• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/498

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

498 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kuchenka gazowa
der Gasherd
lektorka|wiele lektorek
die Lektorin|viele Lektorinnen
linie lotnicze
die Fluglinien
najdłuższy tydzień pracy
die längste Arbeitswoche
od początku do końca
von Anfang bis zu Ende
sobie|kupuję sobie gazetę|on chce to mieć przy sobie
sich|ich kaufe mir eine Zeitung|er will es bei sich haben
szklanka do herbaty
das Teeglas
ta|ta pani
diese|diese Dame
trudno uchwytny
schwer zu fassen
udział|duże udziały
der Anteil|große Anteile
umierać|przed rokiem umarła babcia
sterben|vor einem Jahr starb die Oma
utworzyć rząd
eine Regierung bilden
wasza|wasza matka
eure|eure Mutter
założyć|on założył tę fabrykę
gründen|er gründete diese Fabrik
zapraszać (zaprosić)|zaprosiłem ciebie na urodziny
einladen|ich habe dich zum Geburtstag eingeladen
żółty|żółta bluzka
gelb|eine gelbe Bluse
dojść do władzy
zur Macht gelangen
idę na przechadzkę
ich gehe spazieren
kochany|jestem kochana
geliebt|ich bin geliebt
która godzina?
wieviel Uhr (wie spät) ist es?
nie ma za co!
nichts zu danken! (keine Ursache)
nosić|ubranie nosi się dobrze
tragen|der Anzug trägt sich gut
od jutra
von morgen an
oglądać się|ona oglądała się za suknią
sich umsehen|sie sah sich nach einem Kleid um
ona ma tę bluzkę na sobie
sie hat diese Bluse an
spodnie|mam kilka par spodni|spodnie ocieplane
die Hose|ich habe einige Hosen|die Thermohose
śmiać się|on śmieje się na całe gardło
lachen|er lacht aus vollem Hals
wyraźnie (wyraźny)|on ma wyraźną mowę
deutlich|er hat eine deutliche Sprache
wysokie napięcie
die Hochspannung
znaczek|drogie znaczki
die Briefmarke|teure Briefmarken
brązowy|brązowa koszula
braun|ein braunes Hemd
do widzenia!
auf Wiedersehen!
gonić|on mnie goni
jagen (nachrennen)|er jagt mich
kontrola celna
die Zollkontrole
lampa|białe lampy
die Lampe|weiße Lampen
leżeć|książka leży na stole
liegen|das Buch liegt auf dem Tisch
mięso|różne mięsa
das Fleisch|verschiedenes Fleisch
ognisko|siedzieć przy ognisku
das Feuer|am Lagerfeuer sitzen
ogród|wiszące ogrody
der Garten|hängende Gärten
osoba|kilka osób
die Person|einige Personen
ostatnim razem
das letzte Mal
poczta lotnicza
die Flugpost
słony|zupa jest słona
salzig|die Suppe ist salzig
tego typu
von diesem Typ
ty|ty to zrobisz!
du|du machst das!
wiele|wiele czasu|wiele dzieci
viel|viel Zeit|viele Kinder
występować|wystąpi teraz znany aktor
auftreten|jetzt tritt ein bekannter Schauspieler auf
wy|co wy tu robicie?
ihr|was macht ihr hier?
zawsze to lepiej
immerhin ist es besser
łatwy(łatwo)|łatwa kobieta
leicht|eine leichte Frau
morze|szerokie morza
die See (das Meer)|breite Seen (Meeren)
poczekaj, aż przyjdę!
warte, bis ich komme!
przyjść z wizytą|złożyć wizytę
zu Besuch kommen|einen Besuch abstatten
ręka|twoje ręce
die Hand|deine Hände
szkoła średnia
die Mittelschule
żal mi
ich bedaure
biuro|jestem w biurze
das Büro|ich bin im Büro
ciepły|jest ciepło
warm|es ist warm
dzisiaj wieczorem
heute abend
kasa biletowa
der Fahrkartenschalter
lekka kawa
ein dünner Kaffee
niebezpiecznie/y|uważaj! tam jest niebezpiecznie
gefährlich|paß auf! dort ist esgefährlich
o co idzie?|idzie o to, że
worum geht es? (worum handelt es sich?)|es handelt sich darum, daß
owoc|różne owoce
die Frucht|verschiedene Früchte
południowa pora
die Mittagsstunde
powstać (powstawać)|on powstał
sich erheben|er erhob sich
powziąć decyzję
eine Entscheidung treffen (den Entschluß fassen)
tak, czy nie
ja, oder nein
zapalać|zapalił świece
anbrennen|er brannte die Kerzen an
ciśnienie|on poddał to wysokiemu ciśnieniu
der Druck|er setzte es unter hohen Druck
latam za nią
ich laufe ihr nach
malować (ścianę)|świeżo malowane
streichen|frisch gestrichen
możliwość|on ma duże możliwości
die Möglichkeit|er hat große Möglichkeiten
muzyka taneczna
die Tanzmusik
na własne oczy
mit eigenen Augen
odbiec od tematu
vom Thema abkommen
otwierać (otworzyć)|otwierasz okna
öffnen (aufmachen)|du öffnest (machst) die Fenster (auf)
pociąg osobowy
der Personenzug
przyjaciółka|wierne przyjaciółki
die Freundin|treue Freundinnen
przy|przy oknie
an (an +dem = am)|am Fenster
samochód ciężarowy
der Lastkraftwagen (LKW)
spojrzeć do lustra
in den Spiegel schauen
tamten|tamten pan
jener|jener Herr
technika|różnorakie techniki
die Technik|verschiedenartige Techniken
w tej sytuacji
in dieser Lage
wkładać (włożyć)|włożyłam to do szafy
hineinlegen|ich legte es in den Schrank
włożyć czapkę
die Mütze aufsetzen
wstać (wstawać)|wstałam o siódmej
aufstehen|ich bin um sieben aufgestanden
zakładać nogę na nogę|paść komuś do nóg
die Beine kreuzen|jemandem zu Füßen fallen
zanim|nie otwierać drzwi, zanim pociąg się nie zatrzyma|nie wierzę, zanim się o tym nie przekonałem
bevor (ehe)|die Tür nicht öffnen,bevor der Zug nicht hält|ich glaube es nicht, ehe ich mich davon nicht überzeugt habe
dbać|on troszczy się o ciebie|nie dbam o to
sorgen (sich kümmern um)|er sorgt für dich (er kümmert sich um dich)|ich kümmere mich nicht darum
dziesięć|dziesięć palców
zehn|zehn Finger
ekspres(pociąg)|liczne ekspresy
der Expreßzug|verschiedene Expreßzüge
i tak dalej
und so weiter (und so fort)
koszula męska
das Herrenhemd
można wytrzymać
es geht
nazywać|ona to już nazwała
nennen|sie hat es schon genannt
niedziela|za dwie niedziele
der Sonntag|in zwei Sonntagen
o wiele więcej
weit mehr
ruch przyspieszony
bescheunigte Bewegung
sałata|niektóre sałaty
der Kopfsalat|manche Kopfsalate
specjalny|to jest specjalnie dla ciebie
speziell (besonders)|es ist besonders für dich
stosować|stosuję to w praktyce
anwenden|ich wende es in der Praxis an
wolno|nie wolno ci tego zrobić
dürfen|du darfst es nicht tun
wypoczynek|on jest tu dla wypoczynku
die Erholung|hier ist er zur Erholung
czy to prawda?
ist das wahr?
kontakt|dobre kontakty
der Kontakt|gute Kontakte
Pan Bóg
der Herrgott (der liebe Gott)
pomagać|pomagałam mu
helfen|ich habe ihm geholfen
śmiać mi się chce
ich muß lachen
woda|brudne wody
das Wasser|schmutzige Gewässer
wzrok
das Sehvermögen
zwykle tak bywa
so ist es meistens
choroba|niektóre choroby
die Krankheit|einige Krankheiten
galeria obrazów|obrazek|trzy obrazki
die Gemäldegalerie|das Bildchen|rei Bildchen
krzak(krzew)|duże krzaki
der Strauch (Busch)|große Sträucher (Büsche)
meble wbudowane
die Einbaumöbel
nauczycielka|nasze kochane nauczycielki
die Lehrerin|unsere lieben Lehrerinnen
pas|dwa pasy
der Gürtel|zwei Gürtel
rozmawiać przez telefon
telefonieren
święto narodowe
der Nationalfeiertag
trzeba przyznać, że..
es muß zugegeben werden (man muß zugeben), daß...
układać (ułożyć)|ułożyłem tobie rzeczy do przebrania
zurechtlegen|ich habe dir die Sachen zum Umkleiden zurechtgelegt
zapominać (zapomnieć)|ona zawsze wszystko zapomina|zapomiałem zabrać to z domu
vergessen|sie vergißt immer alles|ich habe es zu Hause liegen(stehen) lassen
zostawiać|zostawiła go samego
lassen|sie ließ ihn allein
jak|jak długo?
wie|wie lange?
jeżeli|jeżeli się nie mylę
wenn (falls)|wenn ich mich nicht irre
lada chwila
jeden Augenblick (Moment)
licznie(liczny)|liczne pojazdy
zahlreich|zahlreiche Fahrzeuge
mieszkam wyżej od ciebie
ich wohne höher als du
na nowo
aufs neue
pan|niech pan będzie tak dobry!
Sie|seien Sie so gut!
piec kuchenny
der Küchenherd
podstawowy|kapitał podstawowy
Grund-|das Grundkapital
procent (odsetki)|pożyczać pieniądze na procent
die Zinsen|Geld auf Zinsen leihen
przedszkole|mój syn chodzi do przedszkola
der Kindergarten|mein Sohn besucht den Kindergarten
przypadek|różnorakie przypadki
der Fall|verschiedenartige Fälle
radość z wakacji
die Freude über die Ferien
rodzina|wiele rodzin
die Familie|viele Familien
rozwój społeczeństw
die Gesellschaftsentwicklung
sklep|różne sklepy
der Laden (das Geschäft)|verschiedene Laden (Geschäfte)
wino|dobre stare wina
der Wein|gute alte Weine
zawód|różne zawody
der Beruf|verschiedene Berufe
a do tego jeszcze
und dazu noch
ciąg|jest duży ciąg (przewiew)
der Zug (der Durchzug)|es ist ein großer (Durch)zug
istotny|czy przyjdziesz istotnie?
wesentlich (wirklich)|kommst du wirklich?
jaka szkoda!
wie schade!
jakieś trzy godziny
ungefähr drei Stunden
komputer|małe komputery
der Computer|kleine Computers
nos|szerokie nosy
die Nase|breite Nasen
ocena|dobre oceny
die Beurteilung|gute Beurteilungen
październik|w październiku
der Oktober|im Oktober
rozmowa(rozmówka)|krótkie rozmowy
das Gespräch|kurze Gespräche
warzywa|jem dużo warzyw
das Gemüse|ich esse viel Gemüse
występować|ona wystąpiła z partii
austreten|sie tritt aus der Partei aus
złapać|złapaliśmy go
erwischen|wir haben ihn erwischt
ambasador
der Botschafter
bar|dużo barów
die Bar (Imbißstube)|viele Bars
brzydnąć
häßlich werden
kawiarnia|jest dużo kawiarń
das Caf?|es gibt viele Caf?s
kiosk z gazetami
der Zeitungsstand
krowa|zdrowe krowy
die Kuh|gesunde Kühe
na drugi raz
das nächste Mal
na moment
auf einen Moment
spędzić wakacje
die Ferien verbringen
w przyszłą niedzielę
am kommenden Sonntag
w tym przypadku
in diesem Fall
wesoły|wesoły człowiek
lustig|ein lustiger Mensch
zastrzyk|kilka zastrzyków
die Injektion|einige Injektionen
żałować|tego jeszcze pożałujesz!
bereuen|das wirst du noch bereuen!
dzień|kilka dni
der Tag|einige Tage
iść spać
schlafen gehen
kancelaria|pracujemy w kancelarii
die Kanzlei|wir sind in der Kanzlei tätig
kończyć(zaprzestać)|kończ już!
aufhören|hör schon auf!
liczyć|dobrze liczysz
zählen|du zählst gut
metoda|różnorakie metody
die Methode (das Verfahren)|verschiedenartige Methoden
miejski|teatr miejski
städtisch (Stadt-)|städtisches Theater
na wschód od..
östlich von..
przed|przed sklepem
vor|vor dem Geschäft
świetnie h|masz świetny czas
hervorragend|du hast eine hervorragende Zeit
tłusty|tłuste mięso
fett|fettes Fleisch
wynikać|z relacji wynika, że
sich ergeben|aus dem Bericht ergibt sich, daß..
wzrost|szybki wzrost
die Steigerung|schnelle Steigerung
ale|nie tylko, ale|powoli, ale dobrze
aber (sondern)|nicht nur sondern|langsam aber sicher
chleb|nie ma chleba
das Brot|es gibt kein Brot mehr
data urodzenia
das Geburtsdatum
gdyby|czytałby ksiażkę, gdyby ją miał
wenn|er würde das Buch lesen, wenn er es hätte
jak najwcześniej
möglichst früh
kierowca|kilku kierowców
der Fahrer (Autofahrer)|einige Fahrer
muzykalny|muzykalne dziecko
musikalisch|ein musikalisches Kind
pod warunkiem
unter der Bedingung
pod wieczór
gegen Abend
przystojny|przystojna kobieta
hübsch (gutaussehend)|eine hübsche (gutaussehende) Frau
serce|dobre serca
das Herz|gute Herzen
skrzyżowanie dróg
die Straßenkreuzung
u|jestem u jego boku
an|ich bin an seiner Seite
wzór|dobre wzorce
das Muster|gute Muster
za żadne pieniądze
um keinen Preis
zawód (rozczarowanie)|różnorodne zawody
die Enttäuschung|verschiedenartige Enttäuschungen
czwartek|w czwartek
der Donnerstag|am Donnerstag
dworzec główny
der Hauptbahnhof
dziadek|dziadek bawi się z wnuczkiem
der Opa (Großvater)|der Opa (Großvater) spielt mit dem Enkel
dziś wieczór
heute abend
klub młodzieżowy
der Jugendklub
lubić(mieć zwyczaj)|ona lubi spać w niedzielę dłużej
pflegen|sie pflegt am Sonntag länger zu schlafen
myć|myć ręce
waschen|die Hände waschen
nigdy|nigdy nie masz czasu
nie (niemals)|du hast nie Zeit
powietrze|brak mi powietrza
die Luft|ich bekomme keine Luft
problem|różne problemy
das Problem|verschiedene Probleme
przeze mnie|listy przeze mnie pisane
meinetwegen (von mir)|die von mir geschriebene Briefe
ruch dwukierunkowy
der Gegenverkehr
aby|on pracuje, abyś ty mógł studiować
damit|er arbeitet, damit du studieren kannst
być w formie
in Form sein
głowa do góry!
Kopf hoch!
istnieć(trwać)|istniejący stan
bestehen|der bestehende Zustand
jajko|dużo jajek
das Ei|viele Eier
jeść śniadanie
frühstücken
kantor wymiany
die Wechselstube
kieszeń od spodni
die Hosentasche
most|wąskie mosty
die Brücke|enge Brücken
nawet jeśli
wenn auch
no właśnie
na eben
pióro|długie pióra
die Feder|lange Feder
południowy
südlich
stosunek|przyjazne stosunki
das Verhältnis|freundschaftliche Verhältnisse
we dnie i w nocy
bei Tag und Nacht
zamknąć (zamykać)|on zamyka drzwi
schließen(zumachen)|er schließt die Tür (er macht die Tür zu)
biegać|dzieci biegają po ogrodzie
laufen (herumlaufen)|die Kinder laufen im Garten (herum)
dać usunąć ząb
sich einen Zahn ziehen lassen
dojść do wniosku
zum Schluß kommen
jasno(jasny)|jest jasno
hell|es ist hell
na zakończenie
zum Schluß
podpis|różne podpisy
die Unterschrift|verschiedene Unterschriften
poznać (poznawać)|tam go poznałem
kennenlernen|ich habe ihn dort kennengelernt
reżyser|niejedni reżyserzy
der Regisseur|manche Regisseure
rzec|on rzekł
sagen|er sagte
silnik|duże silniki|silnik spalinowy
der Motor|große Motoren|der Verbrennungsmotor
traktować|jak ją traktujesz?
behandeln|wie behandelst du sie?
w czwartki
donnerstags
współczesny|literatura współczesna
modern|die moderne Literatur
zmieniać się|ona się bardzo zmieniła
sich verändern|sie hat sich sehr verändert
dom|kilka domów
das Haus|einige Häuser
grzałem(się )|grzałem sobie ręce
sich wärmen|ich wärmte mir die Hände
iść do łóżka
zu Bett gehen (sich ins Bett legen)
kartka|małe kartki
das Zettelchen (das Kärtchen)|kleine Zettelchen
nie mieć drobnych
kein Kleingeld haben
on jest większy od ciebie
er ist größer als du
o|o, już idzie!
da|da kommt er schon!
polityka|uprawiać politykę
die Politik|die Politik treiben
poprzedni|poprzedniego tygodnia
vorig|vorige Woche
punkt zwrotny
der Wendepunkt
radość|masz dużo radości
die Freude|du hast viel Freude
sztuka|sztuki plastyczne
die Kunst|die bildenden Künste
zawierać|on zawarł pokój|zawierać umowę
schließen|er schloß den Frieden|einen Vertrag schließen
bliski|bliski krewny|bliskie stosunki
nah (eng)|ein naher Verwandter|enge Beziehungen
budzić się|budzę się o 7-mej
aufwachen (erwachen)|ich wache um sieben auf (ich erwache um sieben)
doświadczenie|bez doświadczeń
die Erfahrung (der Versuch)|ohne Erfahrungen
istnieć(bytować)
existieren
musieć|musisz przyjść
müssen|du mußt kommen
niby|niby nie zrozumiał
als ob|als ob er nicht verstanden hätte
nie chce mi się jeść
ich habe keinen Hunger
nie zdążyć na pociąg
den Zug verpassen
poczta|jesteśmy na poczcie
die Post|wir sind auf der Post
podobnie|on jest do mnie podobny
ähnlich|er ist mir ähnlich
szef|nasi szefowie
der Chef|unsere Chefs
układać się|ułóż się do snu!
sich legen|leg dich schlafen!
cudzoziemiec|kilku cudzoziemców
der Ausländer|einige Ausländer
goły(goło)|gołym okiem|on jest cały goły
nackt(bloß)|mit bloßem Auge|er ist ganz nackt
hamulec ręczny
die Handbremse
czternaście|dzisiaj jest czternastego
vierzehn|heute ist der vierzehnte
dolewać|czy mogę dolać?
zugießen|darf ich zugießen?
dziwić(zdziwić)|to mnie dziwi
wundern|es wundert mich
grabić(rabować)
rauben (plündern)
jazda
die Fahrt
kalesony|nie noszę kaleson
die Unterhose|ich trage keine Unterhose
nawiasem mówiąc
nebenbeigesagt
opalać|on opala gazem
heizen|er heizt mit Gas
przedwczoraj|przedwczoraj byłam w Berlinie
vorgestern|vorgestern war ich in Berlin
sąd doraźny
das Sondergericht
siać|on siał w tym roku wcześniej
säen|er säte dieses Jahr früher
toaleta|czyste toalety
die Toilette|reine Toiletten
dzielić|te liczby można dzielić
devidieren|diese Zahlen kann man devidieren
osiemnaście
achtzehn
zwracać się|zwróciłem się z tym do twojego szefa
sich wenden|ich wandte mich damit an deinen Chef
klasyczny|klasyczny przykład
klassisch|klassisches Beispiel
ów ( owa, owo)|ów chłopiec
jener, jene, jenes|jener Junge
pójść na emeryturę
sich pensionieren lassen (in den Ruhestand gehen)
wypełniać|wypełniam formularz
ausfüllen|ich fülle ein Formular aus
z biegiem czasu
mit der Zeit (im Laufe der Zeit)
życiowe|życiowe warunki
Lebens-|Lebensbedingungen
bark|on ma szerokie bary
die Schulter|er hat breite Schultern
bielizna osobista
die Unterwäsche
całować|czy pocałujesz mnie?
küssen|küßt du mich?
dane personalne
die Personalien
dzwon|bić w dzwony
die Glocke|die Glocken läuten
filiżanka do herbaty
die Teetasse
gazeta codzienna
das Tageblatt (die Tageszeitung)
jest przeciąg
es zieht
pomału|pomału, nie tak szybko
langsam|langsam, nicht so schnell
rzodkiewka|pięć rzodkiewek|pęczek rzodkiewek
das Radieschen|fünf Radieschen|ein Bund Radieschen
z powrotem|z powrotem do natury
zurück|zur Natur zurück
bezrobocie
arbeitslos
drzwi|przy zamkniętych drzwiach
die Tür|bei verschlossenen Türen
duch|dobre duchy
der Geist|gute Geister
nie ma gwałtu(pośpiechu)
es hat keine Eile
pierwszy lepszy
der erste beste
prezes|biurko prezesa
der Vorsitzende (der Präsident)|der Schreibtisch des Vorsitzenden
uczęszczać|uczęszczamy do szkoły
besuchen|wir besuchen die Schule
włożyć kapelusz
den Hut aufsetzen
wynajmować (komuś)|firma wynajmuje mi mieszkanie
vermieten|die Firma vermietet mir die Wohnung
wziąć w ramiona
in die Arme nehmen
agrest|proszę 1/2 kg agrestu
die Stachelbeere|bitte ein halbes Kilo Stachelbeeren
krewny|kilku krewnych
der Verwandte (ein Verwandter)|einige Verwandten
kurczak(kurczę)|wesołe kurczęta
das Hühnchen (die Kücken)|lustige Hühnchen (Kücken)
kurs dla początkujących
der Anfängerkurs
murarz|on jest z zawodu murarzem
der Maurer|er ist Mauer von Beruf
nóżka|małe nóżki
das Beinchen|kleine Beinchen
sto|sto marek
hundert|ein hundert Mark
dwoje|my dwoje młodych ludzi
beide|wir beide jungen Menschen
dżinsy|niebieskie dżinsy
die Jeans (Jeanshose)|blaue Jeans
ratunku!
Hilfe!
telefonować|telefonuję do ciebie
anrufen (telefonieren)|ich rufe dich an
wyrazić życzenie
einen Wunsch äußern
zawodnik|kilku zawodników
der Sportler|einige Sportler
dach|czerwone dachy
das Dach|rote Dächer
mistrz|wielcy mistrzowie
der Meister|große Meister
zabawny|ona jest bardzo zabawna
ulkig (lustig)|sie ist sehr ulkig
benzyna|10 litrów benzyny
das Benzin|10 Liter Benzin
doczekać (się)|nie doczekałem się go
warten (abwarten)|ich wartete auf ihn vergebens
fasola|długie fasole
die Bohne|lange Bohnen
nieraz|powiedziałam już nieraz
mehrmals|ich sagte es mehrmals schon
po prostu|całkiem po prostu
einfach|ganz einfach
to jest wykluczone!
es ist ausgeschlossen!
głuchnąć|warkot motoru głuchnął
verstummen|das Brummen des Motors verstummte
wystawiać|on wystawia rachunek
austellen|er stellt eine Rechnung aus
filiżanka kawy
eine Tasse Kaffee
grabić|on grabi liście
rechen|er rechet das Laub
mieć bóle w krzyżach
Kreuzschmerzen haben
pasażerka
die Reisende
stołek|wysokie stołki
der Hocker|hohe Hocker
wnuczka|kilka wnuczek
die Enkelin|einige Enkelinnen
wygłaszać mowę|on wygłasza mowę
eine Rede halten|er hält eine Rede
drobne ciastka
das Kleingebäck
konać ze śmiechu
sich tot lachen
nagradzać|nagrodziłem cię za to
belohnen|ich habe dich dafür belohnt
Niemka|kilka Niemek
die Deutsche (eine Deutsche)|einige Deutschen (deutsche Frauen)
zatrzymywać|ty zatrzymujesz samochód
anhalten|du hältst ein Auto an
zyskiwać na czasie
Zeit gewinnen
biblioteczka (??? przykład nie wyjaśnia znaczenia)|nie mam biblioteczki
die Büchrsammlung|ich habe keine Büchersammlung
brzeg rzeki|płytkie brzegi rzek
das Ufer|flache Ufer
gasić|on zgasił światło
ausmachen|er machte das Licht aus
jak następuje
wie folgt
kamień|drogie kamienie
der Stein|wertvolle Steine
magnetowid|kilka magnetowidów
der Videorecorder|einige Videorecorder
na nowo|podjąłem życie na nowo
aufs neue|ich begann das Leben aufs neue
niechcący|zrobiłem to niechcąco
unabsichtlich|ich habe es unabsichtlich gemacht
ze złota
aus Gold
brać za złe|proszę mu nie brać tego za złe
übelnehmen|nehmen Sie es ihm nicht übel
chować(ukrywać się)|gdzie się schowałeś?
verstecken (sich)|wo hast du dich versteckt?
gorszy|on jest gorszy ode mnie
schlechter (schlimmer)|er ist schlechter als ich
jedenaście
elf
kapusta włoska
das Welschkraut (der Wirsing)
krople żołądkowe
die Magentropfen
mydlić się|namydliłam się
sich einseifen|ich habe mich eingeseift
wolny od cła
zollfrei
zamiast|zamiast mojego brata
anstatt (statt)|anstatt (statt)meines Bruders
dźwięk|nie słyszę tego dźwięku
der Klang (Ton)|ich höre diesen Ton (Klang) nicht
gdyż|jedli z apetytem, gdyż byli głodni
weil (denn,da)|sie aßen mit Appetit, weil sie hungrig waren (denn sie waren |hungrig)
gospoda|małe gospody
das Gasthaus (Wirtshaus)|kleine Gasthäuser
kapelusz|ładne kapelusze
der Hut|schöne Hüte
mówca|kilku mówców
der Redner|einige Redner
opuszczać (opuścić)|on ją opuścił
verlassen|er hat sie verlassen
śliczny (prześlicznie)|śliczne dziecko
wunderschön|ein wunderschönes Kind
biedak (biedaczysko)
armer Teufel
chlubić się|chlubię się nim
stolz sein|ich bin stolz auf ihn
odznaczać|odznaczyłam go
auszeichnen|ich habe ihn ausgezeichnet
oszczędzać|on oszczędza na świetle
sparen|er spart mit Licht
placek|świeże placki
der Kuchen|frische Kuchen
pracować w swoim fachu
in seinem Beruf arbeiten
baczność|baczność, wysokie napięcie!
die Achtung (Vorsicht)|Achtung, Hochspannung!
burzyć|on wszystko burzy
zerstören|er zerstört alles
ciężarówka|kilka ciężarówek
der Lastkraftwagen (das Lastauto)|einige Lastkraftwagen (Lastautos)
czynny od..do
es ist von.. bis geöffnet
gładki jak lustro
spiegelglatt
mistrz świata
der Weltmeister
na zewnątrz|na zewnątrz domu
draußen (außerhalb)|draußen vor dem Haus
ochota|mieć ochotę
die Lust|Lust haben
ósemka
die Acht
ręczny|robota ręczna
Hand-|die Handarbeit
siedzi, jakby kij połknął
er sitzt da, wie ein Stock
trącać się|trącamy się kieliszkami
sich anstoßen|wir stoßen uns mit den Gläsern an
wioska|kilka wiosek
das Dorf|einige Dörfer
adres zwrotny, nadawca
der Absender
cegła|nie ma już cegieł
die Ziegel (der Ziegelstein)|es gibt keine Ziegel (Ziegelsteine) mehr
ludzkość|historia ludzkości
die Menschheit|die Geschichte der Menschheit
młodociany
der Jugendliche (ein Jugendlicher)
pada deszcz
es regnet
rzucić się komuś na szyję
sich jemandem an den Hals werfen
aktorka|ładne aktorki
die Schauspielerin|schöne Schauspielerinnen
ciągnik|kilka ciągników
der Traktor (Schlepper)|einige Traktoren (Schlepper)
jednoosobowy
für eine Person (Einzel-)
mój skarbie!
mein Schatz!
palacz (palący)|tylko dla palaczy
der Raucher|nur für Raucher
wspólpracować|już od lat współpracujemy
zusammenarbeiten|wir arbeiten schon seit Jahren zusammen
krąg|w kręgu znajomych
der Kreis|im Kreise der Bekannten
nadać paczkę
ein Paket aufgeben
zapowiadać|ona zapowiada audycję
ansagen|sie sagt eine Sendung an
żywność|potrzebujemy dużo żywności
die Lebensmittel|wir brauchen viele Lebensmittel
Austriaczka
dieÖsterreicherin
dętka|różne dętki|dętka rowerowa
der Schlauch|verschiedene Schläuche|der Fahrradschlauch
dostałem od niego w kość
er hat mich fertiggemacht
dzielić|on dzieli się z tobą kawałkiem chleba
teilen|er teilt ein Stück Brot mit dir
humanistyczny|nauki humanistyczne
humanistisch|humanistische Wissenschaften
łańcuch|ciężkie łańcuchy
die Kette|schwere Ketten
wewnętrzny|choroby wewnętrzne
inner|innere Krankheiten
kurczyć się|to się kurczy
sich zusammenziehen|das zieht sich zusammen
pulower|dziane pulowery
der Pullover|gestrickte Pullover
ganić|ona gani nas za hałas
tadeln (rügen)|sie tadelt uns wegen des Lärms
gdzie bądź (gdziekolwiek)
irgendwo
kaczka|duże kaczki
die Ente|große Enten
kartofle w mundurkach
die Pellkartoffeln
piętnaście|kosztuje 15 marek
fünfzehn|es kostet fünfzehn Mark
zadzwonić|zadzwoń do mnie!
anrufen|ruf mich an!
ni to ni owo
nicht dies noch das
omawiać|już to omówiliśmy
besprechen|wir haben es schon besprochen
peron|z trzeciego peronu
der Bahnsteig|vom Bahnsteig drei
szczupły|szczupła panna
schlank|ein schlankes Fräulein
trącać|on mnie trąca
stoßen|er stößt mich
Wielki Czwartek
(der) Gründonnerstag
ciąg dalszy
die Fortsetzung
dzban|różne dzbany
der Krug (die Kanne)|verschiedene Krüge (Kannen)
grosz|10 groszy
der Grosch (Groschen)|zehn Groschen
pisemny|pisemne wypracowanie
schriftlich|ein schriftlicher Aufsatz
skoro|skoro on ją spotkał..|skoro go zobaczysz, powiedz mu..
nachdem (sobald)|nachdem er sie getroffen hatte ...|sobald du ihn siehst, sage ihm..
artykuły spożywcze
die Lebensmittelartikel
być mocnym w gębie
eine große Fresse haben
co bądź (cokolwiek)
irgendetwas
grusza(gruszka)|dużo grusz
die Birne|viele Birnen
jazda samochodowa
die Autofahrt
łamać|on łamie prawo
brechen|er bricht das Recht
sądzić|co sądzisz o tym?
meinen (halten)|was meinst (hältst) du davon?
farba olejna
die Ölfarbe
formularz|kilka formularzy
das Formular (Vordruck)|einige Formulare
pomimo|pomimo deszczu
trotz|trotz des Regens
przechadzka|długie przechadzki
der Spaziergang|lange Spaziergänge
szesnaście
sechzehn
jednorodzinny|domek jednorodzinny
für eine Familie (Einfamilien-)|das Einfamilienhaus
lizać|kot liże się
lecken|die Katze leckt sich
pobierać emeryturę
das Ruhegeld (Ruhegehalt) beziehen
zakochać się|zakochałam się w Karolu
sich verlieben|ich habe mich in Karl verliebt
żreć|krowa żre mało
fressen|die Kuh frißt wenig
bieg|długie biegi
der Lauf|lange Läufe
milczeć|on długo milczał
schweigen|er hat lange geschwiegen
na niego kolej
er ist an der Reihe
uczennica|twoje uczennice
die Schülerin|deine Schülerinnen
w gruncie rzeczy
im Grunde genommen
biec za kimś|biegasz za nią
jemandem nachlaufen|du läufst ihr nach
drapać|co tak drapiesz?
kratzen|was kratzt du so?
oranżada|kilka oranżad dziennie
die Orange (die Brause)|einige Orangen (Brausen) täglich
pozostawić|to pozostawia wiele do życzenia
lassen|das läßt viel zu wünschen
zapinać na guziki
zuknöpfen
ziemniaczany
Kartoffel-
dzień odjazdu
der Abreisetag
gubić|zgubiłem 20 marek
verlieren|ich habe zwanzig Mark verloren
majtki z nogawkami
die Schlüpfer
na opak|zrobiłaś to na opak
verkehrt|du hast es verkehrt gemacht
planowanie
die Planung
pokój podwójny
das Doppelzimmer
przyzwoity|przyzwoity człowiek
anständig|ein anständiger Mensch
Wielki Piątek
(der) Karfreitag
wisieć|to wisiało w szafie
hängen|das hat im Schrank gehangen
nocować|przenocuję u Pana
übernachten|ich übernachte bei Ihnen
pięć
fünf
polecony list|ważne listy polecone
der Einschreibebrief|wichtige Einschreibebriefe
wyrażenie fachowe
der Fachausdruck
angielski (po angielsku)|to jest w języku angielskim|mówię po angielsku
englisch|das ist in Englisch|ich spreche englisch
mniej więcej|on przyjdzie mniej więcej o piątej
ungefähr|er kommt ungefähr um fünf Uhr
oraz|ja oraz ty
sowie|ich sowie du
pewność
die Sicherheit
to jest szkodliwe dla zdrowia
es schadet der Gesundheit
wszędzie|byliśmy już wszędzie
überall|wir waren schon überall
bilet okresowy
die Zeitkarte (Dauerkarte)
miednica|rożne miednice
der Waschbecken|verschiedene Waschbecken
pociąg osobowy|różne pociągi osobowe
der Personenzug|verschiedene Personenzüge
proszę coś w tym guście
bitte etwas in dieser Art
zagranica|on jest za granicą
das Ausland|er ist im Ausland
bynajmniej|tego bynajmniej nie powiedziałem
durchaus nicht (gar nicht)|dies will ich durchaus nicht gesagt haben
kierować(przewodzić)|on kieruje instytutem
leiten|er leitet das Institut
setka|jechać setką na godzinę
das Hundert|hundert Kilometer in der Stunde fahren
amerykański|film amerykański
amerikanisch|ein amerikanischer Film
bilet wstępu
die Eintrittskarte
chodzić na kurs
einen Kurs besuchen
do|jechać do domu (do Berlina)
nach|nach Haus (nach Berlin) fahren
do|uczęszczać do szkoły
zu|zur Schule gehen (die Schule besuchen)
mucha|dużo much|mieć muchy w nosie|być pod muchą
die Fliege|viele Fliegen|Mücken haben|beschwipst sein (pot)
odwrotny|odwrotny kierunek
umgekehrt|umgekehrte Richtung
roboczy
Arbeits-
siedemnaście
siebzehn