Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Cerebrum

Hele hjernen som er opbygget af to hemisphere

Hvordan har de to hemisphere kontakt

Via corpus callosum som binder de to hemisphere sammen

Hvad er cortex?

Ca. 55 mm af hjernens overflade og danner vores personlighed. Det er den del som bliver rynket

Hvilken del af cortex styrer vires evne til at snakke?

Temporal lappen

Hvad styrer occipital lappen

Evne til sætte billeder sammen og se billedesignaler

Hvilken del af cortex styrer vores navigation af kroppen

Partial lappen

Hvad styrer vores personlighed og analyserer alt

Frontal lappen

En mand som fik en pæl gennem hovedet

Hvilken del af cortex styrer vores sanser

Somatosensory cortex

Hvad er vigtigt for det limbiske system

Styrer vores følelser og hukommelse som er vigtige for overlevelse


Et meget primitivt system i forhold til frontallappen derfor kommunikerer det limbiske system med frontallappen

Hvad er amygdala og hippocampus?

En del af det limbiske system som bestemmer hvilke livsepisoder som skal gemmes og hvor. De bestemmer ud fra et følelsesladet perspektiv

Nævn tre sende af hjernestammen

Midbrain


Pons


Medulla obiongata

Hvad kan totipotente stamceller som pluripotente stamceller ikke kan?

Differentierer sig til extraembryonic væv som eksempelvis moderkage

Hvad kan pluripotente stamceller differentierer sig til?

Alle celler som findes i kroppen

Hvad er induced pluripotente stamceller?

Pluripotente stamceller som kommer fra en ikke pluripotente stamcelle

Hvad hedder den del af embryo efter 18 dage som bliver til nervesystemet

Ectoderm

Hvad er neural plate

Danner det centrale nervesystem (hjerne og ryggraden)


Den bliver omdannet til neural tube

Hvad gør neural crest?

Lukker neural tube i ectoderm for at danne det centrale nervesystem. Neural crest migrere også rundt for st blive til det perifere nervesystem og modermærker

Hvilke celler bliver neural crest til?

Perifere nerve og schwann celler


Sensoriske og autonome ganglia


Melanocytter

Hvilke faktorer kan ødelægge udvikling af nervesystemet ved fetus?

1. Genetiske faktorer


2. Stoffer fra naturen eksempelvis alkohol, folinsyre og thalidomid

Hvad er mesoderm?

Bliver til knogler, muskler og blod. En del af fetus efter 18 dage

Hvad er endoderm?

Danner ephitelceller i kroppen. Dannes i fetus efter 18 dage

Hvad er sensoriske neuroner?

Neuroner som sender signaler fra PNS til CNS

Hvad er motoriske neuroner

Neuroner som sender signaler fra CNS til PNS

Hvilken neuron har sin cellekrop i PNS og transporterer signaler til eksempelvis muskler

Postganglionic autonomic neurones

Hvilket neuroner er det flest af i kroppen

Interneuroner og projektions neuroner (99% af alle neuroner i kroppen)

Hvad er anterograd axonal transport?

Transport af stoffer fra cellenkroppen til det perifere af cellen

Hvad er retrograd axonal transport?

Transport af stoffer fra det yderste af cellen til cellekroppen

Hvilket stof transporteres i slow axonal transport?

Cytoskelet relaterede stoffer til det perifere af nerven

Hvad er fast axonal transport?

Transport af membranrelaterede materiale i begge retninger af nerven. Transporten sker i vesikler og hastigheden er 1 meter pr. Dag

Hvor mange procent af hjernen består af glial celler?

Mere end halvdelen

Hvilke typer af glia celler findes i PNS

Satellit celler


Non-mylinating schwann celler


Myalenating schwann celler

Hvad gør satellit celler?

Indkapsler neuronal cellekrop for at forebygge overlevelse og vedligeholdelse ligesom en skal på en appelsin

Hvad gør ikke myelinerede schwann celler?

Bindes om tynde sensor axoner

Hvad gør myelinating schwann celler?

Myelinerer axoner axoner som plastik bindes på kobberledninger. En myelinating schwann celler binder til et axon

Hvad kan schwannceller i forhold til oligodendrocytter?

Hjælpe med regeneration dvs hjælpe med axonerne til at vokse

Oligodendrocytter

Glia celler som kun er i CNS


Binder til flere segmenter af forskellige axoner. Er mindre end schwann celler og hjælper med isolering

Hvad hedder det område som findes mellem forskellige myelinskeder på et axon?

Node of ranvier

Hvad sker det i node of ranvier?

Der sker neural konduktion og kommunikation mellem forskellige celler af nervesystemet

Hvornår starter og slutter myelinering af neuroner?

Starter når fetus er 4 måneder og slutter omkring 25 års alderen

Hvilket neuroner myelineres først?

Basisreflekser eksempelvis at sluge, smerte osv

Hvad er myelin opbygget af?

80 % lipid og 20 % protein i dobbelt lipidlag

Hvilken farve har myelinerede axoner?

Hvide. Derfor ses de som hvide på figurer

Hvilken farve har ikke myelinerede axoner?

Brune

Hvilken form for signalering bruger astrocytter?

Signalerer ved brug af elektrisk signalering over korte distancer i mellem gapjunctions

Hvilket glia celle er i kontakt med blodceller, cereobrospinal væske og neuroner?

Astrocytter

Astrocytter

En del af blod, hjerne barrieren


Er vigtig for vedligeholdelse af nervesystemet


Udskiller stoffer som er vigtig for overlevelse af celler i CNS


Regerer ved skade i CNS og konsekvensen er inhibering af regeneration af CNS

Hvilket celler producerer verebrospinal væske?

Ependyma celler

Hvor befinder apendyma celler sig?

Er placeret på overfladen af ventriklerne i hjernen

Hvilket celler er “hjernens immunforsvar”?

Microglia

Hvilke celler danner myelin?

Oligodendrocytter og myelnating schwann celler

Hvilket glia celler findes i CNS

Oligodendrocytter


Astrocytter


Ependyma celler


Microglia (ikke rigtig glia celler)

Hvor stammer microglia fra?

Knoglemarven

hvad kaldes systemet af membranlag i hjernen?

meningues

hvilken membran er tættest på kraniet?

Dura mater

hvor er venous sinus placeret?

i mellem lagene på Dura matar

hvilken funktion har venous sinus?

transport af cerebrospinalvæske og blod til internal jugular vein

hvad sker det hvis der kommer en skader på venous sinus?

hjerneblødning og i værste tilfælde død. kaldes shaken baby syndrome.

hvad er forskellen mellem dura mater og arachnoid mater i forhold til funktion?

de begge beskytter mod slag, men dura mater står for transport af blod og cerebrospinalvæske i forhold til arachnoid mater, som er impermeable for væske og kan dække alle rynkerne i hjernen så intet væske slipper ud.

hvad indeholder subarachnoid space?

CSF, arterier og vener til hjernen.

hvilken funktion har arachnoid villi?

en klap så CSF kan transporteres til venøst blod, men venøst blod kan ikke transporteres ind i CSF kredsløb.

Hvad er pia-mater?

det sidste lag i meningues. befinder sid under subarachnoid space og dækker hjernen helt tæt.

hvor mange ventrikler er der er i hjernen?

4

hvilket celler er choroid plexus opbygget af?

Ependyma celler som danner CSF

hvor bliver størstedelen CSF produceret?

i laterial, third og fourth ventrikler.

hvor mange ml CSF produceres dagligt?

500 ml/dag

hvor meget CSF er der i kroppen?

125-150 ml

hvor mange procent af CSF er proteiner?

0,3 %

hvad sker der ved overproduktion af CSF?

for meget tryk på hjernen og dermed kan hjernen dø

hvilke stoffer kan ikke komme forbi blod-hjerne barrieren?

alt over 500 dalton.

hvilket sted på kroppen kan man undgå blod-hjerne barrieren?

næsen

hvordan kan blod-hjerne barrieren ødelægges?

for højt blodtryk


mikrobølger


radioaktiv stråling


infektion


inflammation, tryk osv

hvor meget energi bruger hjernen af kroppens samlet energiforbrug

20 %

hvilen metabolit kan hjernen bruge til at danne energi?

KUN glukose!


(nogle gange kan der bruges ketone bodies hvis kroppen faster)

hvor er de brede arterier placeret i hjernen?

i subarachnoid space

hvor er superficial vener placeret?

i dura mater

hvor skylles blodet fra superficial vener?

i Deep vene systemet som skyller ud i jungular vene i nakken

hvad er exitatorisk postmembran potentiale?

depolarisering af membranen og kan sende et positivt signal videre.

hvilke kanaler åbner inhibitoriske signaler i postsynapsen

Cl- kanaler

hvad er forskellen mellem fast og slow mediated ion receptorer

fast kobler neutransmitter direkte til kanalen og åbner kanalen.


slow bindes neutransmitteren til en G-protein koblet receptor og der er flere trin inklusiv sekund messenger

er det neutransmitteren eller receptoren som bestemmer om signaler er inhibitorisk eller exitatorisk

det er receptoren. eks acetylkolin binder til begge receptorer men nikotin sender exitatorisk respons mens muskarin receptor sender inhibitorisk respons.

hvad er nociceptor?

signalerer smerte

hvilke to metoder kan generer receptorpotentialet i sensor receptor?

iontropiske receptor, neutransmitter bindes direkte til ionreceptor.


metabotropiske, hvor der bindes ført til en g-proteinkoblet receptor som åbner en ionkanal

hvad er receptive fields?

det område som sensorreceptoren dækker. det dækker mest på hånden og mindst på ryggen.

hvad er muscle spindles

sensoriske receptorer som måler længden af musklen.


står for stræk af musklen

hver er golgi tendon organs?

en "tab" refleks, som måler presset på musklerne og kan måle om musklen skal tabe eller ej.