• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Zánmen

Zhōumò

Huìyì

Yánjiü

Yánjiüshëng

研究

Tăolùn

Tōngzhï

Änpái

Dăsuàn

Huódòng

Chüzüchë

出租

Gōngyuán

Shän

Yînliào

Kěkôu kělè

可口可

Kěnéng

Yîhòu

Yîqián

Yîjïng

Dàochù

Shízài

Kěndìng

Zhòngyào

Zuì

Tïngshuō

Shëng bìng

Cänjiä

Yánjiü

Käi huì

Péi

Liáo (tiän)

聊 (天)

Chü mén

出 门

shuì jiào

Huá xuě

Huá bïng

wàng

Hăoxiàng

Yuánliàng

Găo

Chídào

Yuànyì

kěnéng

Kě (shì)

可 (是)

Suôyî

Jíshî

使

Rúguô/yàoshi

果/要是

Bú yào jîn

不要

Suàn le

算了

Dû chë

Bú jiàn bú sàn

不见不