• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Alken och ändelsen blir -en.

Alkyn med ändelsen -yn.

Arene (aromatisk ring)

Halid

Alkohol med ändelsen -ol.

Eter med ändelsen -eter.

Syrebrygga

Monofosfat med ändelsen -fosfat.

Amin med ändelsen -amin.

Kväve ersätter ett kol

Imin

Nitril med ändelsen -nitril.

Nitro

Tiol med ändelsen -tiol.

Sulfid med ändelsen -sulfid.

Svavelbrygga

Disulfid med ändelsen -disulfid.

Karbonyl

Aldehyd med ändelsen -al.

Keton med ändelsen -on.

Karboxylsyra med ändelsen -syra och -oat vid motsvarande salt.

Ester med ändelsen -oat.

Amid med ändelsen -amid.

Karboxylsyra alhydrid

Karboxylsyra klorid med ändelsen -oyl klorid