• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är superscalar?

En arkitektur-typ för system som tillåter att flera instruktioner exekveras samtidigt oberoende avvarandra. Tack vare att flera antal hårdvarukomponenter av samma sort.

Vad är superscalarpipelining?

Att köra flera pipelinessamtidigt med hjälp av en superscalar-processor

Vad är skillnaden mellan en superscalar processor och en very long instruction word processor?

En superscalar processor implementerar parallellism med endast hårdvara. WLIW-processor vid kompilering av program .

Vad är skillnaden mellanen tråd och en process?

En process består av en eller flera trådar.


Hur klassificerar Flynn arkitekturer?


Ø Single-instruction single-datastream (SISD)
Ø Single-instruction multiple-datastream (SIMD)
Ø Multiple-instruction single-datastream (MISD)
Ø Multiple-instruction multiple-datastream (MIMD)


Vad hindrar att en processor med 4 cores exekverar ett program 4 gånger snabbare än en processor med 1 core?

Svårigthet att dela upp ett program i 4 delar.

Vad menas med Amdahls lag?

Lagen är enformel över hur mycket snabbare ett program kan köras med hjälp avparallellism. Formeln ger olika svar på olika program baserat på hur stor delav koden som kan delas upp och köras samtidigt.

Vilka konflikter uppkommer i en superscalarprocessor?

Olika typer som liknar "Data Hazards" i en pipeline
True datadependency:(RAW) Read After Write
Outputdependency(WAW) Write After Write
Antidependency(WAR) Write After Read

Vad är in-order och out-of order issue/completion?

Det handlarom huruvida exekvering och felhantering sker i samma ordning som programmet ärskrivet(instruktions-ordning) eller inte

Varför används register renaming?

För attförhindra Output dependency och anti-dependency. När instruktioner somexekveras samtidigt använder samma register byter man register för en avinstruktionerna

Vad är multithreading?

Att fleratrådar körs samtidigt