Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad menas med att bilder påverkar känslorna? (retorisk funktion)

Mimesis (retorisk efterlikning), som bilder lämpar sigför att framkalla känslor. Man kan alltså vara strategisk och framkalla ethoseller pathos genom bilder.


Ikoniska tecken står i likhetsrelation till sitt objekt. Symboliska tecken står i en konventionell relation till sittobjekt.


Indexikala tecken står i enorsaks- eller närhetsrelation till sitt objekt (spår av skidor i snön ärindexikalt för skidor).
Ikoniska tecken fyllerden retoriska funktionen på en emotionell plan, då den gör att mottagarenförnimmer sig att vi kan se händelsen inträffa.

Vad menas med att bilder illustrerar? (retorisk funktion)

Illustrerande demonstration


beskrivning eller exemplifiering: när något visasvisuellt så att betraktaren fårett intryck av hur det ser ut – t.ex. svampböcker, som visar bilder av de svampar som kan/inte kan ätas.


Illustrerande redogörelse


vi rör oss närmare konventionella tecken och mot mertekniska visualiseringar som kange snabb, exakt information. Beskriver hur något har skett/kan ske/ska ske.- t.ex. Bruksanvisningar.


Illustrerande bevis


T.ex. röntgenbilder, skanningar av inre människokroppen.Fyller ofta en dokumentarisk funktion.

Vad menas med att bilder dokumenterar? (retorisk funktion)

Funktionen attdokumentera utförs vanligtvis visuellt genom fotografisk avbildning, där denindexikala förbindelsen till det visade fungerar som bevis på att något harskett, och hur, då fotografiet är ett avtryck av verkligheten.

Vad menas med att bilder påverkar minnet? (retorisk funktion)

Ikoniska framställningarhjälper minnet. Frammanandet av åskådliga intryck har haft en viktig plats iretorikens lära om memoria. Manskapar bilder för sitt inre öga för att komma ihåg talet. Det är dessa principersom advertising/varumärkesbyggnad bygger på.

Vad menas med att bilder har retorisk flertydighet? (retorisk funktion)

När vi ser en bild överväger vi vad den gör och vadden betyder. Därmed är vi själva aktivt med om att skapa meningen. Om man seren bild av en hund – är det illustrativt för att visa hur hunden ser ut, ellerett bevis på att ”din hund sprang på min gräsmatta”? Detta kallas att bilderkan vara polysemiska.

Vad menas med att bilder argumenterar? (retorisk funktion)

Bilder har argumentativa funktioner.

Beskriv den retoriska kvaliten närvaro

Närhet i en nyhetsartikelär ett centralt kriterie. Ju närmare något känns, desto starkare kommer detpåverka oss. Visuellt uttryckande fungerar likadant.

Beskriv den retoriska kvaliten realism

Skapar en upplevning somliknar något vi själva har upplevt. Bilder kan skapa två former av retoriskrealism:
Ikonisk realism


- Bilden är realistisk i den mening att den avbildar enverklighet. Den ikoniskarealismens viktigaste uppgift är att skapa visuell närvaro: betraktaren ska känna att händelsernasker framför honom.


Indexikal realism


- förekommer i bilder som är avtryck av verkligheten –fotografier etc.

Beskriv den retoriska kvaliten omedelbarhet

Omedelbarhet är en avbildens retoriska kvalitéer på grund av den omedelbarhet med vilken viuppfattar dem, till skillnad från ljud etc. Exempelvis om någon frågar hur mittbarn ser ut är det snabbare att visa foto än att beskriva.

Beskriv den retoriska kvaliten förtätning

När vi lyssnar till dettalade ordet, eller läser, får vi informationen steg för steg. I kontrast tilldetta står betraktarens uppfattning av en bild omedelbar. Vi kan säga att enbild har retorisk förtätning när den uppfattas i ett omedelbart nu – närmast i ett ögonblicks explosion av intryck ochmening

Vad har bilden för 5 egenskaper?

- Bilder väcker uppmärksamhet


- Bilder förklarar mycket på korttid


- Bilder kan sammanfattakomplicerade sammanhang i ett enda ”ögonblick”


- Bilder väcker minnen och känslor(pathos)- Bilder är mångtydiga och kandärför vara svårare att förstå än verbala budskap

Beskriv retorikens klassiska arbetsmodell

Intellectio- förberedelser/analys av den ”retoriska situationen”


Inventio- att klargöra sin tes, hitta material och argument


Dispositio- att disponera sitt material, den röda tråden


Elocutio- att klä sitt budskap i ord, att formulera sig


Memoria- att memorera anförandet


Actio- Själva framförandet


Emandatio- eftertanke och bearbetning

Vilka 4 master-troper finns det?

Metafor att föra från en plats till en annan” (likhet)


Metanymi namnbyte (reel förbindelse- bygger på en närhetmellan det använda uttrycket och det som betecknas, ”bortom” ”efter”


Syneknoke förstå något med något annat.


- delen istället för helheten


- helheten istället för delen


Ironi säger något men menar någonting annat