• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Xiăoshí

Zhōng

Biăo

Shôubiăo

Tóngshì

Yuëhuì

Rìchéng

Kăoshì

Kôushì

Bîshì

Kôuyû

Lìshî

Bìyè

Shûjià

Hánjià

Chü

Lîbài

Zhàopiàn

Pái

Yïyuàn

Jiàoshòu

Lùshï

Gōngchéngshï

工程

Pútáojiû

葡萄

Hòunián

Qiánnián

Quán

Huài

Yòu

Käishî

Zhûnbèi

Kăo

Fàng jià


Fàng


Bì yè

Zháojí

Fùxí

Xiàng

Äiyä

Zäogäo

Láidejí

来得

Láibují

来不