• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är en kommun?

•Kommun –”ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna” (NE)
290 kommuner i Sverige
•Kommunerna har bland annat ansvar för socialtjänst, äldrevård och skolor

Vad är ett landsting (kallas även sekundärkommun eller landstingskommun)?

•Landsting –”en sorts större kommun som främst har hand om hälsovård och sjukvård inom ett geografiskt område” (NE)
20 landsting (varav 9 är regioner) i Sverige. Totalt 10 regioner (Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar)
•Den regionala nivån under förändring (regioner, regionförbund)

Vad innebär den speciallagsreglerade kompetensen?

Innefattar uppgifter som kommunerna och landstingen/regionerna måste ansvara för
De flesta av kommunernas och landstingens uppgifter regleras i speciallagstiftningen (t ex socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen)

Vad innebär den allmänna kompetensen?

Avgränsar vilka uppgifter som kommuner och landsting/regioner får ansvara för om de vill
Dessa angelägenheter ska vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens eller landstingets område eller medlemmar

Vad kommuner och landsting/regioner får ägna sig åt enligt den allmänna kompetensen begränsas av ett antal principer, en av dessa är lokaliseringsprincipen, vad betyder den?

Enligt lokaliseringsprincipen får de själva ha hand om uppgifter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstings/regionens område eller deras medlemmar

Vad innebär självkostnadsprincipen?

Innebär att man inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna
(De får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandhålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommun-, landstings-eller regioninvånarna)

Vad innebär likställighetsprincipen?

Kommuner ska enligt kommunallagen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat

Kommunernas obligatoriska uppgifter (enligt den speciallagsreglerade kompetensen)?

1. Social omsorg (äldre-och handikappomsorg samt individ-och familjeomsorg)
2. För-, grund-och gymnasieskola
3. Plan och byggfrågor
4. Miljö-och hälsoskydd
5. Renhållning och avfallshantering
6. Vatten och avlopp
7. Räddningstjänst
8. Civilt försvar
9. Biblioteksverksamhet
10. Bostäder
11. Regional och lokal kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)

Kommunernas frivilliga uppgifter (enligt den almänna kompetensen)?

Fritid och kultur
Energi
Sysselsättning
Näringslivsutveckling

Redogör för kommunernas politiska organisation

Kommunfullmäktige –kommunens riksdag
Kommunstyrelsen –kommunens regering
Övriga nämnder
Revisorer

Vilka uppgifter har kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är det folkvalda och beslutande organet och beslutar i alla ärenden av principiell betydelse och större vikt för kommunen
- Tar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
- Beslutar vilka nämnder som ska finnas
- Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
- Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet

Vilka uppgifter har kommunstyrelsen –kommunens ”regering”?

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ
- Styrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen, presentera förslag till budget och verkställa fullmäktiges beslut

Vilka uppgifter har övriga nämnder?

Ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
Förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
Genomföra beslut som fattas i fullmäktige

Vad innebär en sektorsbaserad/sektoriellorganisation?

Innebär att det finns en nämnd och en förvaltning för respektive politiskt sakområde, t ex socialnämnden och socialtjänsten

Vad innebär en funktionell organisation?

Innebär att uppgiftens natur, inte ämnesområde eller geografiskt område är det som bestämmer nämndernas avgränsning (beställar-utförarmodell)

Vad innebär en territoriell organisation?

Innebär att nämnderna delas in enligt geografiska områden, t ex stads-eller kommundelar, istället för politiska sakområden

Vad innebär en centraliserad organisation?

Innebär att sektorsnämnderna avvecklats och ersatts med utskott under kommunstyrelsen

Vad innebär en samverkansbaserad organisation?

Innebär att två eller flera kommuner formar en gemensam organisation inom vissa verksamhetsområden

Vad är skillnaden mellan utskott och nämnder i kommuner?

1. Nämnder utses av fullmäktige och ligger under fullmäktige, utskott är arbetsgrupper som ligger direkt under kommunstyrelsen
2. Tanken med utskott är att stärka helhetstänkandet i kommunen
3. Kritiker menar att utskotten kan leda till maktkoncentration och att vissa politikområden förlorar uppmärksamhet och inflytande

Vilka uppgifter har en revisor?

•Varje kommun har skyldighet att utse särskilda revisorer
•Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde
•Revisorerna ska främst pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
•Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer

Hur kan kommunen ge invånarna mer inflytande?

Kommunerna försöker på olika sätt förstärka kontakten med medborgarna, via t ex kommunens hemsida, olika former av samråd, stöd till olika brukarrörelser, etc.
Offentlighetsprincipen gäller också för kommunerna
•Medborgare i kommunen väljer att organisera sig på andra sätt än via politiska partier, t ex i byföreningar eller intresseföreningar

Ge exempel på olika sätt att organisera den regionala makten

1.Län–geografiska områden som Sverige är indelat i
2.Landsting–politiska enheter på regional nivå, följer ofta länsgränserna. Uttryck för regionalt självstyre. Regioner–landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Tar alltså över uppgifter från både landsting och länsstyrelser. Styrs av direktvalda politiker
3.Regionförbund –styrs av indirekt valda politiker från kommuner och landsting, ansvarar för regional utveckling i ett län. Exempel: Region Västerbotten

Vad gör Länsstyrelsen?

Det finns 21 länsstyrelser i landet –en i varje län
•Länsstyrelsernas huvuduppgift är att vara statens företrädare på regional nivå
•Länsstyrelserna jobbar bland annat med tillsyn, uppföljning och utvärdering av uppgifter som sköts av kommunerna
•Länsstyrelsen kan samtidigt ses som ett instrument för att hävda de regionala intressena gentemot staten

Vem styr i ett landsting?

Styrs av politiker som valts direkt av länets invånare

Vad är en region?

Regioner –landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar
tex Skåne, Halland, Västra Götaland, Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtlan

Regionalt utvecklingsansvar–vad innebär det?

•att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
•att samordna insatser för att genomföra denna strategi
•att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
•att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
•att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
•att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Vilka är landstingens obligatoriska uppgifter?

Hälso-och sjukvård
Tandvård
Regional och lokal kollektivtrafik (tillsammans med kommunerna)

Landstingens frivilliga uppgifter?

Kultur
Utbildning (t ex folkhögskolor)
Turism

Vem utser landstings-eller regionfullmäktige –”riksdag på regional nivå”?

Utses av medborgarna i allmänna val
(Det högsta beslutande organet på regional nivå)

Vilka uppgifter har landstings-eller regionfullmäktige?

- Ta beslut om budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska betala
- Bestämma hur mycket vården ska kosta
- Besluta vilka nämnder som ska finnas
- Välja ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna
- Välja revisorer som granskar landstingets eller regionens verksamhet

Vem utser landstings-eller regionstyrelsen –”regering på regional nivå”?

Utses av fullmäktige

Vilka uppgifter har landstings-eller regionstyrelsen?

Leda och samordna allt arbete inom landstinget eller regionen
Ansvara för landstingets eller regionens ekonomi
Leda det politiska arbetet mellan sammanträdena i fullmäktige