Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilken lyd høres på hestens lunger under arbejde?

Ekspirationen! Hvis inspirationen høres er dette patologisk

Hvornår inspirerer hesten i galop?

Når galopanspringets forben er løftet

Hvornår ekspirerer hesten i galop?

Når galopanspringets forben er vægtbærende

Hvor langt bør skopet til en undersøgelse af øvre luftveje være?

Et skop på 1m. er nok


Så kan vi endoskopere stort set alle områder.


Godt med en hjælper.

Hvilke strukturer endoskoperer vi?

Højre og venstre næsegang


Pharynx (aflukning af næsebor)


Larynx (abduktion/adduktion af arytenoidbruskene, lukning af næsebor)


Luftposer


Ethmoturbinalierne

Hvad lidelser kan man se ved endoskopi under arbejde?

Laryngeal neuropati


DDPM (dorsal dislokation af palatum molle)


EAE (entrapment af epiglottis)


Pharyngeal kollaps

Hvilke lidelser har vi i de øvre luftveje hos hest?

Nasale lidelser


- Progressive hæmatomer


Luftposelidelser


- Luftposetympani


- Luftposeempyem


Pharyngeale lidelser


- Pharyngeale cyster


- Pharyngeal kollaps/svælgkollaps


Laryngeale lidelser


- Laryngeal neuropati/larynx hemiplegi/strubepiber


- Entrapment af epiglottis


Progressive hæmatomer


DDPM/Dorsal Dislokation af Palatum Molle

Progressive hæmatomer

Ukendt ætiologi
Heste fra 4 år
Tumor - er ikke aggressiv. Vokser IKKE ind i vævet, men breder sig i næsehulen.
Diagnose: Røntgen el. endoskopi


Terapi: Ingen, formalinbehandling, ekstirpation, afllivning


Prognose: Afhænger af størrelse og behandling

Luftposetympanitis

Non-inflammatorisk hævelse i parotis-regionen
Skyldes en defekt i den ydre klap ind til luftposen -> luften kan komme ind, men ikke ud
God prognose


Medicinsk terapi: Kateter i luftpose


Kirurgisk terapi: Luften ledes over i den pose der virker(via fistel)

Hvilke heste får laryngeal neuropati?

Alle kan få det!


Hyppigst:


- Fuldblod, varmblod og travheste


- Ofte 2-6 år


- Ingen forskel på køn

Hvilken nerve er årsag til strubepibe?Kliniske symptomer

N. recurrens!Vi tror det er arveligt, men også multifaktorielle før det kommer til udtrykInspiratorisk stenoselydSkyldes nervens lange forløb

Hvilken muskel er atrofisk?


Strubepibning

M. cricoarytenoideus dorsalis sinister!


Musklen er den eneste abduktormuskel som åbner larynx, og hvis nerveforsyningen ikke virker, så falder venstre arytenoidbrusk ind mod midtlinjen.98% er venstresidige!

Inddeling af laryngeal neuropati

Grad 1:- Normal abduktion og synkrone bevægelser under respiration
Grad 2:- Asynkron abducering under respiration, fuld abduktion kan dog opnås under nasal okklusion
Grad 3:- Asynkron abducering under respiration, fuld abduktion IKKE mulig under nasal okklusion
Grad 4:- Ingen abduktion under respiration og arytenoidbrusken forbliver tæt ved midtlinjen

Hvad kan gå galt ved korrektion af laryngeal neuropati?

Suturen kan skære sig igennem processus muscularis


Kronisk hoste


Tilstrækkelig abduktion?

Entrapment af epiglottis

Epiglottis bliver fanget i plica glossoepiglottica som normalt ligger under epiglottis
Ukendt årsag

Entrapment af epiglottis - terapi

Gennemskæring af fold (plica glossoepiglottica) gennem cavum oris

Entrapment af epiglottis - prognose

God ved normal længde af epiglottis


Dårlig ved epiglottis hypoplasi

Tracheotomi

På stående, evt. sederet hest


Forberedelse lege artis


Lokalbedøvelse af området midt på halsen


Ingen grund til nervøsitet, der ligger ingen "vigtige" strukturer


Umiddelbart afhjælpning af vejrtrækning


Trachealkanyle


Lukker hurtigt igen efter fjernelse af tubus

Anamnese for luftvejslidelser

Hvilke symptomer?


Over hvor lang tid?


Progredieret?


Nedsat præstationsevne?


Tidligere luftvejsinfektion?


Vaccinationsstatus?


Nuværende kondition?

Hvad er arbejdsplanen når man skal undersøge en hest med luftvejslidelse?

- Blodprøve


- Almen klinisk undersøgelse i hvile


- Endoskopi i hvile


- Arbejde (evt. med arbejdsendoskopi)


- Endoskopi efter arbejde

Dorsal dislokation af palatum molle (DDPM)

Kan være intermitterende eller persisterende, og ses som en malpositionering af den bløde gane dorsalt, således at der kommer ind- og/eller eksspiratorisk snorkelyd og dyspnø

DDPM - patogenese

Den præcise kendes ikke!


- Ganesejlslammelse(Den bløde gane kommer til at ligge ovenpå epilottis)


- Utilstrækkelig m. thyrohyoideus

DDPM - symptomer

- Snorkende lyd under eksspiration


- Regurgitation/dysphagi


- Hoste


- Nedsat præstation

Symptomer på intermitterende DDPM

- Inspiratorisk stenoselyd


- Expiratorisk snorkelyd


- Hesten stopper pludselig op under arbejde da den ikke kan få ordentlig luft


- Respiration gennem munden


- Synkebevægelser for at få palatum molle ned på plads igen


- Men 30% har INGEN lyd

Diagnosticering af DDPM

Diagnosen stilles konklusivt ved arbejdsendoskopi.


Men vi kan stille en tentativ diagnose under arbejde, samt ved ejers observation

Behandling af DDPM - konservativ

Konservativ:


- Anti-inflammatorisk


- Tongue-tie (modvirker caudal laryngeal retraktion)(binder gaze omkring tungen og binder den fast under kæben så den bløde gane ikke hopper op over epiglottis)


- Næsebånd (modvirker respiration gennem munden)


- Tie forward collar (hele larynx bindes fremad der er med til at øge overlapningsfladen ml. strubehovedet og den bløde gane)

Behandling af DDPM - kirurgisk

Tie forward

Laryngeal tie-forward (Ducharme)

Hele larynx bindes fremad så den positioneres rigtigt i forhold til palatum molle.


Formålet er at øge kontaktfladen mellem den bløde gane og epiglottis


Man placerer en protese fra basishyoidbenet til cartilago thyreoidea


Succesrate: 80 %

Behandling af laryngeal neuropati

Laryngoplastik/tie-back (funktionel korrektion ved at binde arytenoidbrusk tilbage ml. max afslapning og max dilatation med sutur, erstatter musklens funktion)
Laryngeal reinnervation
Efterbehandling: SKAL have boksro i 4 uger, så sutur kan forankre sig


4 uger skridt ved hånd


4 uger lidt trav


4 uger langsom øgning i arbejdsintensitet

Respirationsfrekvens og iltudveksling i hvile og i arbejde hos heste

Frekvens: 10-18/min(hvile)


120-140/min(arbejde)


Ilt: < 2sek(hvile)


< 0,3 sek(arbejde)

Luftposeempyem

Kan få dette efter kværke. Da lymfeknuder abcesserer og efterfølgende bryder ind til luftposen
Uni eller bilateralt næseflåd


Diagnose: Endoskopi og røntgen
Terapi: Medicinsk: Foleys kateter(ejer skyller dagligt med acetylcystein(opløser snot)). Kan desuden gå ind kirurgisk

Luftposemykose

Kan blive ret alvorlig!


Aspergillus


Prædilektion rundt om carotis interna som den gennem-eroderer


Unilateralt epistaxis!


Diagnose: Endoskopi


Terapi: Immamerol(fungicid) el. kirurgisk aflukning af a. carotisPharyngeale cyster

Kommer foder ud af næsen(regurgitation) og der høres bilyde også i hvile. In og ekspiratorisk stenoselyd. Nedsat præstationsevne.


Medfødte


Diagnose: Endoskopi


Terapi: Kirurgi


Prognose: Rigtig god

Pharyngeal kollaps

Ukendt ætiologi


Symptomer: Inspiratorisk stenoselyd under samling eller hårdt arbejde


Diagnose: Dynamisk endoskopi


Terapi: Steroider via forstøver


Prognose: Afventende, da skyldes en "bygningsfejl"