• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilke undersøgelser findes der af hjertet, og hvilke sygdomme undersøger man for?

Cytologi: benyttes ikke fra selve hjertet, men fra væske fra pericardiet, der undersøges for tilstedeværelse af maligne- eller betændelsesceller.
Histologi: vurdering af transplantation, kardiomyopati, tumor (perikardiet).
Andre undersøgelser: BT-måling, EKG, blodprøver (tegn på iskæmi --> troponin T, troponin I og kreatininkinase isoenzym MB)
Molekylær biologiske undersøgelser: kardiomyopatier, ion-kanal-sygdomme, Marfans syndromNævn tre kongenitte lidelser

Ventrikelseptumdefekt (overløb af blod fra VV til HV. Hvis tilstanden ikke rettes kirurgisk medfører det hypertrofi af VV. Behandles med shunt)
Atrieseptum defekt (lokaliseret i fossa ovalis)
Persisterende ductus arteriosus (shunting af blod fra aorta til a. pulmonalis ==> pulmonal hypertension + sekundært højresidigt hjertesvigt. Ses især hos præmature børn + børn udsat for rubellavirus under graviditet).
Fallots tetralogi
Transposition (tilstand, hvor den normale forbindelse mellem ventrikler og de store arterier ikke er tilstede).
Biskupid aortaklap

Hvilke fire lidelser indgår i Fallots tetralogi?

Ventrikelseptumdefekt


Overridende aorta


Pulmonal klapstenose


Højresidig ventrikelhypertrofi

Hvilken kongenit sygdom er den hyppigste?

Biskupid aortaklap.


Ses hyppigst hos mænd og medfører øget risiko for aortastenose med symptomer i 30-60 års alderen + øget risiko for endokarditis

Hvilke inflammatoriske sygdomme i hjertet findes der?

Endokarditis


- Infektiøs: 300-400 tilfælde årligt i DK. 90% skyldes bakteriel infektion (gruppe A streptokokker, enterokokker). Giver feber, influenzalignende symptomer og er en embolikilde. Ubehandlet er der en 25% mortalitetsrate.


- Ikke-infektiøs: er immunologisk betinget. Skyldes typisk febris rheumatica.
Myokarditis


- Infektiøs: skyldes typisk en virusinfektion (enterovirus, adenovirus, Epstein Barr). Forandringerne er fokale, så biopsier fra myocardiet vil ikke altid afsløre sygdommen.
Perikarditis


- Infektiøs: virus + bakterier


- Ikke-infektiøs: AMI


Idiopatisk perikarditis er selvlimiterende, mens ekssudativ pericarditis ved karcinose er livstruende.

Nævn tre degenerative sygdomme i hjertet

Dilateret kardiomyopati (karakteriseret ved dilatation af hjertekaviteterne og med systolisk dysfunktion, hvorved pumpefunktionen nedsættes)
Hypertrofisk kardiomyopati (udtalt venstresidig hypertrofi. Forekomst af arytmier og pludselig død. Arvelig, ofte unge).
Restriktiv kardiomyopati (reduktion af ventriklernes eftergivelighed).
Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC) (rytmeforstyrrelser med udgangspunkt i højre ventrikel. Medfører myocyttab, fedtinfiltration og fibrose)Hvilken degenerativ sygdom er hyppigst?

Dilateret kardiomyopati.Karakteriseret ved dilatation af hjertekaviteterne og med systolisk dysfunktion, hvorved pumpefunktionen nedsættes.


Multifaktoriel

Nævn klapsygdommene

De fleste klapsygdomme øger risikoen for infektiøs endokarditis.
Mitralstenose, mitralinsufficiens, aortastenose, aortainsufficiens, højresidig klapsygdom.

Hvad forstås ved mitralstenose?

Forsnævning af mitralostiet. Er sjælden i DK.


Opstår som følge af febris rheumatica. Giver anledning til atrieflimren, tromber og embolier.

Hvad forstås ved mitralinsufficiens?

Utæt mitralklap.


Den hyppigste klapfejl.


Mitralklapsprolaps (floppy valves) er idiopatisk eller skyldes Warfans.


Kan være følge til infektiøs endokarditis, reumatisk feber.

Hvad forstås ved aortastenose?

Forsnævring af aortaostiet. Den hyppigste operationskrævende klapfejl.


Skyldes aldersbetingede forandringer i klappen. Giver angina pectoris og besvimelse.

Hvad forstås ved aortainsufficiens?

Utæt aortaklap.


Kan typisk opdeles i en akut og kronisk form:
- Akut: opstår i forbindelse med infektiøs endokarditis


- Kronisk: skyldes globalt reumatisk feber
Giver angina pectoris

Hvad forstås ved højresidig klapsygdom?

Trikuspidal og og pulmonalklap sygdom. Er langt sjældnere end de øvrige.
Sker typisk for stiknarkomaner, på traumatisk basis, hepatomegali, kongenit misdannelse.

Hvilken klapsygdom er den hyppigste?

Mitralinsufficiens

Hvilken klapsygdom er den hyppigst operationskrævende klapfejl?

Aortastenose

Hvad forstår man ved infarkt?

Nekrose i væv som følge af ophørt/reduceret blodtilførsel.

Hvad er AMI, og hvordan kan det opdeles?

Akut myocardie infarkt.


Den hyppigst udløsende årsag er trombose eller blødning i et aterosklerotisk plaque i en koronarterie.
Kan inddeles i transmuralt og subendokardielt.
Transmuralt: iskæmisk nekrose strækker sig gennem hele væggen fra endocardiet til epicardiet.
Subendokardielt: iskæmisk nekrose er begrænset til den indre tredjedel af væggen.

Hvilke symptomer oplever patienter ved AMI?

Dyspnø, koldsved, bleghed, nedsat blodtryk, øget antal koronarenzymer.

Hvad kan man se ved AMI efter henholdsvis få timer, flere timer, få dage, flere dage, få uger og flere uger?

Få timer: ingen ændring
Flere timer: vævet bliver mørkere, koagulationsnekrose
Få dage: gulligt væv, koagulationsnekrose, infiltration med neutrofile granulocytter
Flere dage: gullig med rødlig hyperæmisk randzone, makrofager laver fagocytose
Få uger: gullig til rødgrå, granulationsvæv
Flere uger: gråhvidt væv, fibrose og kollagenaflejring

Hvilke komplikationer kan ses ved AMI?

Tidlige: død, arytmier, mitralinsufficiens grundet papillærmuskelruptur, myokardieruptur med hjertetamponade, perikarditis.
Sene: hjertesvigt, muraltrombe, ventrikelaneurisme, lungeødem (hjertefejlsceller)

Hvad forstår man ved reperfusion ved AMI, og hvad kan dette forårsage?

Ved reperfusion forstås genskabelse af det myokardielle blodflow. De reversibelt skadede celler kan reddes, men de irreversible skade og døde celler kan blive morfologisk ændrede som følge af genskabelse af blodflow.
Kan forårsage arytmier, blødning og celleskade.

Hvordan kan man opdele iskæmisk hjertesygdom?

Kan inddeles i akut koronart syndrom og i kronisk iskæmisk hjertesygdom.
Akut koronart syndrom kan føre til ustabil (akut) angina pectoris, AMI og pludselig hjertedød.
Kronisk iskæmisk hjertesygdom kan føre til hjerteinsufficiens, stabil (kronisk) angina pectoris, venstresidig hypertrofi (hjertets vægt vil være øget) og arytmi.

Angiv årsager til pludselig hjertedød

AMI


Kongenit


Mitralklapsprolaps


Aortastenose


Myokarditis


Kardiomyopati


Ledningsblok


Ion-kanal-sygdomme
Prognosen for overlevelse ved hjertestop uden for hospital er i DK 5%

Angiv neoplastiske forandringer i hjertet samt deres hyppighed.

Primære tumorer er sjældne og benigne.


- Myksom: hyppigste primære hjertetumor. 75% af tilfældene ses i VA, hvorfor mange PT vil præsentere sig med symptomer op mitralklapsygdom.


- Fibroelastom: hamartom, som udelukkende forekommer på endokardiet som en prominerende papillær proces.
Metastaser er hyppige.

Hvad er den største komplikation ved hjertetransplantation?

Afstødning.
I de efterfølgende år er det største problem kroniske forandringer i karrene - specielt koronararterierne, hvor der ses udtalt stenosering som følge af en kraftig fortykkelse af karrenes intima.