstraff i fredstid avskaffas
1974 – kungen förlorar politisk makt

Vad är en ramlag?

Ramlagar är författningar med övergripande och tolkningsbara formuleringar
Ger flexibilitet men innebär även utmaningar när det gäller legitimitet och rättssäkerhet

Vad innebär kommunalt självstyrelse?

Det innebär att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse

Sverige är en enhetsstat, vad betyder det?

Att den lagstiftande makten ligger på central nivå

Redogör hur regeringsbildningen går till

1.Väljarna utser en riksdag
2.Riksdagen utser via talmannen en regeringschef (statsminister)
3.Statsministern bildar regering

Vilken roll har talmannen?

Undersöker vem riksdagen kan tänkas godkänna som ny statsminister
Ger förslag på statsministerkandidat till riksdagen och uppger samtidigt vilka partier som ska ingå i regeringen
Om mindre än hälften av riksdagsledamöterna röstar emot är förslaget godkänt

Vad är en majoritetsregering?

Ett eller flera partier har tillsammans ett fast majoritetsunderlag i riksdagen under en mandatperiod

Vad är en minioritetsregering?

En regering som är beroende av stöd eller samverkan med ett annat parti än regeringspartiet/partierna

Vad är en koalitionsregering?

En regering som består av minst två politiska partier. Kan vara både majoritets-och minoritetsregering

Vilka uppgifter har riksdagen?

Lagstiftningsmakt – Stiftar lagar
Finansmakt – Beslutar om skatt till staten och hur statens medel ska fördelas
Organisationsmakt – Beslutar om den offentliga förvaltningens organisation och arbetssätt
Kontrollmakt –Granskar regeringen och förvaltningen

Vad innebär en misstroendeförklaring?

Genom en misstroendeförklaring kan riksdagen tvinga regeringen eller en minister att avgå

Redogör för riksdagens organ

1. Kammaren- Består av samtliga 349 riksdagsledamöter o det är i kammaren som besluten fattas. I kammaren äger också olika typer av debatter rum, såsom fråge-och interpellationsdebatter
2. Utskotten- 15 st, indelade efter sakområde, i varje utskott sitter 17 ledamöter
Utskotten bereder ärenden inför beslut i kammaren

Vilka uppgifter har regeringen?

1. Lägga fram lagförslag (propositioner) till riksdagen
2. Verkställa riksdagens beslut genom de statliga myndigheterna
3. Bestämma över de pengar som riksdagen beslutat om i budgeten
4. Företräda Sverige i EU
5. Träffa avtal med andra stater
6. Utse höga tjänster inom staten

Vad är regeringskansliet?

Regeringskansliet (RK) är en myndighet som bereder regeringsärenden. I den ingår:
Statsrådsberedningen, som samordnar regeringskansliets arbete
Förvaltningsavdelningen, som har ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor, t ex ekonomi och IT-frågor

Vad gör departementen?

Förbereder regeringens ärenden inom sina respektive sakområdeno
Leds av ansvarig minister, med hjälp av politiskt sakkunniga och statssekreterare

Vad innebär förbud mot ministerstyre?

Regeringen fattar beslut kollektivt

Vad innebär förbud mot ministerförvaltning?

Regeringen eller statsråden får inte påverka myndighetsutövning eller lagtillämpning
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden

Hur styr regeringen myndigheterna – genom kontroll?

Justitiekanslern (JK) –utövar tillsyn över myndigheter och domstolar
Särskilda myndigheter för utvärdering och granskning, t ex IVO
Utvärderingsmyndigheter som granskar hela den statliga verksamheten

Skillnaden mellan proposition och motion

Proposition: förslag till riksdagsbeslut från regeringen
Motion: förslag till riksdagsbeslut från riksdagsledamöter. Kan lämnas in som reaktion på en proposition eller, under den allmänna motionstiden, som en allmän/fristående motion om i princip vilken fråga som helst

Vad innebär förarbeten?

1. Spelar en förhållandevis stor roll för hur regler tillämpas i förvaltningen
2. Underlaget till regeringens förslag utarbetas ofta inom det offentliga utredningsväsendet (SOU)
3. Att förslag utreds noga och att flera olika instanser ges tillfälle att yttra sig innebär att domstolar och myndigheter har ett stort material att utgå ifrån i sin lagtolkningVad är kommittéväsendet?

Kommittéerna tar fram beslutsunderlag åt regeringen
Kommittéerna är tillfälliga myndigheter som tillsätts av regeringen men arbetar självständigt
Tillsättandet av en kommitté kan vara ett sätt för regeringen att avfärda besvärliga frågor från den politiska dagordningen eller ett sätt att visa symbolisk handlingskraft
En kommitté kan bestå av en person (särskild utredare) eller flera

EUs makt

EU kan i egenskap av överstatligt organ fatta beslut om lagar som ska tillämpas i de enskilda medlemsländerna

Redogör för EU:s inflytande

- Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller
- EUs makt varierar mellan politikområden
- I EU:sfördrag står det vilka politikområden EU har rätt att besluta om

Redogör för 5 betydelsefulla organ inom EU

•EU-kommissionen
•Europaparlamentet
•Ministerrådet
•Europeiska rådet
•EU-domstolen

Vilka uppgifter har EU-kommissionen?

Initiera politiska förslag och kontrollera medlemsländers efterlevnad
Utfärda regler för genomförande av beslut
(Ska utgå ifrån vad som är bra för EU som helhet)

Vilka uppgifter har Europaparlamentet?

•Fatta beslut tillsammans med Ministerrådet
•Fungera som opinionsbildare
•Sista ordet i budgetbeslutet
•Övervaka Kommissionen

Vilka uppgifter har ministerrådet (Rådet)?

Fatta beslut tillsammans med parlamentet
Ministrarna företräder sin nationella regering, t ex när det gäller...
•Sysselsättning och socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
Leds av ett ordförandeland, som byts ut var sjätte månad

Vilka uppgifter har Europeiska rådet?

Peka ut den politiska färdriktningen för EU
Leds av dess ordförande Donald Tusk och består av
•EU-ländernas regeringschefer och utrikesministrar
Kommissionens ordförande
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EU:s ”utrikesminister”)

Vilka uppgiifter har EU-domstolen (Domstolen)?

Döma i tvister mellan medlemsländer och EUs institutioner och se till att EU-rätten används på samma sätt i alla EU-länder
Om det nationella rättssystemet och EU-rätten står i konflikt så har EU-rätten företräde
(Består av en domare från varje medlemsland, som agerar oberoende av medlemsländerna)

Redögör för lagstiftningsprocessen i EU

•Kommissionen initierar och bereder
•Rådet och (ofta) parlamentet fattar beslut
•Kommissionen och domstolen kontrollerar efterlevnaden av besluten

Vad är EU-nämnden?

•Nämnd i riksdagen utan beslutsmakt
•Regeringen rådgör med EU-nämnden inför beslut i ministerrådet
•Regeringen förväntas följa EU-nämndens ställningstaganden