• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Geef de volgorde van de carpaalbotjes

Os: Scaphoideum, Lunatum, triquetum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum

Welke spier?

Welke spier?

m.biceps brachii (caput longus, caput breve), flexie en supinatie

Welke spier?

Welke spier?

m.brachialis

Welke spier?

Welke spier?

m.brachioradialis

Welke spier?

Welke spier?

m.coracobrachialis

Welke spier?

Welke spier?

m.aconeus

Noem alle extensorspieren van de onderarm

Extensor digitorum, digiti minimi (vingers zonder duim), extensor carpi radialis longus, carpi radialis brevis, carpi ulnaris (pols), abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus (duim)

Extensor digitorum, digiti minimi (vingers zonder duim), extensor carpi radialis longus, carpi radialis brevis, carpi ulnaris (pols), abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus (duim)

Noem alle flexoren van de onderarm

Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris

Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris

Benoem de structuren

Benoem de structurenZorgt voor flexie en extensie

Zorgt voor flexie en extensie

Benoem structuren

Benoem structuren

Welke vormen van epicondylitis heb je? (ontsteking van de spieren)

Extensoren: aan de laterale epicondyl, tennisarm


Flexoren: aan de mediale epicondyl, golfersarm

Wat is de insertie en de origo van de m.brachialis

i. tuberositas ulnae


o.fascies anterior van de humerus distaal van de tuberositas deltaloidea

Wat is de insertie en de origo van de m.biceps brachii (caput longum en caput breve)

i.tuberositas radii


o.caput longum: tuberculum supraglenoidale, labrum glenoidale


caput breve: topje van de processus coronoideus lateraal van de m.coracobrachialis

Wat is de insertie en de origo van de m.brachioradialis?

i.processus styloideus van de radius


o.margo lateralis van de humerus

Wat is de insertie en de origo van de m. coracobrachialis

i.fascies anterior van de humerus


o.topje van de processus coracoideus mediaal van de caput breve van de m.biceps brachii

Benoem structuur 1,2,3

Benoem structuur 1,2,3

1. capitulum humeri 2. epicondylus medialis humeri 3. epicondylus lateralis humeri

Benoem 4,5,6,7

Benoem 4,5,6,7

4.processus coronoideus ulnae 5.trochlea humeri 6.tuberositas radii 7.tuberositas ulnae

(mediaal aanzicht)
Benoem 1,2a,2b,3

(mediaal aanzicht)


Benoem 1,2a,2b,3

1.lig. annulare radii 2a.lig collaterale ulnare (pars anterior) 2b.lig. collaterale ulnare (pars posterior) 3. olecranon

Benoem 4,5 en hoe heet dit gewricht?

Benoem 4,5 en hoe heet dit gewricht?

4. radius 5. ulna


articulatio cubiti

Benoem structuur 1,2,3

Benoem structuur 1,2,3

1. lig. annulare radii 2. lig. collaterale ulnare 3. lig. collaterale radiale