• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

vilka livsprocesser är organiska?

Alla

vad kännetäknar ett organiskt ämne?

-de är eldfarliga


-låga smält och kokpunkter


-de flästa är vattenlösliga


-lösliga i opolära lösningsmedel


-kovalenta bindningar


-reaktioner mellan molekyler


-innehåller många atomer


-komplexa strukturer

vad medför en halogen i en kolkedja?

polarisering och reaktivitet

vad är en orbital?

matematiska beräkningar för sanolikheten att finna en viss elektron på en viss plats i rymden.

vad är elektronegativitet?

ett mått på en atoms förmåga att dra till sig elektroner från omgivningen

när är det en jonbindning

när skillnaden är > eller =1,9

när är det en polär kovalent bindning

mellan 0,5-1,9

när är det en opolär kovalent bindning

mindre än 0,5

förklara hubridisering av orbitaler

-ett sätt att förklara hur bindningar med samma energi skapas.


- ett sätt att förutsäga geometri


- atomerna blandar basorbitaler (s, p etc) & skapar nya hybridorbitaler.

när är ett organiskt ämne stabilt

när det är 8 elektroner i valensskalet och är


oladdade

vad är karbokatjon

en organisk molekyl med en possetiv laddning på en kolatom

vilken ändelse har alkaner

-an


-enkel bindning

isomeri?

molekyler med samma summaformel, men molykylens bindningar är olika

nomenklatur

namngivning

alkener

-en


- dubbel bildning

alkyner

-yn


-trippel bindning

1; bronstet bas
2; lewis bas

1 - kan ta emot och binda en proton
2- kan bilda en ny kovalent bindning genom att donera ett elektronpar

1-bronstet syra
2-lewis syra

1- kan lämna ifrån sigben proton.
2- kan bilda en ny kovalent bindning genom att acceptera ett elektronpar

alkoholer

-hydroxylgrupp, OH


-bra lösningsmedel då de kan lösa polära och opolära ämnen


-relativt hög kokpunkt


-de mindre alkoholerna är vattenlösliga

etrar

-förening där syreatomen binder till två kolatomer.


-lättflycktiga då de saknar förmåga att donera vätebindningarPeroxider

-två syren bundna till varandra (OOH, OO)


-svag bindning


-

Aminer

Aminogrupp är ett kväve (N) bundet till minst ett kol och förutom kol bara väte

strukturisomerer

atomerna är bundna till varandra i olika ordning

sterioisomerer

atomerna är bundna i samma ordning men med olika riktning i rymden

enantiomerer

sterioisomerer som är spegelbilder av varandra

diastereomerer

sterioisomerer som inte är spegelbilder till varandra

R (vid cahn-Ingold-Prelog-system)

Medurs/rectus

S (vid cahn-Ingold-Prelog-system)

moturs/sinister

Fischerprojektion


nukleofil

har ett elektron överskått som den är villig att dela med sig av till elektrofil. de bästa nukleofilerna är negativt laddade.

elektrofilen

har ett elektron underskott och tar emot


elektroner från nukleofilen.

E1

E2

namnen på de 10 mättade raka alkanerna