• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kahulugan ng wika ayon kay : Henry Gleason

"wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog nabibilang sa isang kultura."

Kahulugan ng wika ayon kay : Archibald Hill

"ang wika ay ang pagunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong gawaing pantao."

Kahulugan ng wika ayon kay : Webster 1974

"ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasalitang simbulo."

Kahulugan ng wika ayon kay :Paz et al, 2003

"laki ng buka ng bibig o tono ng boses bukod sa pisikal na katangian ng bawat tao."

Kahulugan ng wika ayon kay :Bernie Aldaca

???

Kahulugan ng wika ayon kay :wikipedia


"Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan."

Kalikasan Ng Wika

1.wika ay binubuo ng tunog


2.ay may katumbas na simbolo o sagisag


3.ay may estruktura


4.ay nanghihiram


5.ay dinamiko


6.ay arbitaryo


7.ay malikhain


8.ay natatangi


9.ay maysistemang balagtas


10. ay kumonikasyon


11.ay nakabatay sa kultura


12.ay pantao


13.ay pinipili at isinasaayos


14. ay makapangyarihan

Mga Teorya at Paniniwala sa Pinagmulan ng Wika

1. Paniniwalang buhat sa bibliya


2. Teoryang Ding-Dong - tunog sa kaligiran


3. Teoryang Bow-wow - tunog sa kalikasan(nature)


4. Teoryang Pooh-pooh - tayo ang lumukha sa tunog ating damdamin


5. Teoryang Yum-yum - pagkumpas sa bagay na nangangailangan ng aksyon


6. Teoryang Ta-ta - bigay paalam


7. Teoryang yo-he-ho - pwersang pisikal


8. Teoryang ta-ra-ra-boom-de-ay - panritual na tunogAntas ng Wika: Pormal

1. Pampanitikan/Panretorikal - mga idyoma(matalinghagang pahayag)


2. Teknikal - matematika


3. Cybernetic - teknolohiyang computer


4. Pambansang Wika - Filipino

Antas ng Wika: Impormal

1. Diyalekta/lalawiganin - cebuano


2. Kolokyal -shortcut words


3. Balbal/Slang - panlansangan


4. Bulgar - Malalaswang salita(badwords)Tungkulin ng Wika

1. Instrumental - pakikiusap/pag-utos


2. Regulatori - paggabay sa kilos ng iba


3. Interaksyonal - Pangumusta/pasalamat/paumanhin


4. Pampersonal - sariling damdamin


5. Pang - imahinasyon - prayer


6. Hueristiko - pagtanong


7. Impormatibo - bigay impormasyon