Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ge exempel på smittämnen

Virus, bakterier, urdjur, maskar och svampar.

Hur kan man dela in immunförsvaret hos ryggradsdjur?

1. Barriär som gör det svårt att ta sig in. Tex huden, luftvägarna slemhinnor, flimmerhåren, magsyran och tårvätska. 2. Vita blodkroppar som äter upp/förstör inkräktare. 3. Specifikt försvar. Vita blodkroppar identifiera en viss fiende och masstillverkar försvar mot just denna.

Berätta om olika vita blodkroppar

B lymfocyter bildar antikroppar. Fagocyter slukar smittämnen. Makrofager är storätare.

Berätta om feber

Högre än 38 grader. Hämmar förökning av bakterier och virus. Immunförsvaret jobbar snabbare. 43 grader börjar egna celler att dö.

Berätta om inflammation

Histamin - signalämne från vita blodkroppar. Utvidgar blodkärl och därmed blodflödet till angripna området. Svullna kapillärer så blodvätska läcker ut över vävnad med vita blodkroppar.

Vad är antigener?

Molekyler i cellmembranet som kännetecknar en cell.

Vad är antikroppar?

Yformade proteiner. Fäster vid passande antigen och klumpar ihop smittämnen. Hjälper till att hitta smittämnen och gör det svårare att för ämnen att fästa på värdceller.

Ge exempel på aktiv immunitet

Blivit smittad eller via vaccin.

Ge exempel på passiv immunisering

Färdiga antikroppar. Serum vid förgiftning eller när foster får antikroppar av mamman.

Vad är allergi?

När immunförsvaret överreagerar på ämnen som vi borde tåla.

Vad är anafylaktisk chock?

Histamin orsakar kraftigt blodtrycksfall då blodkärlen vidgar sig. Livshotande

Vad är allergisk kontakteksem?

Tex nickel påverkar molekyler i hud celler så att lymfocyter uppfattar dem som icke kroppsegna.

Varför kan man inte ge AB blod till blodgrupp 0?

Därför att människan med 0 har antikroppar som klumpar ihop AB blodet.

Vad är rhd faktor?

Röda blodkroppar kan ha en antigen som heter ej faktorn. Rhd+ om antingen finns.

Vilka organ medverkar i utsöndring?

Lungorna, levern, huden och njurarna.

Berätta om vad njurarna gör.

Renar blod från urinämne. Reglerar halter av salter och vatten. Bildar epo som stimulerar produktionen av röda blodkroppar.

Hur bildar njurarna urin?

Högt tryck i kapillärerna då blir tunnare. Primärurin pressas då ut ur kärlväggarna.runt njurkanaler finns njurkanaler som fångar upp primärurin. Runt dem finns blodkärl som tar upp vatten och andra nyttiga ämnen.kvar blir selundärurin.

Vad är adh?

Hormon som påverkar hur mycket vatten som tas tillbaka från njurkanaler till blodet. Alkohol hämmar produktion av adh.

Vad är blåskatarr?

Inflammation av slemhinna som medför ökad slembildning.